Duurzaamheid

Greenchoice plaatst megabatterij bij windmolenpark Hartelkanaal voor opslag groene stroom

14 december 2018
Hoe kunnen wij je helpen?

De haven van Rotterdam is één van de voornaamste energiehavens ter wereld. Daarbij gaat het niet meer alleen om fossiele brandstoffen zoals kolen en olie. De Rotterdamse haven richt zich ook op duurzame energie, zoals biobrandstoffen, LNG, zonne-en windenergie.

Windmolens

Op dit moment staat voor 200 Megawatt (MW) aan windturbines in het havengebied opgesteld, dat is zo’n 6,5 procent van het nationale vermogen aan windenergie opgewekt aan land.
De komende jaren zal het aandeel windenergie uit het havenindustriecomplex verder toenemen. De Haven van Rotterdam is hiermee hard op weg om haar ambitie waar te maken om een duurzame energie-hub te worden in Noordwest-Europa.

Fossiele energiebronnen zoals aardgas, olie en steenkool zijn eindig. Het Havenbedrijf Rotterdam zet daarom in op een transitie naar duurzame energieopwekking en streeft naar een duurzame exploitatie van de haven. In de Havenvisie 2030 is vastgelegd dat er wordt geïnvesteerd
in andere energiedragers, zoals windenergie.

Sinds najaar 2017 koesteren de eigenaren van het windpark Hartel 2 (Greenchoice en IE Projects) de ambitie om hun bijdrage aan de energietransitie in Nederland en de Rotterdamse Haven te vergroten, meer specifiek: door te investeren in energieopslag. Het toenemend aandeel van duurzame opwekking in de totale energieproductie leidt tot steeds grotere uitdagingen om de balans tussen productie en afname van elektrische energie te bewaren doordat zowel afname als productie moelijker te voorspellen worden. Deze uitdagingen vinden hun weerslag in grotere inspanningen en kosten voor grootverbruikers en producenten van elektriciteit en voor netbeheerders als Stedin en Tennet voor balanshandhaving.

Verregaande reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen is het hoogste doel van de energietransitie; met reductie van CO2-uitstoot als ultiem meetpunt. De energietransitie leidt per definitie tot een toenemende afhankelijkheid van elektriciteit. Dit impliceert forse uitdagingen voor de elektriciteitsvoorziening. Er is immers sprake van twee gelijktijdige, elkaar versterkende trends: een hogere consumptie van elektriciteit (warmtepompen, elektrische auto in plaats van fossiele brandstoffen) en toenemende, maar slechter te sturen productie (wind en zon). Gecombineerd resulteert dit in een sterk toenemende behoefte aan flexibiliteit in de energievoorziening in Nederland, om zowel de opwekking als het verbruik van elektriciteit dynamisch op elkaar kunnen afstellen. Resumerend: er is een noodzaak voor een alternatieve vorm van energieopslag. Het Nederlandse elektriciteitsnetwerk voorziet vandaag niet in opslag, terwijl dit een kritische voorwaarde is voor een succesvolle energietransitie.

Door het faciliteren van de realisatie van de energieopslag Windpark Hartel 2 draagt het Havenbedrijf bij aan de energietransitie op de volgende wijzen:
• Het Havenbedrijf draagt bij aan een innovatieve, actieve en directe (deel-) oplossing voor één van de grootste uitdagingen die voortvloeien uit de energietransitie: het geschikt maken van de Nederlandse infrastructuur voor de opslag van duurzame energie om levering en afname beter op elkaar te doen aansluiten.
• Het Havenbedrijf draagt bij aan balanshandhaving in het Nederlandse elektriciteitsnet en daarmee aan de stabiliteit van de energievoorziening.