Energietransitie

IMO publiceert short list met acties voor snelle CO2-reductie in de scheepvaart

30 maart 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Op 25 maart heeft de IMO Global Industry Alliance (GIA) ter ondersteuning van Low Carbon Shipping een gids uitgebracht met acht praktische maatregelen die zeehavens kunnen nemen om de uitstoot van broeikasgassen door de scheepvaart te verminderen. Port of Rotterdam was actief betrokken bij de totstandkoming hiervan en heeft de aanbevolen maatregelen al deels in de praktijk gebracht.

De gids kwam tot stand in het kader van het GreenVoyage2050 project, een samenwerking tussen de Noorse overheid en de IMO om de internationale scheepvaart te ondersteunen bij het terugdringen van schadelijke emissies. Specialisten uit havens, terminals en scheepvaart hebben meegewerkt aan het onderzoek naar maatregelen die op korte termijn en tegen relatief lage kosten gerealiseerd kunnen worden.

Ship-Port Interface Gids

Industry Round Tables

Ben van Scherpenzeel zit namens Port of Rotterdam in de IMO Global Industry Alliance to support Low Carbon Shipping en het WPCAP-havennetwerk (World Ports Climate Action Program). Hij is tevens voorzitter van de International Taskforce Port Call Optimization, die vorig jaar 6 Industry Round Tables organiseerde met experts van zowel scheepvaart als havens. Tijdens deze sessies werden de dataelementen benoemd met de meeste impact op de veiligheids-, beveiligings- en milieudoelstellingen van de IMO en tevens de operationele zaken met de meeste impact op emissies. Dit was de basis om met de IMO GIA en WPCAP te werken aan een short list van maatregelen om de CO2-uitstoot in de scheepvaart te reduceren. Uit de ca. twintig maatregelen die ter tafel kwamen, zijn er acht gedestilleerd op basis van haalbaarheid, snelle inzetbaarheid en positieve neveneffecten op veiligheid en beveiliging. Het gaat om maatregelen rond de verbeterde planning van routing en doorlooptijd in en tussen havens, het wisselen van brandstof in havens, het aanbieden van reinigingsactiviteiten voor scheepsrompen en optimalisatie van de snelheid.”

"Het gaat om maatregelen rond de verbeterde planning van routing en doorlooptijd in en tussen havens, het wisselen van brandstof in havens, het aanbieden van reinigingsactiviteiten voor scheepsrompen en optimalisatie van de snelheid".

Captain Ben van Scherpenzeel, Port of Rotterdam, tevens voorzitter van de International Taskforce Port Call Optimization

Krachten bundelen

Havens kunnen iedere maatregel afzonderlijk ofwel alle maatregelen implementeren. Dit laatste levert een maximale reductie van schadelijke emissies op. Het WPCAP-havennetwerk heeft al besloten dat elke aangesloten haven dit jaar ten minste een van de maatregelen uit de IMO-lijst evalueert op haalbaarheid en idealiter implementeert. Binnen dit netwerk bundelen twaalf internationale zeehavens de krachten rond specifieke projecten om klimaatverandering tegen te gaan. Hierbij worden zoveel mogelijk rederijen, terminals en energieleveranciers betrokken. “Je kunt het als havenautoriteit niet alleen”, aldus Van Scherpenzeel. “Bij onder meer just-in-time arrivals en gelijktijdige verrichtingen in de haven heb je met veel stakeholders te maken. Om maatregelen op dit vlak succesvol te implementeren is het belangrijk dat havenautoriteiten eerst hun eigen huiswerk op orde hebben.”

Next steps

Rond deze en andere maatregelen uit de gids gaat Port of Rotterdam de komende tijd samen met de relevante stakeholders verdere stappen zetten. Voor alle acht maatregelen geldt dat ze in de Rotterdamse haven al gedeeltelijk geïmplementeerd zijn of op het programma Port Call Optimization staan. “Zo werken we momenteel hard aan het publiceren van alle dieptedata met internationale standaarden”, besluit Van Scherpenzeel. “Ook hebben we al goede randvoorwaarden gecreëerd voor reiniging van scheepsrompen in onze zeehavens.”

Na de publicatie van de ‘short list’ kijkt de IMO Global Industry Alliance nu ook naar een aantal maatregelen die een hogere investering vereisen of minder snel te implementeren zijn.

Downloads