Deze site maakt gebruik van cookies. Lees onze policy

Inspecties 

Gedurende het verblijf in de haven van Rotterdam vinden inspecties plaats aan boord van schepen om ervoor te zorgen dat schepen voldoen aan internationale veiligheid-, beveiligings- en milieustandaarden. En dat scheepsbemanning adequate leef- en werkcondities hebben.

Inspecteurs Havenbedrijf Rotterdam
Het Havenbedrijf Rotterdam controleert regelmatig aan boord van schepen of de milieuvoorschriften worden nageleefd. De inspecteurs kijken met name naar de afgifte van scheepsafvalstoffen. Bij morsingen treden de autoriteiten altijd verbaliserend op. Een waterverontreiniging wordt op kosten van de vervuiler geruimd. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Centrale Meldkamer Havenmeester via marifoonkanaal 14 of telefoonnummer +31(0)10 252 10 00 of hcc@portofrotterdam.com.

Overige inspecties
In totaal zijn er in Vervoer over Water 24 toezichthouders actief. Samen voeren zij 72 verschillende soorten inspecties uit. Niet alle 24 toezichthouders zijn even actief. Veel van deze inspecties vinden slechts incidenteel plaats.

Op 16 december 2009 is een convenant gesloten tussen meerdere toezichthouders die op structurele manier samen werken aan het toezicht op het vervoer over water. De inspectiediensten willen de toezichtlast verminderen door meer met elkaar samen te werken en activiteiten beter op elkaar af te stemmen. Inmiddels is de samenwerking geregeld voor de controle op scheepsafval en voor milieu-inspecties op zeeschepen en is er een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van een gezamenlijke risico-analyse en selectie van schepen die voor inspectie in aanmerking komen.

De toezichthouders nemen deel in het samenwerkingsverband 'Programma Vernieuwing Toezicht' waarbij er wordt gestreefd naar toezicht met meer effect en minder toezichtslast voor ondernemers en instellingen. Voor meer informatie download het Toezichtplan 2010.

Meer informatie over inspecties is te vinden op www.inspectieloket.nl 

Samenwerkende toezichthouders

 • Havenmeester Rotterdam
  is verantwoordelijk voor een vlotte, veilige, schone en beveiligde afwikkeling van de scheepvaart.
  Toezicht op operationele (milieu)veiligheid, risicovolle activiteiten en de naleving van relevante transportwetgeving.
 • Inspectie SZW
  houdt toezicht op arbeidsveiligheid in het havengebied op de wal en het voorkomen van arbeidsmarktfraude. Arbotoezicht op zeeschepen is overgedragen aan de ILT. Voor Binnenvaart zijn ZHP en KLPD aangewezen als medetoezichthouder. www.inspectieszw.nl

 • Douane
  houdt toezicht op het grensoverschrijdende goederenverkeer, gebaseerd op fiscale regels en, veelal in opdracht van andere ministeries, op niet-fiscale regels op het gebied van veiligheid, gezondheid, economie en milieu (VGEM). www.douane.nl

 • Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt veiligheids- en milieutoezicht op zee- en binnenvaartschepen, bemanningen en rederijen en toezicht op het vervoer van gevaarlijke stoffen. www.ilent.nl

 • Koninklijke Marechaussee (Kmar)
  is belast met grenstoezicht in de zeehavens met uitzondering van het Rotterdamse havengebied. www.kmar.nl en www.dutch-immigration.nl

 • Korps landelijke politiediensten / Dienst Waterpolitie (KLPD/DW)
  is belast met taken omtrent havenveiligheid en criminaliteit, nautische zaken, milieu en verkeer in heel Nederland met uitzondering van het Rotterdamse havengebied. www.klpd.nl
 • Plantenziektenkundige dienst (PD)
  houdt toezicht op de import van planten en plantaardige producten ter voorkoming van plantenziekten. www.minlnv.nl/pd
 • Rijkswaterstaat (RWS)
  is de vaarwegbeheerder van hoofdvaarwegen in Nederland en houdt toezicht op de naleving van de verkeerswetgeving en milieueisen op die vaarwegen. www.rijkswaterstaat.nl
 • Voedsel en Warenauthoriteit (VWA)
  houdt toezicht op de import van levensmiddelen, gebruiksvoorwerpen en diervoeders. Op passagiersschepen controleert de VWA de hygiëne in de keukens. www.vwa.nl
 • VROM-Inspectie (VROM-I)
  houdt toezicht op de regels omtrent gevaarlijke stoffen, radioactieve stoffen en (scheeps)afvalstoffen. Handhaving van de EVOA (Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen) maakt daar deel van uit. www.vrominspectie.nl
 • Zeehavenpolitie Rotterdam-Rijnmond (ZHP)
  is belast met taken omtrent grenstoezicht, havenveiligheid en criminaliteit, nautische zaken, milieu en verkeer. De ZHP is verantwoordelijk voor het Havenexpertisecentrum waarin informatie tussen de diensten uitgewisseld kan worden. www.politie-rijnmond.nl en www.dutch-immigration.nl