Havenvisie 2030

Direct the future. Start today.

Herijkte Havenvisie 2030 in ontwikkeling

Door disruptieve trends als energietransitie, grondstoffentransitie en digitalisering verandert de wereld om ons heen fundamenteel en onherroepelijk. Dat beïnvloedt ook het Rotterdamse haven- en industriecomplex. Dat is de aanleiding geweest voor het Havenbedrijf Rotterdam, om -samen met het Rijk, de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en Deltalinqs en talloze andere stakeholders- de Havenvisie 2030 te herijken. Deze herijking beschrijft het toekomstperspectief voor het haven- en industriecomplex op basis van de huidige inzichten en vervangt daarmee de havenvisie uit 2011.

De voorlopige havenvisie ligt nu voor aan de gemeenteraad van Rotterdam en zal naar verwachting na deze zomer worden vastgesteld.

Parallel aan de herijking van de Havenvisie zijn het Rijk, provincies en gemeenten in het kader van de nieuwe Omgevingswet bezig om omgevingsvisies voor hun grondgebied op te stellen. Voor de verankering van de Havenvisie wordt een verbinding gemaakt met deze omgevingsvisies. Zo wil het Kabinet in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) voor specifieke gebieden met zeer complexe opgaven gebiedsgerichte programma’s aanwijzen, de zogenaamde NOVI-gebieden. In deze gebieden werken betrokken overheden en maatschappelijke partijen vanuit een gezamenlijk toekomstperspectief aan urgente opgaven. De aanpak in deze gebieden is programmatisch, waarmee de uitvoering over meerdere jaren wordt vormgegeven, met de mogelijke inzet van nieuwe instrumenten. Gelet op de opgaven en prioriteiten in de herijkte Havenvisie, ligt het voor de hand dat het haven- en industriecomplex onderdeel uitmaakt van een NOVI-gebied. In de eind 2019 vast te stellen NOVI zal het Kabinet de gemaakte keuzes vastleggen.

De Havenvisie 2030 geeft de ambitie aan voor de toekomst van de Rotterdamse haven. De Havenvisie is als een kompas: ambities staan als een stip op de horizon, ook als de omstandigheden veranderen. Flexibiliteit is het sleutelwoord. Industrie en logistiek zijn al decennia lang de pijlers van het Rotterdamse havencomplex. Dit dankzij een gunstige ligging en een ondernemingsgeest: met visie stappen durven zetten. De haven is van grote waarde voor de regio, Nederland en Europa. Dit gaat veel verder dan euro’s en werkgelegenheid.

Port Compass, de Havenvisie 2030, is tot stand gekomen in dialoog met tal van bedrijven, overheden en belangenorganisaties, en unaniem vastgesteld door de Rotterdamse gemeenteraad op 15 december 2011.

Succesfactoren

De Havenvisie 2030 wordt niet vanzelf werkelijkheid. Op tal van gebieden is actie nodig om te zorgen dat bedrijven optimaal kunnen functioneren in de Global Hub en in Europe’s Industrial Cluster. De Havenvisie beschrijft daarom 10 succesfactoren die van essentieel belang zijn. Elk van deze succesfactoren hebben betrekking op een bepaald aspect van de haven en voor elk van deze 10 succesfactoren is een ambitie geformuleerd.

Voortgang

Sinds september 2012 is het Havenbedrijf samen met Deltalinqs, de Gemeente Rotterdam, de Provincie Zuid-Holland en het Rijk bezig met het realiseren van alle acties uit de Uitvoeringsagenda Havenvisie 2030. Jaarlijks wordt er op de voortgang gerapporteerd. Het resultaat over 2017 leest u in deze rapportage.

Lees de Havenvisie

Bekijk de Havenvisie online of download de Havenvisie.

Pijlers van de Havenvisie

De Global Hub en Europe’s Industrial Cluster zijn de pijlers waarop de visie voor de haven in 2030 is gebaseerd.

Uitvoeringsagenda Havenvisie 2030

De vraag die centraal staat in de uitvoeringsagenda is: ‘Wat gaan we doen om de Havenvisie 2030 te realiseren?’

Convenant Havenvisie 2030

Het Rijk, de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam, Deltalinqs en het Havenbedrijf Rotterdam hebben afgesproken dat uitvoering van de Havenvisie 2030 een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is. Ze hebben in een convenant vastgelegd hoe ze de visie zullen realiseren en de voortgang zullen monitoren. Op die manier kan in goed onderling overleg worden bepaald of acties en projecten moeten worden versneld, vertraagd of bijgesteld.

Port compass Havenvisie 2030

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page