Nieuws

Efficiëntere afhandeling scheepsafval mogelijk door herziening richtlijn havenontvangstvoorzieningen

De Port Reception Facilities Directive (Richtlijn 2000/59/EC) heeft als doel om de lozing van scheepsafval en ladingresiduen in zee te verminderen om het mariene milieu te beschermen. De richtlijn gaat specifiek over het tegengaan van illegale lozingen van schepen die Europese havens aandoen. De verschillende verplichtingen voor schepen en havens, gecombineerd met een ingebouwde financiële stimulans, heeft er voor gezorgd dat Europese havens beter in staat zijn op de verschillende soorten scheepsafval te ontvangen. Sinds de invoering is de hoeveelheid afgegeven afval verviervoudigd. De REFIT evaluatie (2015) van de richtlijn van de Europese Commissie bevestigt de effectiviteit van de richtlijn. Wel blijkt uit dezelfde evaluatie dat de effectiviteit verder verbeterd kan worden door het verminderen van administratieve lasten en het voorkomen van willekeur in de toepassing per lidstaat.

Het Havenbedrijf Rotterdam sluit zich aan bij de notie dat de richtlijn op een aantal punten geoptimaliseerd kan worden. De herziening van de richtlijn in oktober 2017 biedt de mogelijkheid om verbeterpunten in te brengen.

Voor het Havenbedrijf is het van belang dat de herziening ingaat op:
1) Harmonisatie van de definities die gebruikt worden in de Europese richtlijn met MARPOL;
2) De toepassing van verschillende definities (artikel 7, 8 en 9) verduidelijkt;
3) Verlaging van administratieve lasten voor zowel havenautoriteiten als verladers;
4) Afstemming van afvalwetgeving in Europa tussen lidstaten en land-zee afval;
5) Geen verplichte harmonisatie van Cost Recovery Systems (CRS) voor havenautoriteiten, regionale best practices dienen uitgewisseld te worden.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page