Energietransitie
Persbericht

Rotterdams Klimaatakkoord is bevestiging aanpak Havenbedrijf

Het Rotterdams Klimaatakkoord is een bevestiging van de vorig jaar ingezette aanpak om de haven in drie stappen CO₂-neutraal te maken. Aan veel van de in het Klimaatakkoord genoemde thema’s wordt door bedrijfsleven en Havenbedrijf al gewerkt. Andere zijn een uitstekende aanvulling, met name het Versnellingshuis en de Arbeids- en scholingsagenda.

CEO Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam: “Voor het nationale Klimaatakkoord heeft de regio vorig jaar een aanpak geformuleerd. Die komt nu terug in de lokale aanpak. Het is goed dat overheden op verschillende niveaus hetzelfde doel en dezelfde aanpak hanteren. En het is sterk dat we daarnaast in Rotterdam proberen projecten te versnellen en specifiek aandacht hebben voor scholing van mensen.”

Voor het Rotterdams Klimaatakkoord is inzichtelijk gemaakt welke projecten inmiddels lopen. Een kaart van de haven laat zien dat op tal van locaties gewerkt wordt aan de energietransitie. De projecten tellen samen op tot ca. 20 tot 25% van de nationale CO₂-reductie ambitie in 2030, exclusief het stoppen met kolen voor elektriciteitsopwekking. Dat is fors meer dan de industrie naar verhouding zou moeten doen gelet op haar omvang.

Het Havenbedrijf vraagt specifiek aandacht voor de aanleg van infrastructuur om de energietransitie mogelijk te maken. “Veel veranderingen kunnen niet door individuele bedrijven gedaan worden. Wil je bijvoorbeeld overstappen van aardgas op klimaatneutrale waterstof dan moet die wel beschikbaar zijn. Essentieel voor het slagen van de transitie is daarom de aanleg en uitbreiding van infrastructuur voor elektriciteit, waterstof, warmte, stoom en CO₂. Investeert de overheid daar tot 2030 zo’n € 1 tot € 1,5 miljard in, dan voorspel ik dat bedrijven al voor dat jaar zo’n € 4 tot € 5 miljard investeren in verduurzaming van hun installaties”, aldus Allard Castelein.

Energietransitie

Het Havenbedrijf Rotterdam zet zich in tegen klimaatverandering en wil een voortrekkersrol spelen in de wereldwijde energietransitie. Vermindering van de CO₂-uitstoot en efficiënt gebruik van grond- en reststoffen zijn voor het Havenbedrijf belangrijke opgaven.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page