Energietransitie
Persbericht

Energietransitie gaat om veel meer dan vermindering gebruik kolen

Het Havenbedrijf Rotterdam onderschrijft het klimaatakkoord van Parijs volledig en spant zich in om de uitstoot van CO₂ te reduceren in lijn met de ambities van de Nederlandse en Europese overheden. Concreet betekent dat voor Nederland, en dus Rotterdam, een reductie met 49% van de CO₂-uitstoot in 2030 t.o.v. 1990. De in het klimaatakkoord van Parijs gemaakte afspraken gaan overigens over het tegengaan van de opwarming van het klimaat. Daarvoor mag de hoeveelheid CO₂ niet boven bepaalde grenswaarden komen. Het klimaatakkoord zegt niets over het gebruik van kolen of de overslag van kolen.

Een beslissing over sluiting van de Nederlandse kolencentrales is aan het kabinet. In het onlangs gesloten regeerakkoord staat dat dit voor 2030 moet gaan plaatsvinden. 15% van de nu in Rotterdam aangevoerde kolen heeft de Nederlandse kolencentrales als bestemming.

85% van de in Rotterdam overgeslagen kolen wordt doorgevoerd naar Duitsland. Het is aan Duitsland om te bepalen hoe lang en waarvoor het kolen invoert. Als de Duitse industrie kolen wil importeren en dat niet langer via Rotterdam gaat, dan verschuift de aanvoer naar andere havens. Daarmee schiet het klimaat niets op, maar verliest Rotterdam wel honderden arbeidsplaatsen.

50% van de naar Duitsland doorgevoerde kolen worden gebruikt voor de staalproductie in hoogovens. Staal kan op dit moment nog niet grootschalig zonder kolen geproduceerd worden uit ijzererts. Staal is nodig voor tal van toepassingen, incl. bijv. de productie van windmolens, fietsen en rails voor het openbaar vervoer. De andere 50% van de doorgevoerde kolen wordt gebruikt voor elektriciteitsproductie in kolencentrales. Meer dan 35% van de in Duitsland opgewekte elektriciteit komt op dit moment uit hernieuwbare bronnen als wind en zon, maar op dagen dat het niet waait en de zon nauwelijks schijnt, gebruikt Duitsland volop atoom-, gas- en kolencentrales om elektriciteit op te wekken. Duitsland wordt de komende jaren overigens nog afhankelijker van fossiele energie voor zijn elektriciteitsvoorziening als de Duitse kerncentrales worden stilgelegd.

Wil men het gebruik van kolen (en andere fossiele energiedragers) terugdringen, dan is het zaak te investeren in staalproductie zonder kolen, meer opwekking van hernieuwbare energie en de mogelijkheden om die hernieuwbare energie op te slaan. Zolang gebruik van kolen onderdeel uitmaakt van het Nederlandse en/of Duitse energie- en industriebeleid, streeft de haven van Rotterdam ernaar de meest efficiënte, betrouwbare en veilige haven te zijn om deze aan te voeren.

Aangezien ook Duitsland het klimaatakkoord van Parijs heeft ondertekend, is te verwachten dat m.n. voor elektriciteitsproductie in de toekomst minder kolen zullen worden overgeslagen. Het Havenbedrijf gaat in zijn middellange termijn ramingen dan ook uit van een afname van de overslag van kolen.

Met de aangekondigde stopzetting van het gebruik van kolen in Nederlandse elektriciteitscentrales en alle projecten waar het Havenbedrijf nu samen met het bedrijfsleven aan werkt om de CO₂-uitstoot van de Rotterdamse industrie te reduceren is de verwachting dat een reductie van 49% in 2030 t.o.v. 1990 haalbaar moet zijn.

Energietransitie

Het Havenbedrijf Rotterdam zet zich in tegen klimaatverandering en wil een voortrekkersrol spelen in de wereldwijde energietransitie. Vermindering van de CO₂-uitstoot en efficiënt gebruik van grond- en reststoffen zijn voor het Havenbedrijf belangrijke opgaven.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page