Bereikbaarheid

Havenbedrijf en overheden verbeteren kwaliteit rondom belangrijkste goederencorridors

21 november 2018
Hoe kunnen wij je helpen?

Havenbedrijf Rotterdam, de Rijksoverheid en vier provincies hebben afspraken gemaakt voor meer veilige parkeerplaatsen en meer laadpunten voor schone energie langs de twee belangrijke goederenvervoercorridors richting Duitsland. Daartoe is vandaag een intentieovereenkomst getekend door minister van Infrastructuur en Waterstaat, gedeputeerden van de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant, Gelderland en Limburg en COO Ronald Paul van Havenbedrijf Rotterdam.

Overzichtskaart nieuwe parkeerplaatsen goederencorridors

Voornoemde organisaties streven er naar dat verkeer- en vrachtstromen zo soepel mogelijk bewegen, met name tussen de regio Rotterdam en het Duitse achterland. Inzet is om een vlot, betrouwbaar, robuust, veilig en duurzaam transportsysteem te faciliteren. Deze corridors dragen bij aan economische groei en tegelijkertijd een goede leefkwaliteit langs de belangrijkste achterlandverbindingen richting Duitsland: corridor Oost (wegtransport via A15, binnenvaart over de Waal, spoorvervoer via Betuweroute) en corridor Zuidoost (Rotterdam-Moerdijk-Tilburg-Venlo).

Tekenmoment 'Samen op weg naar een beter netwerk Truckparkings'
Van links naar rechts: Conny Bieze (Gedeputeerde Mobiliteit, Omgevingsvergunningen, Toezicht en Handhaving, provincie Gelderland), Floor Vermeulen (Gedeputeerde Verkeer en Vervoer, provincie Zuid-Holland), Cora van Nieuwenhuizen (Minister van Infrastructuur en Waterstaat), Hubert Mackus (Gedeputeerde Groen, Landbouw, Infra, Rail en Monumenten, provincie Limburg), Christophe van der Maat (Gedeputeerde Mobiliteit en Samenwerking, provincie Noord-Brabant) en Ronald Paul (COO van Havenbedrijf Rotterdam).

Er is een tekort aan veilige parkeerplaatsen langs deze corridors, vooral voor vrachtwagens. Rijk en provincies faciliteren dit proces door samen te werken en zo nodig financiële ondersteuning te bieden om tussen 700 en 900 extra parkeerplaatsen te realiseren. Truck parking Maasvlakte Plaza in de Rotterdamse haven staat daarbij model voor de verdere uitrol richting het oosten. Lokale overheden bepalen de uiteindelijke locatiekeuze. De feitelijke realisatie en exploitatie van truckparkeerplaatsen is voorbehouden aan investeerders en exploitanten van de parkeervoorzieningen.

Bij het realiseren van milieuvriendelijke corridors hoort ook het terugdringen van diesel als brandstof voor goederenvervoer. Om de uitstoot van CO2, fijnstof en geluidhinder terug te dringen, wordt een netwerk ingericht van vulpunten voor duurzame brandstoffen en andere energiedragers voor het wegtransport en de binnenvaart. De ontwikkeling van dergelijke ‘clean energy hubs’ past in het beleid van het Havenbedrijf, om als beheerder van de grootste haven van Europa een voortrekkersrol te spelen in de Europese energietransitie.

De ondertekenaars van het Bestuurlijk Overleg MIRT Goederenvervoercorridors: mevrouw Cora van Nieuwenhuizen (Minister van Infrastructuur en Waterstaat), mevrouw Stientje van Veldhoven (Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat), mevrouw Conny Bieze (Gedeputeerde Mobiliteit, Omgevingsvergunningen, Toezicht en Handhaving, provincie Gelderland), de heer Christophe van der Maat (Gedeputeerde Mobiliteit en Samenwerking, provincie Noord-Brabant), de heer Hubert Mackus (Gedeputeerde Groen, Landbouw, Infra, Rail en Monumenten, provincie Limburg), de heer Floor Vermeulen (Gedeputeerde Verkeer en Vervoer, provincie Zuid-Holland), mevrouw Nelly Kalfs (Hoofdingenieur-Directeur, Rijkswaterstaat.