Nieuws

ROAD stopt, CCS gaat door

Recent hebben Uniper en Engie aangekondigd te willen stoppen met het ROAD, het demonstratieproject voor afvang van CO₂ bij een van de kolencentrales en opslag daarvan in een gasveld onder de Noordzee.

Het Havenbedrijf is zeer teleurgesteld dat Uniper en Engie hebben aangegeven te willen stoppen met ROAD.
CCS is een van de belangrijkste manieren om de CO₂-uitstoot van de kolencentrales te verkleinen. De bedrijven komen de door hen gewekte verwachting voor een grootschalige proef met CCS niet na.

Het Havenbedrijf is van mening dat de kolencentrales nog lange tijd open kunnen blijven mits zij de negatieve milieu-impact van de CO₂-uitstoot beperken door uitkoppeling van warmte (voor m.n. de industrie), door CCS en / of door de bijstook van biomassa of lignine (een restproduct uit de biobased industrie). Het Klimaatakkoord van Parijs noodzaakt immers de CO₂-uitstoot stelselmatig terug te dringen. Bedrijven kunnen daar de ogen niet voor sluiten.

CCS wordt internationaal, maar ook in de nationale Energieagenda, gezien als een belangrijk instrument om de CO₂-uitstoot terug te dringen. Met name olieraffinaderijen en de chemiesector beschikken nog over onvoldoende hernieuwbare of circulaire alternatieven. Met afvang en opslag van CO₂ krijgt deze economisch en maatschappelijk belangrijke sector mogelijkheden om de CO₂-uitstoot te verminderen.

Havenbedrijf Rotterdam voert daarom met enkele andere partijen een verkenning uit naar het realiseren van een basisinfrastructuur voor het verzamelen en transporteren van CO₂ in het Rotterdamse havengebied, dat vervolgens opgeslagen kan worden in (lege) gasvelden onder de Noordzee. Door deze ringleiding (of ‘backbone’) en opslaginfrastructuur als een ‘collectieve voorziening’ op te zetten, zijn er belangrijke kostenvoordelen.

Het streven is dat eind 2017/begin 2018 de beslissing genomen wordt voor de volgende stap. De partijen zijn in gesprek met het ministerie van Economische Zaken over dit concept. Ook met de Europese Commissie lopen gesprekken.

Energietransitie

Het Havenbedrijf Rotterdam zet zich in tegen klimaatverandering en wil een voortrekkersrol spelen in de wereldwijde energietransitie. Vermindering van de CO₂-uitstoot en efficiënt gebruik van grond- en reststoffen zijn voor het Havenbedrijf belangrijke opgaven.

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page