Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de Algemene Directie van de vennootschap en de algemene gang van zaken bij het Havenbedrijf Rotterdam en de daarmee verbonden ondernemingen en geeft het bestuur raad.

De Raad van Commissarissen richt zich op het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De Raad weegt de in aanmerking komende belangen van de bij de vennootschap betrokkenen (waaronder de aandeelhouders) af. De Raad van Commissarissen is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren. De Raad van Commissarissen controleert en adviseert de directie over verschillende onderwerpen:

 • Realisatie van de doelstellingen van het Havenbedrijf
 • Strategie en risico’s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten
 • Opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen
 • Financieel verslaggevingsproces
 • Naleving van de wet- en regelgeving

Samenstelling, deskundigheid, onafhankelijkheid

De profielschets van de Raad van Commissarissen beschrijft de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen. Hierin is rekeninggehouden met de aard van de onderneming, de werkzaamheden en de gewenste deskundigheid, ervaring en onafhankelijkheid van de leden van de Raad van Commissarissen. De profielschets wordt jaarlijks geëvalueerd.

Belangrijkste aspecten uit de huidige profielschets

 • Achtergrond in het bedrijfsleven, bij voorkeur logistiek en/of industrie
 • Affiniteit met nautisch-maritieme zaken
 • Affiniteit met ondernemingsfinanciering
 • Oriëntatie op de overheid (gemeente, Rijk, Europese Unie)
 • Oriëntatie op overheidsaspecten, zoals ruimtelijke ordening, milieu en werkgelegenheid
 • Affiniteit met en aandacht voor de maatschappelijke taak en verantwoordelijkheid van het Havenbedrijf

Meer informatie over de profielschets van de Raad van Commissarissen staat in het reglement van de Raad van Commissarissen (bijlage A).

Commissies

De Raad van Commissarissen heeft twee commissies: de auditcommissie en de remuneratiecommissie. De commissies hebben hun eigen reglement. Het reglement beschrijft de rechten en plichten van de commissie en de best practices (taak, samenstelling, vergaderingen et cetera). De reglementen van de auditcommissie en de renumeratiecommissie staan in het reglement van de Raad van Commissarissen (bijlage C en D).

(Her)benoeming, zittingsperiode, aftreden

Een commissaris wordt voor vier jaar benoemd en kan in aanmerking komen voor herbenoeming. De zittingsperiode kan nooit langer zijn dan 3 termijnen van 4 jaar, oftewel 12 jaar. Het rooster van aftreden staat in het reglement van de Raad van Commissarissen (bijlage B).

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page