Havenvisie Rotterdam

De gemeenteraad van Rotterdam heeft de herijkte Havenvisie vastgesteld. Het creëren van economische en maatschappelijke waarde en het realiseren van duurzame groei is de kern van de herijkte Havenvisie. Eerder dit jaar is de herijkte Havenvisie al goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Havenbedrijf Rotterdam. Nu ook de Rotterdamse gemeenteraad de herijkte Havenvisie heeft vastgesteld, vervangt deze daarmee definitief de Havenvisie 2030 uit het jaar 2011.

De Havenvisie geeft de ambitie aan voor de toekomst van de Rotterdamse haven en fungeert als kompas: de ambities staan als een stip op de horizon, ook als de omstandigheden veranderen. De herijkte Havenvisie is tot stand gekomen in samenwerking tussen Havenbedrijf Rotterdam, gemeente Rotterdam, het Rijk, Deltalinqs, Provincie Zuid-Holland en in afstemming met de DCMR. De partners zullen de vorderingen volgen via jaarlijkse voortgangsrapportages.

Aanleiding voor herijking

De wereld om ons heen verandert en dat beïnvloedt ook het Rotterdamse haven- en industriecomplex. Het gaat daarbij onder andere om de energietransitie, de grondstoffentransitie en digitalisering. Dat was de aanleiding om de Havenvisie 2030 te herijken. Deze herijkte versie beschrijft het toekomstperspectief voor het haven- en industriecomplex op basis van de huidige inzichten en maakt daarmee de visie uit 2011 toekomstbestendig.

Ambities aangescherpt met accent op vergroten maatschappelijke waarde

Rotterdam streeft ernaar om koploper te zijn op het gebied van duurzame en efficiënte ketens. De herijkte Havenvisie neemt de ambitieuze doelstellingen zoals opgenomen in de Rotterdamse bijdrage aan het klimaatakkoord (Rotterdam-Moerdijk) één op één over. Daarnaast krijgen de door de Verenigde Naties vastgestelde Sustainable Development Goals (SGDs) voor duurzame economische ontwikkeling een centrale plaats. Hiermee onderstrepen de eerder genoemde vijf partijen het belang van het creëren van maatschappelijke en economische waarde.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page