Deze site maakt gebruik van cookies. Lees onze policy
  • "<Language:LanguageEncodedLiteralPrinten
  • <LanguageConfiguration:languageencodedliteral runat='Server' key='MailThisPage_LinkTitle' />E-mail
Datum 22-5-2007 
Bron Rotterdam Climate Initiative ©

Internationaal klimaatcongres: Rotterdam gaat nauw samenwerken met andere wereldhavens  

NEW YORK, 17 mei 2007 -Rotterdam, Shanghai, Houston, Singapore, Sao Paulo, Los Angeles en Tokyo gaan samenwerken om de luchtvervuiling en uitstoot van broeikasgassen door het internationale scheepvaartverkeer te reduceren.

Dit is een van de belangrijkste resultaten van het bezoek van vertegenwoordigers van het Rotterdam Climate Initiative aan de Large Cities Climate Summit in New York, die vandaag is afgesloten. De Large Cities Climate Summit is het tweede congres van het C40 Large Cities netwerk, in samenwerking met het Clinton Climate Initiative. Rotterdam neemt hieraan deel. Andere resultaten zijn het in internationaal verband optrekken om de certificering van biomassa te realiseren en het gebruiken van restwarmte van de industrie. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt voor samenwerking met de Port Authority van New York. 

Rotterdam neemt het voortouw bij de haven 
Sinds 1990 is de uitstoot van milieubelastende stoffen door de scheepvaart in Rotterdam met 40 procent toegenomen. Het Rotterdam Climate Initiative wil de uitstoot van broeikasgassen echter met 50 procent verminderen (in 2025 t.o.v. 1990). Het internationale scheepvaartverkeer dat Rotterdam aandoet, moet hieraan dus ook een bijdrage leveren. Maar om te voorkomen dat de strengere regels alleen in Rotterdam gelden – wat uiteraard nadelig is voor de Rotterdamse concurrentiepositie – wil Rotterdam dit aanpakken in nauwe samenwerking met andere wereldhavensteden. Om te beginnen zijn dat Shanghai, Houston, Singapore, Sao Paulo, Los Angeles en Tokyo. Het Clinton Climate Initiative ondersteunt deze samenwerking waarbij Rotterdam het voortouw neemt. Het is de bedoeling dat de steden binnen een jaar voor het eerst samenkomen. Door de vergelijkbare problematiek én economische kansen kunnen de havensteden elkaar ondersteunen en inspireren om de uitstoot van broeikasgassen te bestrijden. De steden kunnen door de samenwerking collectief lobbyen, fondsen werven en invloed uitoefenen op andere overheden om de uitstoot terug te dringen. 

Internationale samenwerking van groot belang 
Naast CO2 dragen ook broeikasgassen zoals stikstofdioxiden, ammoniak, zwaveldioxide en fijn stof bij aan de opwarming van de aarde. Deze stoffen komen vooral vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen, onder meer in de zeescheepvaart. Die is momenteel verantwoordelijk voor circa 2 procent van de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd. Samen met de luchtvaart valt de zeescheepvaart echter buiten het Kyoto-verdrag. Omdat er dus geen internationale verplichtingen gelden voor de reductie van broeikasgassen in de zeescheepvaart, vindt het Rotterdam Climate Initiative samenwerking tussen ‘s werelds grootste havensteden van cruciaal belang. Vooral ook omdat de Europese Commissie het voornemen heeft om zo mogelijk in 2011 ook de scheepvaart te betrekken in de emissiehandel. 

Samenwerking met New York 
De haven van Rotterdam en de zusterhaven van New York (de Port Authority of New York and New Jersey) en de Amerikaanse Environmental Protection Agency zijn een duurzaam haven-partnership overeengekomen. Daarin zijn onder meer de volgende afspraken gemaakt: 

  • het verminderen van de emissies van het containervervoer op de containerterminals;
  • de afvang, het hergebruik en de opslag van CO2, afkomstig uit met name elektriciteitscentrales; 
  • het beperken van scheepvaartemissies en 
  • gezamenlijke stimulering van walstroom voor zeeschepen. 

Rotterdam proeftuin van de wereld 
Tijdens het Clinton Climate Congres hebben de wereldsteden ideeën uitgewisseld over klimaatmaatregelen. De burgemeester van Rotterdam, de heer Opstelten, heeft aangegeven dat op korte termijn succes valt te verwachten van het gebruik van restwarmte van AVR en Shell Pernis voor het verwarmen van nieuwbouwwoningen. Diverse andere grote steden hebben hiervoor hun interesse getoond. Daarnaast is de heer Opstelten ingegaan op de manier waarop Rotterdamse bedrijven met CO2 geld verdienen: door CO2 bij havenbedrijven af te vangen en via pijpleidingen te distribueren naar de Westlandse kassen. Het pleidooi van de burgemeester voor het certificeren van biomassa en zijn oproep om in internationaal verband de barrières weg te nemen voor CO2-opslag zijn onderstreept tijdens de sessies. Er is verder veel belangstelling van de andere steden voor de unieke samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven in Rotterdam. Of zoals burgemeester Bloomberg van New York het samenvatte: 'getting things done is doing it this way'. 

Succesvolle initiatieven naar Nederland halen 
Naast het delen van kennis met andere steden wil het Rotterdam Climate Initiative graag initiatieven die elders succesvol zijn naar Rotterdam halen. Alle aanwezige steden hebben een vergelijkbare problematiek als Rotterdam. De steden maken een sterke groei door en willen het momentum gebruiken om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Interessante voorbeelden uit andere steden zijn vergaande bouwvoorschriften, energy audits bij bestaande woningbouw, meer groen in de stad (ondermeer op daken), voorbeeldgedrag van de gemeente en zuinige verlichting. Ook bij het betrekken van burgers bij de uitwerking van de ambities zijn goede voorbeelden uit andere steden opgedaan. Tenslotte is het belang van verkeersmaatregelen door verschillende steden benadrukt, zoals in Nederland de invoering van de kilometerheffing. Het is ook voor Rotterdam van groot belang dat het kabinet dit voortvarend aanpakt en dat het energieverbruik van de auto een onderscheidend criterium wordt. Vanuit het Clinton Climate Initiative is verder een inkoopconsortium aangekondigd waardoor de kosten van broeikasgasbesparende maatregelen fors zullen afnemen. 

Congres New York: steden nemen het voortouw 
Van 14 mei tot 17 mei 2007 werd in New York City de tweede Large Cities Climate Summit gehouden. Steden zijn verantwoordelijk voor 75 % van de CO2 uitstoot en worden wereldwijd geconfronteerd met de gevolgen van de klimaatverandering. Op het congres is door alle aanwezige steden leiderschap getoond. Een succesvolle stedelijke aanpak draagt substantieel bij aan het terugdringen van broeikasgassen en kan landen en andere steden stimuleren tot het nemen van vergelijkbare maatregelen. Vertegenwoordigers van de grote wereldsteden hebben dan ook ervaringen en projecten uitgewisseld om gezamenlijk de CO2-uitstoot tegen te gaan en daaruit economische voordelen te destilleren. Rotterdam neemt als enige Nederlandse stad deel aan het initiatief. Naast de burgemeester namen het Havenbedrijf Rotterdam NV, Deltalinqs (de Rotterdamse havenbedrijven), DCMR Milieudienst Rijnmond en Rabobank Rotterdam deel aan het congres. 

Het Clinton Climate Initiative, dat samen met de C40 Large Cities het congres organiseert, is vorig jaar augustus gelanceerd door Bill Clinton om concrete 
meetbare terugdringing van de CO2-uitstoot te realiseren. Dit netwerk richt zich op het vinden van praktische en meetbare oplossingen in de strijd tegen 
klimaatverandering. 

Over het Rotterdam Climate Initiative 
Het Rotterdam Climate Initiative is het nieuwe, ambitieuze klimaatprogramma waarin de gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam NV, DCMR Milieudienst Rijnmond en Deltalinqs samenwerken om de CO2-uitstoot van Rotterdam fors terug te brengen. Dit dankzij de groei van de stad en de haven in de komende jaren. Het Rotterdam Climate Initiative bundelt alle initiatieven die Rotterdam (stad én haven) neemt om zich te ontwikkelen tot CO2-arme stad én Energy-port: the world capital of CO2 free energy. Rotterdam spreekt met dit initiatief de ambitie uit om op het Rotterdams grondgebied de CO2-uitstoot met 50 procent te reduceren in 2025 ten opzichte van 1990 en om economische kansen te creëren op het gebied van CO2 voor het bedrijfsleven, industrie en haven. De vier partijen hebben afgesproken zo veel mogelijk samen te innoveren, zo veel mogelijk mensen en organisaties te mobiliseren en fors te investeren om de uitstoot van CO2 met 50 procent te verlagen. 

Het Rotterdam Climate Initiative is het klimaatprogramma van de gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam NV, Deltalinqs en DCMR Milieudienst Rijnmond: www.rotterdamclimateinitiative.nl Terug