Nieuws

Europese Commissie publiceert Mobiliteitspakket voor wegtransport

Het pakket omvat een Communicatie van de Europese Commissie en acht wetgevingsvoorstellen, waaronder de herziening van de Eurovignet richtlijn, invoering van een Europees elektronisch tolsysteem, nieuwe regels voor rij- en rusttijden voor chauffeurs, flexibelere regels voor cabotage en een pakket aan sociale maatregelen om werknemers in de transportsector beter te beschermen. Het Havenbedrijf Rotterdam verwelkomt de herziening van de Eurvignet richtlijn, in het bijzonder met betrekking tot het internaliseren van externe kosten van vervoer.

Het richtlijnvoorstel van de Commissie omvat een set aan gemeenschappelijke Europese uitgangspunten waaraan lidstaten die reeds een system van tolheffing hanteren aan moeten voldoen. Voorgesteld wordt om wegbeprijzing te baseren op afstand (tol) in plaats van op tijd (vignetten), zoals nu in sommige lidstaten het geval is. De Commissie wil de bestaande tolvolvignetten daarmee uitfaseren.
Nieuw element in het voorstel is de koppeling van een kilometerheffing aan de uitstoot van CO2. Voertuigen met hogere CO2 uitstoot gaan daardoor meer betalen en emissieloze voertuigen krijgen een korting van 75%. De Europese Commissie denkt met de plannen de uitstoot van CO2 met 1,2 procent terug te dringen en ruim €60 miljard euro voor investeringen in nieuwe infrastructuur op te brengen. Een eerste analyse van dit voorstel leert ook dat het internaliseren van externe kosten zoals geluid en luchtvervuiling (en congestie) mogelijk wordt op plaatsen waar zwaar wegvervoer een grote impact heeft op bijv. omwonenden.

HbR kan zich vinden in het voorstel voor CO2 beprijzing, maar onderstreept dat dit alleen geldt voor lidstaten die al een vorm van wegbeprijzing of tolheffing ingevoerd hebben en bovendien niet verplicht is, terwijl de infrastructuurheffing op het spoor wel verplicht is. Om een gelijk speelveld tussen alle transportmodaliteiten te bewerkstelligen, zou het internaliseren van externe kosten volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’ voor alle modaliteiten moeten gelden. Invoering van een CO2 heffing waarmee de gevolgen van klimaatverandering als gevolg van transport worden doorberekend kan een eerste stap zijn in de internalisering van alle externe kosten om te zorgen dat transport via de meest efficiënte modaliteiten verloopt en bovendien gekozne wordt voor emissiearme alternatieven.

Zie ook de reactie die HbR heeft voorbereid op de Europese strategie voor emissiearme mobiliteit, waarin het nieuwe voorstel van de Commissie voor wegbeprijzing reeds aangekondigd.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page