Energietransitie
Nieuws

Goede basis voor inzet elektrificatie en waterstof in industrie

Elektrificatie wordt een belangrijke route voor de industrie in de haven van Rotterdam om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. Havenbedrijf Rotterdam is hier actief bij betrokken en creëert optimale omstandigheden voor kansrijke initiatieven.

Om op termijn bij te dragen aan de nationale klimaatdoelen, kan de industrie op verschillende manieren elektrificatie inzetten om de uitstoot van broeikasgassen omlaag te brengen. Hierbij gaat het met name om:
• Grijze stroom die is opgewekt met fossiele bronnen vervangen door groene stroom op basis van bijvoorbeeld zonne- en windenergie.
• Groene elektriciteit inzetten voor de productie van warmte die nodig is in de procesindustrie.
• Groene elektriciteit gebruiken om waterstof te maken. Deze waterstof kan worden ingezet om hoge temperatuur-warmte te creëren voor de procesindustrie, maar ook als grondstof, bijvoorbeeld in de chemie.

Om op termijn elektrificatie grootschalig te kunnen inzetten (rechtstreeks en voor productie van waterstof), is vooral veel groene elektriciteit nodig uit bronnen als zon, wind en waterkracht. Die elektriciteit moet bovendien betaalbaar zijn.

Die ontwikkeling is in gang gezet, bijvoorbeeld met de toename van het aantal windparken op zee en de aanlanding van vooral windenergie op de Maasvlakte. Ook loopt met het project H-vision een haalbaarheidsstudie van zestien partijen naar de bouw van een waterstoffabriek in Rotterdam die waterstof produceert op basis van aardgas, maar daarmee wel als wegbereider geldt voor groene waterstof (uit groene elektriciteit en water).

Rotterdam biedt uitstekende omstandigheden op het gebied van infrastructuur, ruimte en bedrijven die in partnerships willen participeren om initiatieven voor elektrificatie te realiseren en op te schalen.
Deze animatie zet de ins en outs van elektrificatie nog eens op rij.

Energietransitie

Het Havenbedrijf Rotterdam zet zich in tegen klimaatverandering en wil een voortrekkersrol spelen in de wereldwijde energietransitie. Vermindering van de CO₂-uitstoot en efficiënt gebruik van grond- en reststoffen zijn voor het Havenbedrijf belangrijke opgaven.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page