Taal (nl)

Havenontwikkeling Dordrecht Inland Seaport

Sinds 2013 is het Havenbedrijf Rotterdam verantwoordelijk voor de exploitatie en de ontwikkeling van de haven van Dordrecht. Om de potentie van het 290 hectare grote havengebied en het aangrenzende bedrijventerrein optimaal te benutten werkt het Havenbedrijf samen met de gemeente Dordrecht en het bedrijfsleven aan de herontwikkeling ervan. Doel is om de haven van Dordrecht zichtbaar en succesvol te ontwikkelen tot een vitaal zeehavengebied waar het voor havengerelateerde bedrijven aantrekkelijk is om zich te vestigen.

Meest landinwaarts gelegen zeehaven

De haven van Dordrecht is de meest landinwaarts gelegen zeehaven van Nederland. Door de unieke ligging in combinatie met de waterdiepte van 9,45 meter is de haven zowel voor zee- als binnenvaartschepen goed te bereiken. Bovendien is het gebied goed te bereiken via de weg en met een goederenspoorlijn. Deze combinatie van factoren maakt het gebied uitermate geschikt voor havengerelateerde business zoals de overslag van massa- en bulkgoederen, logistieke dienstverlening en de maritieme maakindustrie. De herontwikkeling is gericht op het uitbreiden van de havengerelateerde activiteiten in het havengebied.

Ontwikkelvisie

Als exploitant van Dordrecht Inland Seaport heeft het Havenbedrijf Rotterdam een langetermijnvisie opgesteld. Naast het uitbreiden van havengerelateerde activiteiten in het havengebied, is het stimuleren van private investeringen hierin een belangrijk onderdeel. Om dit te bereiken zet het Havenbedrijf concreet in op:

  • versterken van de huidige (zee)havengerelateerde bedrijvigheid;
  • verhogen van de productiviteit op de terminals en optimaal gebruik van de beschikbare ruimte;
  • waar mogelijk verplaatsen van de niet-havengerelateerde bedrijvigheid naar bedrijventerreinen in de omgeving, bijvoorbeeld naar de Dordtse Killen;
  • de verbreding van het havenportfolio met een focus op de overslag van droge bulk, natte bulk en breakbulk, logistiek en distributie en maritieme maakindustrie;
  • verbeteren van de beeldkwaliteit van het gebied door te investeren in de openbare ruimte, waaronder de groenvoorzieningen en de infrastructuur;
  • versterken van de relatie met de omliggende terreinen van de Westelijke Dordtse Oever (WDO) en de stad Dordrecht door onder meer het verbeteren van de bereikbaarheid.
Ontwikkelvisie-dordrecht-inland-seaport-havenontwikkeling

Beschikbaar kavels en panden

In Dordrecht Inland Seaport zijn nog een aantal kavels in erfpacht beschikbaar. Deze kavels zijn in overleg met de potentiële klanten nader te ontwikkelen. Ook zijn er diverse panden en loodsen te huur en te koop.

Lees meer over de vestigingsmogelijkheden in Dordrecht Inland Seaport.

Ondernemers- en investeringsklimaat verhogen

Om Dordrecht Inland Seaport te maken tot de plek voor bulkoverslag, logistiek en de maritieme maakindustrie is het van belang dat het ondernemers- en investeringsklimaat verbeterend wordt. Door het gebied een representatieve en aantrekkelijke uitstraling te geven, zullen zowel bedrijven als mensen er graag komen.
Investeren in de groenvoorzieningen, parkeergelegenheid en verkeersinfrastructuur

De komende jaren investeert het Havenbedrijf Rotterdam fors in de openbare ruimte. Op bedrijventerrein Louterbloemen worden de eerste stappen van de herontwikkeling al gezet. De groenvoorzieningen, parkeergelegenheid en de verkeersinfrastructuur worden er aangepakt. Zo krijgt parkbos Louterbloemen een opknapbeurt en worden onduidelijke verkeerssituaties aangepast.

Veilig ondernemersklimaat waarborgen

Binnen de Bedrijven Investeringszone (BIZ) Krabbepolder en BIZ Louterbloemen hebben de ondernemers in het havengebied collectieve maatregelen getroffen ter verhoging van de veiligheid in het gebied. Parkmanagement organisatie ParkTrust is aangesteld als parkmanager. Met onder andere slagboominstallaties, cameratoezicht en surveillance wordt de veiligheid gewaarborgd. Aankomende tijd wordt door het Havenbedrijf onderzocht of de inzet van LED-verlichting in de buitenruimte kan bijdragen aan een veilig ondernemersklimaat.

Verhogen van de beeldkwaliteit

Een aantrekkelijke, representatieve haven vraagt om een eenduidige uitstraling. Om dit te bewerkstelligen heeft het Havenbedrijf Rotterdam samen met de gemeente Dordrecht een beeldkwaliteitsplan opgesteld dat onderdeel zal uitmaken van de welstandsnota van de gemeente Dordrecht. Hierin staan onder andere eisen met betrekking tot hekwerk, kleurgebruik en reclame-uitingen met als doel om economische waarde voor het hele gebied te creëren. Ook werkt het Havenbedrijf aan een bebordingsplan voor de bedrijfsaanduidingen, zodat de gevestigde bedrijven goed staan aangegeven en beter vindbaar zijn.

Verbinding met de stad Dordrecht

Onbekend maakt onbemind. Hoewel het Dordtse havengebied op slechts 10 minuten fietsen van het centrum van Dordrecht ligt, komen Dordtenaren die niet in de haven werken er weinig. Dat terwijl de zeehavenbeleving een attractief karakter heeft. Bovendien zijn er volop carrièrekansen. Daarom zijn er plannen om de zichtbaarheid en bereikbaarheid van de haven te vergroten door bijvoorbeeld de aanleg van fietsroutes voor recreatie en het plaatsen van informatieborden.

Werkgelegenheid, dordrecht

Integrale ontwikkeling van de WDO

De Westelijke Dordtse Oever, waar Dordrecht Inland Seaport onder valt, is een gebied met een sterke maritieme industrie. De verbinding van de verschillende bedrijventerreinen binnen de WDO biedt veel kansen voor Dordrecht Inland Seaport. De integrale ontwikkeling van de WDO is één van de kernopgaven van de gemeente Dordrecht. Het Havenbedrijf Rotterdam is daar nauw bij betrokken.

Project Louterbloemen

Onderdeel van de ontwikkelvisie voor de haven Dordrecht is de herontwikkeling van bedrijventerrein Louterbloemen. Dit bedrijventerrein is in de jaren ‘60 ontwikkeld en er zijn circa zeventig bedrijven gevestigd. Het doel van dit project is om het gehele bedrijventerrein op te waarderen tot een aantrekkelijke vestigingslocatie voor onder andere start-ups en de maritieme maakindustrie.

Contact

Wilt u meer weten over de herontwikkeling van Dordrecht Inland Seaport?
Neem contact op met:

Rik Dalmeijer

Area Manager Dordrecht Inland Seaport

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page

Do you prefer to visit our Asia subsite?