Alle wegen leiden naar een duurzame haven in 2050

CO2-reductie in de haven door overstappen op 'groene' grondstoffen en energie en optimaal (her)gebruik.

  • Met de ondertekening van het Klimaatakkoord van Parijs hebben Nederland en 194 andere landen afgesproken om klimaatverandering tegen te gaan
  • Zo’n 18 procent van de Nederlandse CO2-uitstoot komt voor rekening van de haven
  • Havenbedrijf en havenbedrijfsleven slaan de handen ineen om met een 'energietransitie' de CO2-uitstoot van de haven drastisch te verminderen
  • Hoe? Opties zijn een gesloten kringloop, biomassa, opslag van CO2 en het verbeteren van de efficiency

Gesloten kringloop

Met een gesloten kringloop zorg je voor de volledige recycling van (fossiele) grondstoffen. Producten worden na gebruik niet meer verbrand of weggegooid, maar hergebruikt. Zo verandert de haven in een plek waar alle afvalstromen terechtkomen en worden gerecycled. Daarnaast gaat de industrie volop duurzame elektriciteit gebruiken (bijvoorbeeld opgewekt met windmolens op zee) en meer duurzame brandstoffen maken (zoals waterstof in plaats van benzine). Een gesloten kringloop lukt alleen als iedereen zijn afval nog beter scheidt. Alleen op die manier kunnen we producten en grondstoffen hergebruiken. Het kan ook betekenen dat we onze telefoons en auto’s straks niet meer zelf bezitten. We leasen ze, gebruiken ze, waarna we ze weer inleveren voor de productie van nieuwe spullen. Er zijn al voorbeelden van de gesloten kringloop in de Rotterdamse haven. Zo kun je in de Merwe- Vierhavens fietsen op een fietspad dat is gemaakt van honderd procent gerecycled asfalt. Resultaat: 98% minder CO2-uitstoot in 2050 ten opzichte van 2015.

Biomassa en opslag van CO2

Bedrijven vervangen fossiele grondstoffen (olie, kolen) door biomassa, zoals hout. Fossiele grondstoffen verdwijnen grotendeels uit de haven. Daarnaast wordt alle CO2 die de fabrieken uitstoten, afgevangen en opgeslagen in lege gasvelden onder de Noordzee. Om dit te kunnen realiseren is heel veel biomassa nodig. Dat betekent ook dat jouw gft-afval straks de basis kan vormen voor nieuwe brandstoffen of producten. Resultaat: 98% minder CO2-uitstoot in 2050 ten opzichte van 2015.

Verbeteren efficiency met technologie

Anders dan bij optie één en twee hoeven bedrijven bij de primaire keuze voor het vergroten van de energie-efficiency door technologische vooruitgang minder grote aanpassingen te doen. De komende 30 jaar blijft de haven er grofweg hetzelfde uitzien als vandaag de dag. De raffinaderijen draaien door, maar op een lager pitje omdat de vraag naar olieproducten afneemt, bijvoorbeeld omdat auto’s zuiniger of elektrisch worden. Ook moeten de raffinaderijen veel schoner werken. Daarnaast is het nodig dat CO2 wordt afgevangen en opgeslagen in de lege gasvelden onder de Noordzee. Resultaat: 75% minder CO2-uitstoot in 2050 ten opzichte van 2015.

MEEST WAARSCHIJNLIJK: EEN COMBINATIE

Het Havenbedrijf heeft het Duitse Wuppertal Institut laten onderzoeken met welke technieken het bedrijfsleven de uitstoot van CO2 drastisch kan terugdringen. Hierboven de belangrijkste opties. Waarschijnlijk wordt het een combinatie van de genoemde technieken.

IS 'NIKS' DOEN EEN OPTIE…?

Wat gebeurt er als we op dezelfde voet verder gaan? Dat is heel simpel: dan halen we de klimaatdoelstellingen niet, want de CO2-uitstoot zal niet genoeg verminderen. Door het efficiënter omgaan met bijvoorbeeld energie wordt de uitstoot bij verschillende bedrijven wel minder, maar het is niet genoeg. Resultaat: 30% minder CO2- uitstoot in 2050 ten opzichte van 2015.

Klimaatakkoord Parijs en de haven: zo zit het

  • Het doel van het akkoord: de opwarming van de aarde beperken tot 1,5 à 2 graden Celsius.

  • Dus moet de uitstoot van het broeikasgas CO2 worden teruggebracht. Ook in de haven. Inschatting is dat de CO2-uitstoot met 80 tot 95 procent naar beneden moet in 2050.

  • In het havengebied staan tal van bedrijven die fossiele grondstoffen gebruiken om brandstoffen en allerlei chemische producten te maken. De bedrijven stoten CO2 uit, maar hebben ook veel kennis van energie en CO2-reductie. Dat maakt de haven van Rotterdam geschikt om internationaal koploper te zijn in het ontwikkelen en het grootschalig toepassen van technieken om de uitstoot van de industrie tot vrijwel nul terug te brengen.

  • We noemen deze ontwikkeling de ‘energietransitie’: overstappen van fossiele brandstoffen naar schone, ‘groene’ energie en optimaal (her)gebruik van energie en grondstoffen. In 2050 moet de klus geklaard zijn.

  • Het Nederlandse bedrijfsleven omarmt de klimaatdoelen. Meer dan zestig bedrijven, waaronder initiatiefnemers Siemens, Van Oord, Eneco, Shell en het Havenbedrijf Rotterdam, willen dat de komende regering een klimaatwet opstelt die aangeeft hoe we het Klimaatakkoord van Parijs vertalen naar maatregelen en zorgt voor een langetermijnklimaat en energiebeleid.

  • Voorbeelden van hoe we nu al CO2-uitstoot in de haven terugdringen? Lees hieronder meer.

Deze vier projecten zorgen nu - of in de nabije toekomst - voor minder CO2 uitstoot in de haven

1. WARMTEALLIANTIE

De haven produceert veel industriële restwarmte die via het oppervlaktewater of de lucht verdwijnt. Met de aanleg van een ondergronds buizennetwerk kan de haven naast bedrijven en kassen van tuinders jaarlijks in potentie warmte leveren aan 500.000 woningen.

2. PLASTIC GEMAAKT VAN SUIKERBIETEN EN HOUT

Grondstof voor plastic verpakkingen, schoonmaakmiddelen en cosmetica worden nu in de chemiefabrieken in de haven gemaakt op basis van olie. Maar het oliegebruik zal verminderen. In de toekomst worden deze producten gemaakt op basis van plantaardige producten, zoals suikerbieten, sojaschroot of houtbestanddelen. Biochemie dus. Dit gebeurt nu al op kleine schaal in de haven.

3. LNG ALS SCHEEPSBRANDSTOF

De haven van Rotterdam speelt een pioniersrol bij de invoering van LNG (vloeibaar en daarmee kleiner en makkelijker te vervoeren aardgas) als alternatieve transportbrandstof. Van alle fossiele brandstoffen komen bij verbranding van aardgas de minste schadelijke stoffen vrij (zoals fijnstof, zwavel- en stikstofoxiden en CO2). Dat maakt aardgas de beste ‘overgangsbrandstof ’ richting het zero emission-tijdperk. Daarom heeft het Havenbedrijf fors geïnvesteerd in allerlei LNG-faciliteiten.

4. HERGEBRUIK VAN AFVAL

Tien partijen onderzoeken of er in de haven van Rotterdam een waste-2-chemicals fabriek kan komen. De nieuwe fabriek is gebaseerd op een technologie uit Canada. In dat land staat al een fabriek die ingezameld plastic recycled in een grondstof voor de chemie. Die grondstoffen worden nu nog bijna helemaal uit olie gemaakt. De nieuwe fabriek biedt daarvoor dus een duurzaam alternatief.