Persbericht

Financiële jaarcijfers Havenbedrijf

De omzet van het Havenbedrijf is vorig jaar vrijwel stabiel gebleven en uitgekomen op € 675,4 miljoen. Doordat de kosten onder controle zijn is sprake van een gezonde winstontwikkeling. De winst steeg met 5,0% tot € 222,2 miljoen.

De twee belangrijkste inkomstenbronnen van het Havenbedrijf zijn de verhuur van terreinen en het zeehavengeld dat schepen betalen bij een bezoek aan de haven. De inkomsten uit de verhuur van terreinen stegen met € 8,0 miljoen (+2,4%) tot € 348,9 miljoen. Dit is de optelsom van nieuwe uitgiften, ingroei van contracten die recent zijn afgesloten, indexering van contracten en verlenging van contracten tegen herziene prijzen. De havengelden namen met 2,3% af tot € 309,1 miljoen door een daling van de overslag (-1,1%), een daling van de gemiddelde prijs per ton en een toename van de kortingen. De kortingen op het havengeld die het Havenbedrijf gaf aan milieuvriendelijke schepen nam met 21,3% toe tot € 4,5 miljoen. In totaal bleven de bedrijfsopbrengsten stabiel op € 675,4 miljoen.

De operationele kosten daalden met 4,5% tot € 227,9 miljoen, vooral door daling van kosten gerelateerd aan de interne bedrijfsvoering en de vrijval van enkele reserveringen. Het resultaat uit deelnemingen bedroeg € 8,5 miljoen, circa € 0,4 miljoen minder dan vorig jaar. De omvang van deze post wordt net als in vorige jaren bepaald door de succesvolle deelneming in de haven van Sohar (Oman).

In het voorjaar van 2016 heeft het Havenbedrijf € 100 miljoen van het in 2008 afgesloten rentederivaat afgekocht. Hier is € 59,4 miljoen voor betaald. Van dit bedrag is in 2016 € 32,9 miljoen ten laste van het resultaat genomen. Na de afkoop resteert er nog een rentederivaat van € 900 miljoen. Het Havenbedrijf was in staat om het rentederivaat terug te brengen omdat de uitstaande variabele schuld eerder terugloopt dan voorzien. Dit komt door stabiele omzetontwikkeling, scherpe kostenbeheersing en goed risicomanagement op de investeringsprojecten.

€ 92,8 miljoen dividend

Conform de bestaande langlopende afspraken stelt het Havenbedrijf aan de aandeelhouders, de gemeente Rotterdam (70,83%) en de Staat (29,17%), voor om over 2016 € 92,8 miljoen (+2,0%) dividend uit te keren; € 65,7 miljoen aan de gemeente en € 27,1 miljoen aan de Staat.

Investeringen versus vennootschapsbelasting

Het Havenbedrijf heeft als missie om economische en maatschappelijke waarde te creëren door samen met klanten en stakeholders duurzame groei te realiseren. Het Havenbedrijf gebruikt de winst die ze maakt dan ook om, afgezien van het afbetalen van schulden en het uitkeren van dividend, te investeren in de ontwikkeling van de haven. In 2016 werd onder andere geïnvesteerd in de kademuren voor Sif, ligplaatsen voor Stena Line, de vervanging en upgrade van boeien en palen, de ontwikkeling van Maasvlakte Plaza en kademuren voor Koole Terminals. In totaal investeerde het Havenbedrijf vorig jaar € 179,8 miljoen tegenover € 154,4 miljoen in het jaar ervoor (+16,4%).

De komende jaren is de investeringsportefeuille goed gevuld met projecten als het omleggen van ca. 4 km van de Havenspoorlijn via de Theemsweg. Dit is openbare infrastructuur waaraan het Havenbedrijf circa € 100 miljoen gaat bijdragen. In concurrerende havens in omliggende landen betaalt de overheid dit soort publieke infrastructuur. Het is daarom extra zuur dat de Europese Commissie besloten heeft dat het Havenbedrijf vanaf 1 januari 2017 vennootschapsbelasting moet gaan betalen. Het Havenbedrijf is in beroep gegaan tegen dit besluit omdat het indruist tegen het principe dat er binnen Europa een gelijk speelveld moet zijn.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page