Kengetallen

In de jaarrekening doet het Havenbedrijf uitgebreid verslag van de financiën van het afgelopen jaar. Bekijk het financieel-historisch overzicht van Havenbedrijf Rotterdam.

Financieel-historisch overzicht Havenbedrijf Rotterdam

Open Financieel-historisch overzicht Havenbedrijf Rotterdam om te bekijken

(Afgeronde bedragen x € 1 miljoen)

2014

2013

2012

2011

2010

Balans

Activa

3.961

3.918

3.698

3.215

3.280

Eigen vermogen

2.311

2.178

2.038

1.902

1.770

Langlopende schulden

1.332

1.420

1.027

933

1.143

Geïnvesteerd vermogen

3.644

3.597

3.065

2.835

2.913

Voorzieningen + Kortlopende schulden

317

321

632

380

367

Totaal vermogen

3.961

3.918

3.698

3.215

3.280

Winst-en-verliesrekening

Som der bedrijfsopbrengsten

660

640

615

551

588

Operationele lasten

237

231

224

226

235

EBITDA

427

409

391

362

316

Afschrijvingen

133

126

120

119

113

Bedrijfsresultaat (EBIT)

294

282

271

243

203

Financiële baten en lasten

-84

-65

-51

-58

-55

Resultaat deelnemingen

6

9

7

9

6

Nettoresultaat

215

227

228

195

154

Kasstroomoverzicht

Operationele kasstroom

344

332

300

293*

250

Investeringskasstroom (excl. Rijksbijdrage)

-195

-268

-616

-424*

-406

Rijksbijdrage**

0

-290

363

363

0

Financieringskasstroom

-162

314

-7

-291

42

Saldo kasstroom

-13

87

40

-59

-114

Bruto-investeringen

Bestaand Rotterdams Gebied

173

154

232

116

121

Maasvlakte 2

16

109

394

379

324

Totaal bruto-investeringen

189

263

626

494

445

Ratio's

Solvabiliteit (in %, incl. achtergestelde leningen)

58,4

55,6

55,1

59,2

63,4

Net Debt/EBITDA

2,4

2,7

2,1

2,2

2,9

Interest coverage rate (ICR)***

3,8

4,3

4,3

3,5

3,6

  • 2011 aangepast met mutatie investeringscrediteuren (€ 35.817K)
  • Rentecomponent Rijksbijdrage ad € 5,8 mln is afgerond in de operationele kasstroom verwerkt
  • ICR gepresenteerd exclusief calculatorische rente

Havenbedrijf Rotterdam maakt gebruik van de vrijstelling van consolidatieplicht, omdat de financiële gegevens van de deelnemingen gezamenlijk verwaarloosbaar zijn voor inzicht in resultaat en vermogen van de jaarrekening.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page

Do you prefer to visit our Asia subsite?