Nieuws

Overslag haven Rotterdam in 1e kwartaal op vrijwel gelijk niveau

Bron: Havenbedrijf Rotterdam

Meer nat massagoed overgeslagen, minder droog massagoed en containers
In de Rotterdamse haven zijn in het eerste kwartaal ongeveer evenveel goederen overgeslagen als in dezelfde periode vorig jaar. Tegenover de groei in vooral de ruwe olie en olieproducten stond een vrijwel even grote daling in de overslag van droge bulk en containers. De totale hoeveelheid overgeslagen goederen groeide met 0,2% tot 116,9 miljoen ton. Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam: “Vorig jaar nam de overslag 4,9% toe. Onze ambitie is dat hoge overslagvolume dit jaar te evenaren. Tot nu toe liggen we op schema, maar we hebben nog drie kwartalen te gaan.”

In het marktsegment nat massagoed werden zowel meer ruwe olie (+2,0%; 26,0 miljoen ton) en meer minerale olieproducten (+7,0%; 24,4 miljoen ton) als meer overig nat massagoed (+2,1%; 7,8 miljoen ton) overgeslagen. De lage olieprijs zorgt voor behoorlijke marges bij de raffinaderijen, veel raffinage en veel handel in olieproducten. In het segment overig nat massagoed werd iets minder MTBE (loodvervanger in benzine) overgeslagen en iets meer biodiesel. Alleen LNG bleef flink achter (-72,6%; 0,1 miljoen ton). Er vond fors minder wederuitvoer van LNG plaats. De verwachting is dat de LNG-overslag zich in de rest van het jaar herstelt. In totaal nam de overslag van nat massagoed 3,3% toe tot 58,4 miljoen ton.

Binnen het droog massagoed zijn ijzererts & schroot en kolen de belangrijkste goederensoorten. De overslag van ijzererts & schroot daalde behoorlijk (-6,1%; 7,8 miljoen ton). Belangrijkste reden is de dumping van Chinees staal op de Europese markt. Het volume kolen dat in Rotterdam overgeslagen werd steeg licht (+2,9%; 7,9 miljoen ton). Belangrijkste reden is de concentratie van de aanvoer van cokeskolen door Thyssenkrupp via Rotterdam. Sluiting van kolencentrales in Nijmegen en Geertruidenberg (Amer 8) en de zeer zachte winter zorgden voor een iets lagere aanvoer van energiekolen. Vermindering van de import van grondstoffen voor de metaalindustrie en de bouw gecombineerd met een daling van de export van vliegas zorgde voor een afname in het segment overig droog massagoed (-18,6%; 2,7 miljoen ton). De overslag van agribulk nam iets toe (+1,2%; 2,5 miljoen ton). Alles bij elkaar daalde de overslag van droog massagoed met 4% tot 21,0 miljoen ton.
De overslag van containers daalde 3,1% tot 31,0 miljoen ton en 3,9% tot 3,0 miljoen TEU (standaardmaat voor containers). Groei ontbreekt vooral door de ongunstige economische ontwikkelingen in China, Rusland en Brazilië. Ook zijn minder lege containers afgevoerd naar met name Azië (-14,5%), mede als gevolg van de teruglopende Chinese export. Tegelijkertijd is de handel op de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Ierland, Spanje en Portugal toegenomen. Ook het roll on roll off verkeer naar Groot Brittannië zit nog steeds in de lift (+1,8%; 5,4 miljoen ton). De overslag van overig stukgoed steeg (+6,7%; 1,2 miljoen ton), zodat de totale overslag van het marktsegment breakbulk (roro en overig stukgoed) 2,7% groeide tot 6,6 miljoen ton.

Goederenoverslag 1e kwartaal

Feiten en cijfers

De jaarlijkse overslag van de haven van Rotterdamse is zo’n 465 miljoen ton. Hiermee is de Rotterdamse haven de grootste haven van Europa. Het havengebied omvat 12.500 ha havengebied (land & water, waarvan circa 6.000 ha bedrijfsterreinen). De totale lengte van het havengebied is ruim 40 kilometer. Jaarlijks bezoeken circa 30.000 zeeschepen en 110.000 binnenvaartschepen de haven.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page