Persbericht

Overslag haven Rotterdam neemt 3,9% toe

Met een toename van de overslag met 3,9% heeft de Rotterdamse haven een goed eerste halfjaar achter de rug. Van de tien marktsegmenten laten er acht een stijging zien. Alleen het volume minerale olieproducten en overig nat massagoed is gedaald. Met name de overslag van containers (+9,3% in TEU, 10,4% in tonnen) was bepalend voor de totale groei van de overslag. Droog massagoed steeg (+5,2%), nat massagoed daalde iets (-1,0%) en breakbulk zat flink in de lift (+10,8%). In totaal werd in het eerste halfjaar 238,0 miljoen ton goederen overgeslagen. Het marktaandeel van Rotterdam ten opzicht van de andere havens tussen Hamburg en Le Havre is in de containersector toegenomen van 29,0% (Q1 2016) tot 30,9% (Q1 2017).

Madrid Maersk, CGM Bougainville

Foto: Kees Torn

Verschillende bedrijven hebben dit halfjaar grote investeringen aangekondigd, wat aangeeft dat het bedrijfsleven vertrouwen heeft in het Rotterdamse haven- en industriecomplex. Deze investeringen bestendigen het belang van het complex voor de Nederlandse economie.

Het zeehavengeld nam 0,4% (€ 0,6 miljoen) af tot € 146,0 miljoen, terwijl de overslag 3,9% steeg. Dit komt doordat in sommige marktsegmenten de gemiddelde prijs per ton daalde als gevolg van de geldende prijsstructuur. De inkomsten uit contracten namen 1,3% (€ 2,2 miljoen) toe tot € 173,8 miljoen. De post ‘overige bedrijfsopbrengsten’ nam toe als gevolg van een boekhoudkundige verschuiving zodat de omzet in zijn geheel € 8,3 miljoen toenam tot € 342,3 miljoen. Vanwege de vennootschapsbelastingplicht per 1-1-2017 is een post opgenomen van 25% (€ 31,4 miljoen) van het resultaat. Dit leidt tot een resultaat na belastingen van € 97,8 miljoen. Dit is vergelijkbaar met het resultaat over dezelfde periode vorig jaar, toen de renteswap gedeeltelijk werd afgekocht voor € 32,0 miljoen. Het resultaat is in lijn met de verwachtingen.

  • Groei vooral door containers (+9,3% in TEU)
  • Verschillende grote investeringen aangekondigd door bedrijfsleven en Havenbedrijf
  • Omzet Havenbedrijf Rotterdam stijgt licht, netto resultaat gelijk
  • Concurrentiepositie haven blijft punt van zorg

Havens in omringende landen ontvangen van hun nationale overheden structureel aanzienlijk meer ondersteuning dan de Nederlandse. Zo bestaat in Duitsland nu de intentie de tarieven voor het gebruik van het spoor te halveren, zijn de Nederlandse havens voorlopig als enige door de Eurocommissaris verplicht vennootschapsbelasting te betalen en is de Europese ‘staatssteun-grens’ opgetrokken naar € 150 miljoen. Gelet op het belang van de Rotterdamse haven en de uitdagingen waar het haven- en industriecomplex voor staat, is vergelijkbare support als in omringende landen noodzakelijk.

Feiten en cijfers

De overslag over 2016 van de haven van Rotterdamse is zo’n 461,2 miljoen ton. Hiermee is de Rotterdamse haven de grootste haven van Europa. Het havengebied omvat 12.643 ha havengebied (land & water, waarvan circa 6.000 ha bedrijfsterreinen). De totale lengte van het havengebied is ruim 40 kilometer. Jaarlijks bezoeken circa 30.000 zeeschepen en 105.000 binnenvaartschepen de haven.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page