Taal (nl)
Nieuws

Ambitieuze doelstellingen zeevaart voor de reductie van CO2-uitstoot

Energietransitie

De International Chamber of Shipping (ICS) heeft samen met de andere internationale redersverenigingen BIMCO, INTERTANKO en INTERCARGO bij de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) een voorstel ingediend met daarin drie ambitieuze CO2-reductiedoelstellingen:

  1. CO2-uitstoot van de scheepvaart onder het niveau van 2008 houden.
  2. In 2050 gemiddeld een 50%-reductie realiseren van de CO2-uitstoot per ton/km ten opzichte van 2008.
  3. in 2050 de jaarlijkse CO2-uitstoot ten opzichte van 2008 in absolute zin reduceren met een nog overeen te komen percentage; de KVNR stelt zelf voor om dit percentage ook 50% te laten zijn.

De KVNR is tevreden met het voorstel. KVNR-voorzitter Tineke Netelenbos: “De KVNR en haar leden hebben zich de afgelopen jaren al duidelijk uitgesproken om ook op mondiaal niveau een proactieve houding aan te nemen op dit dossier. Na veel lobby en samenwerking met een aantal andere proactieve Europese redersverenigingen is het gelukt om deze ambitieuze CO2-reductiedoelstellingen op de onderhandelingstafel van de IMO te krijgen.”Het voornemen om voor 2050 een absolute reductiedoelstelling vast te leggen kan gerust een grote doorbraak in de zeescheepvaartindustrie worden genoemd. De sector gaat daarmee veel verder dan de recente afspraken voor de luchtvaart.

Voorstel conform Klimaatakkoord
Het gezamenlijke voorstel met de ambitieuze CO2-reductiedoelstellingen is conform het Klimaatakkoord. In december 2015 betreurden Nederlandse reders dat de zeevaartsector geen onderdeel uitmaakte van het Klimaatakkoord van Parijs (COP21). “Netelenbos: Dit voorstel van onder andere onze internationale koepelorganisatie ICS biedt een ferme basis voor de CO2-strategie en de zogeheten ‘roadmap’ van de IMO om de uitstoot van CO2 door zeeschepen verder te beperken.” Daarnaast benadrukt de KVNR-voorzitter dat het ook prima past bij de afgesproken termijnen voor concrete stappen in het Klimaatakkoord. In oktober 2016 is namelijk al afgesproken dat de IMO-lidstaten in 2023 een definitieve strategie zullen aannemen. Deze planning is daarmee conform die van ‘Parijs’.

IMO-roadmap: initiële CO2-strategie gereed in 2018 en definitief in 2023
Deze zomer bespreken de IMO-lidstaten de voorstellen van de zeevaartsector om tot een reductie van de CO2-uitstoot te komen. De IMO heeft een zogeheten roadmap in oktober 2016 vastgesteld en komt in 2018 met een initiële strategie die de mogelijke operationele, technische en economische maatregelen zal bevatten om de CO2-uitstoot te verlagen. De IMO-lidstaten zijn overeengekomen dat deze strategie in 2023 definitief moet zijn aangenomen door de IMO. Mocht de strategie ook een economische maatregel bevatten, dan heeft de ICS al eerder het standpunt ingenomen dat een heffing op de brandstof de voorkeur heeft boven een emissiehandelssysteem. Juist voor kleinere reders is een heffing op de brandstofprijs veel simpeler en met het geld kunnen onder andere innovaties in de sector bevorderd worden.

Bron: KNVR

Energietransitie

Het Havenbedrijf Rotterdam zet zich in tegen klimaatverandering en wil een voortrekkersrol spelen in de wereldwijde energietransitie vermindering van de CO2-uitstoot en efficiënt gebruik van grond- en reststoffen zijn voor het Havenbedrijf belangrijke opgaven.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page

Do you prefer to visit our Asia subsite?