Nieuws

Milieueffecten verdieping Nieuwe Waterweg goed beschreven

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor Nieuwe Waterweg beoordeeld. Zij vindt dat het rapport de milieueffecten en maatregelen goed beschrijft en een goede basis vormt voor het meewegen van milieubelangen bij de besluit-vorming.

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval Rijkswaterstaat - besluit over het project.

Het plan
Het Havenbedrijf Rotterdam N.V. wil de Nieuwe Waterweg verdiepen zodat schepen met een grotere diepgang het Botlekgebied kunnen bereiken. De minister van Infra-structuur en Milieu besluit binnenkort over de vergunning. Voorafgaand hieraan zijn de milieugevolgen in een milieueffectrapport onderzocht.
De minister heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Het toetsingsadvies
De Commissie heeft waardering voor de wijze waarop het onderzoek voor het rapport is uitgevoerd. Het rapport beschrijft terecht dat indringing van het zoute water in het binnenland, verzilting, beïnvloeding van grondwater en kwel op dit moment al een pro-bleem vormen. Het voornemen voegt hier volgens het rapport kleine effecten aan toe, ook als wordt uitgegaan van een worst-case benadering. De Commissie beveelt aan om het onderzoek naar de vermindering van de indringing van het zoute water voor de toekomst verder uit te werken, en daarbij ook aandacht te schenken aan het energie-verbruik van deze maatregelen.
In verschillende wateren in de omgeving zijn diepe erosiekuilen ontstaan die dijken en pieren mogelijk kunnen beschadigen. Het rapport beschrijft de toepassing van het bij de verdieping vrijkomende zand in deze erosiekuilen. De Commissie onderschrijft deze toepassing, en merkt daarbij op dat juist grindhoudend zand hiervoor erg geschikt is, omdat het grind voor een erosiebestendige afdichting kan zorgen.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page