Persbericht

Haven Rotterdam anticipeert op klimaatverandering

Bron: Havenbedrijf Rotterdam

‘Pilot Waterveiligheid Botlek’
Als het gaat om overstromingsgevaar is de Rotterdamse haven in de huidige situatie goed beschermd. Alleen bij uiterst extreme weersomstandigheden zou er een overstroming op enkele bedrijfsterreinen kunnen ontstaan. Dan is er geen gevaar voor de bevolking en de werknemers, maar zijn er met name gevolgen in termen van economische schade.

Dit blijkt uit de tussenresultaten van de ‘pilot Waterveiligheid Botlek´. De pilot komt voort uit het “Advies Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden (2014)” waarin staat dat voor vier buitendijkse gebieden onderzocht moet worden hoe inwoners en bedrijven in deze regio in de toekomst tegen het toenemend overstromingsrisico beschermd kunnen blijven. Een van die gebieden is het Botlekgebied.

Begin vorig jaar is deze pilot gestart door het Havenbedrijf Rotterdam, de Gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Bedrijven, nutsbedrijven en Deltalinqs werken aan het onderzoek mee.

De haven van Rotterdam ligt grotendeels buitendijks. In buitendijkse gebieden geldt voor de mogelijke overstromingsgevolgen een eigen risico voor de gebruiker. De haventerreinen zijn relatief hoog boven het zeeniveau aangelegd en worden deels beschermd door stormvloedkeringen. Bij het onderzoek is uitgegaan van diverse klimaatscenario’s van het KNMI. Daarin wordt voorspeld dat - afhankelijk van de mate van klimaatverandering – de zeespiegel tot 2100 tussen de 35 en 85 cm stijgt, waardoor het overstromingsrisico toeneemt.

De pilot is nog niet afgerond: de diverse betrokken partijen werken in 2016 samen aan het ontwikkelen van een adaptatiestrategie om het Botlekgebied beschermd te houden tegen overstromingsrisico’s. Ze gaan daarvoor bekijken welke maatregelen genomen zouden kunnen worden voor een waterveilige en duurzame toekomst ten behoeve van een gezond vestigingsklimaat in het Rotterdamse havengebied.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page