Voortgangsrapportage 2017 Havenvisie legt nadruk op noodzaak voor samenwerking

De voortgangsrapportage van de Havenvisie 2030 is gepubliceerd. In deze jaarlijkse rapportage geven Deltalinqs, het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland en de ministeries van Economische Zaken & Klimaat en Infrastructuur en Waterstaat aan hoe het staat met de verschillende opgaven die voor de toekomst van de haven zijn geformuleerd.

Deze voortgangsrapportage is, evenals de voorgaande edities, het resultaat van een gezamenlijke inzet van de vijf convenantpartners. Daarnaast is, mede gelet op het belang van de maatschappelijke impact van de haven ook DCMR betrokken bij het opstellen van de voortgangsrapportage.

De rapportage vormt de basis voor gezamenlijke bespreking van relevante ontwikkelingen in en rond de haven en bepaling van gezamenlijke aandachtspunten en prioriteiten om voortgang te boeken bij de realisatie van de doelstellingen van de Havenvisie 2030. De negen in 2011 vastgestelde uitdagingen blijven daarbij onverkort in stand.

Voor alle opgaven geldt dat oplossingen vaak complex zijn, omdat we ons midden in energie- en digitale transities bevinden. Om deze transities te laten slagen is daarom een gedeeld beeld van de verschillende
stakeholders over de transitieopgaven noodzakelijk. Alleen door een gezamenlijke aanpak en inzet zullen de transities in het Rotterdamse haven- en industriecomplex van de grond kunnen komen en daadwerkelijk gestalte kunnen krijgen.

Alle convenantpartners erkennen het belang van samenwerking rondom de complexe en uitdagende projecten (warmtenet, CCS/CCU) die nodig zijn om de (energie)transitie te realiseren. De convenantpartners hebben dan ook de wens uitgesproken om afstemming over individuele projecten waar nodig te intensiveren en zullen zich ervoor inspannen.

Overzicht van de negen opgaven:

  1. Energietransitie en klimaat
  2. Verbreding met nieuwe markten
  3. Versterken en vernieuwen van het industriecluster
  4. Verbeteren van logistieke ketens door digitalisering
  5. Verbeteren van het investeringsklimaat
  6. Krachten bundelen voor innovatie
  7. Veilig stellen van ruimte voor transitie
  8. Versterken van achterlandverbindingen
  9. Investeren in de ontwikkeling van human capital

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page