Deze site maakt gebruik van cookies. Lees onze policy

Corporate Governance 

De Corporate Governance Code is van toepassing op beursgenoteerde ondernemingen. Hoewel het Havenbedrijf Rotterdam geen beursgenoteerde onderneming is, hebben wij ervoor gekozen waar mogelijk en voor ons relevant de bepalingen uit de Corporate Governance Code te implementeren. De principes en best practices van de Corporate Governance Code komen zoveel mogelijk terug in de diverse interne reglementen, zoals het reglement voor de Algemene Directie en het reglement voor de Raad van Commissarissen.
Conform de Corporate Governance Code hebben wij het ‘pas toe of leg uit’ principe gevolgd en daarin uitgelegd waarom wij enkele bepalingen minder relevant achten voor Havenbedrijf Rotterdam. 

 

RvC reglement

De RvC heeft een RvC reglement vastgesteld ter aanvulling op de wet en statuten waarin onder meer afspraken staan ten aanzien van de taak, de samenstelling, deskundigheid en de onafhankelijkheid van de Raad van Commissarissen. Tevens de gang van zaken rondom de vergaderingen is hierin vastgelegd.
Lees verder

Directie reglement

De Algemene Directie heeft een Directiereglement vastgesteld ter aanvulling op de wet en statuten waarin onder meer afspraken staan ten aanzien van de taak, de samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de Algemene Directie. Ook afspraken ten aanzien van de taakverdeling tussen de directieleden onderling en gang van zaken rondom vergaderingen zijn in dit document te raadplegen.
Lees verder

Risico management

Om te kunnen sturen op de realisatie van onze Havenvisie 2030 en de daaruit voorvloeiende doelstellingen in ons 5 jaren Ondernemingsplan, hanteren wij een Management Control Systeem. Hierbinnen wordt aandacht geschonken aan structuur en beleid benodigd voor het bereiken van de doelstellingen en de planning- en controlcyclus voor het monitoren.