Algemene Directie

De Algemene Directie van Havenbedrijf Rotterdam bestaat uit Allard Castelein, Boudewijn Siemons en Vivienne de Leeuw. De leden van de Algemene Directie zijn collectief verantwoordelijk voor het bestuur van de vennootschap, de algemene gang van zaken van de onderneming en de gang van zaken binnen de met de vennootschap verbonden groepsvennootschappen. De Algemene Directie legt hierover verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap.

Er is een verlicht structuurregime van toepassing op Havenbedrijf Rotterdam. Dit betekent onder andere dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bevoegdheden heeft bij het benoemen en ontslaan van bestuurders. De Algemene Directie heeft de dagelijkse leiding over het Havenbedrijf Rotterdam.

Algemene directie Havenbedrijf Rotterdam

De verantwoordelijkheid van de Algemene Directie bestaat onder andere uit:

  • Ontwikkeling, aanleg, beheer en exploitatie van het haven- en industriegebied in Rotterdam en bevorderen van een effectieve, veilige en efficiënte scheepvaartafwikkeling in de Rotterdamse haven
  • Bepalen van strategie en beleid om zo doelstellingen te realiseren
  • Algemene gang van zaken binnen de vennootschap en resultaten van de vennootschap
  • Inventarisatie en management van de risico’s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten
  • Zorgen voor goed werkende interne risicobeheersing- en controlesystemen waarover ook wordt gerapporteerd in het jaarverslag
  • Verzorgen en voorbereiden van financieel verslaggevingsproces
  • Naleven en handhaven wet- en regelgeving
  • Naleven van Corporate Governance structuur van vennootschap
  • Openbaar maken van Corporate Governance structuur van de vennootschap en de overige informatie waarvan de Code dat vereist via jaarverslag en website
  • Opmaken van de jaarrekening en opstellen van de jaarlijkse en belangrijke kapitaalinvesteringen van de vennootschap

Risicomanagement

De Algemene Directie van het Havenbedrijf is eindverantwoordelijk voor het risicobeheersing- en controlesysteem waarmee we risico’s identificeren, beheersen en rapporteren. Dit systeem is gebaseerd op de internationaal geaccepteerde standaarden van de Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Meer actuele informatie over risicomanagement binnen het Havenbedrijf staat in ons jaarverslag.

Benoeming en samenstelling

De leden van de Algemene Directie worden voor een periode van vier jaar in de functie van directeur benoemd door de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen kan de bestuurders ook schorsen of ontslaan. De Raad van Commissarissen beoordeelt periodiek het functioneren van de Algemene Directie.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page