Persbericht

Haven Rotterdam anticipeert op klimaatverandering

Als het gaat om overstromingsgevaar is de Rotterdamse haven in de huidige situatie goed beschermd. De haven van Rotterdam ligt grotendeels buitendijks, maar de haventerreinen zijn relatief hoog boven het zeeniveau aangelegd en worden deels beschermd door stormvloedkeringen. Alleen bij uiterst extreme weersomstandigheden krijgen enkele bedrijven te maken met enige wateroverlast.

Maeslandtkering water golf

Dit blijkt uit gezamenlijk onderzoek naar de waterveiligheid - de Pilot Waterveiligheid Botlek – dat onlangs is afgerond. De pilot is uniek omdat voor het eerst het Havenbedrijf Rotterdam, de Gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu én het havenbedrijfsleven in nauwe samenwerking hebben onderzocht wat de mogelijke gevolgen van de klimaatverandering kunnen zijn voor het Botlekgebied en hoe hierop kan worden ingespeeld.

Bij de pilot is ook gekeken naar de impact van klimaatverandering met behulp van diverse klimaatscenario’s van het KNMI. Daarin wordt voorspeld dat de zeespiegel tot 2100 tussen de 35 en 85 cm stijgt, waardoor het overstromingsrisico toeneemt. Uit het onderzoek blijkt dat er dan geen noemenswaardig gevaar is voor bevolking en werknemers. Er zijn met name gevolgen in termen van economische schade. Met betrokken buitendijkse bedrijven heeft afstemming plaatsgevonden hoe in dergelijke situaties te handelen. In buitendijkse gebieden geldt voor de mogelijke overstromingsgevolgen een eigen risico voor de gebruiker.

De pilot vloeide voort uit het ‘Advies Deltaprogramma Rijnmond Drechtsteden (2014)’ waarin staat dat voor vier buitendijkse gebieden - waaronder het Botlekgebied - onderzocht moet worden hoe inwoners en bedrijven in deze regio in de toekomst tegen overstromingsrisico beschermd kunnen blijven. Een aantal onderdelen en/of deelgebieden van het Botlekgebied gaan we in 2017 meer gedetailleerd onderzoeken.

In 2017 zullen ook de havengebieden Waal- & Eemhaven en het Merwevierhavengebied op een vergelijkbare wijze worden onderzocht.

Energietransitie

Het Havenbedrijf Rotterdam zet zich in tegen klimaatverandering en wil een voortrekkersrol spelen in de wereldwijde energietransitie. Vermindering van de CO₂-uitstoot en efficiënt gebruik van grond- en reststoffen zijn voor het Havenbedrijf belangrijke opgaven.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page