Duurzaamheid
Insight

Schone schepen: keiharde korting

Met alleen praatjes vul je geen gaatjes. Een tegelwijsheid die op het gebied van duurzaamheid maar al te vaak waar blijkt te zijn. Scheepseigenaren die daadwerkelijk ‘groen’ zijn, krijgen daarom in de Rotterdamse haven meteen boter bij de vis: keiharde korting op het havengeld.

Het Havenbedrijf Rotterdam wil klimaatverandering tegengaan en er tegelijkertijd voor zorgen dat het Rotterdamse haven- en industriecomplex na 2050 nog steeds een substantiële bijdrage levert aan de Nederlandse welvaart en de werkgelegenheid. “We willen een voortrekkersrol spelen en de haven tot aansprekend voorbeeld maken in de mondiale energietransitie,” aldus Allard Castelein, president-directeur van het Havenbedrijf Rotterdam. “Bedrijven zullen daarin een leidende rol spelen. We willen hen zoveel mogelijk faciliteren in het toepassen van manieren om CO₂ te reduceren en/of nieuwe, klimaatneutrale werkwijzen te introduceren.”

Woorden en daden
Eén van de meest prominente sectoren binnen de haven is vanzelfsprekend de scheepvaart. Ook van de bedrijven in die sector wordt een grote bijdrage verwacht in het terugdringen van de schadelijke uitstoot. Om dat te stimuleren mogen duurzame scheepseigenaren ook wat terug verwachten van het Havenbedrijf. En dan blijft het niet bij woorden, maar volgen ook de spreekwoordelijk Rotterdamse daden. In klinkende munt.

Environment Ship Index
Zo hebben we enkele jaren geleden, samen met andere Noordwest-Europese havens, onder de paraplu van World Ports Climate Initiative (WPCI) de Environment Ship Index (ESI) opgericht. De index geeft de milieuprestatie van schepen weer op het gebied van de uitstoot van stikstofoxiden (NOx), zwaveloxiden (SOx) en koolstofdioxide (CO₂). Rotterdam aanlopende zeeschepen met een ESI-score van 31 punten of meer, worden beloond met een korting van 10 procent op het bruto tonnage-deel van het havengeld. De korting wordt verdubbeld als het schip ook een goede score op de ESI-NOx index heeft. Zo’n lage NOx-uitstoot wordt gerealiseerd door het gebruik van LNG als brandstof of grote katalysatoren.

In 2016 verstrekte het Havenbedrijf bijna 3 miljoen euro aan premies aan schepen die hoog scoren op de Environmental Ship Index.

Groen
Maar de korting kan nog hoger oplopen. Olie-, LNG-, of producttankers met een laadvermogen van 20.000 ton en meer, ontvangen namelijk nog eens 6 procent korting op het zeehavengeld als ze in het bezit zijn van een Green Award. Dit is een certificaat dat door de onafhankelijke Green Award Foundation wordt uitgereikt aan schepen en rederijen die extra hebben geïnvesteerd in schip en bemanning en zodoende de milieuprestaties, veiligheid en kwaliteit extra hoog in het vaandel hebben staan.

Binnenvaart
Vanzelfsprekend zijn de incentives niet alleen voorbehouden aan de zeevaart. Ook de binnenvaartsector wordt gestimuleerd met kortingen op het binnenhavengeld. Afhankelijk van het bezit van een Green Award-certificaat en de prestaties van de voortstuwingsmotoren ten opzichte van de CCR2 emissie-eisen, kan de korting tot 30 procent oplopen. Om een idee te geven; in 2016 ontvingen bijna 600 binnenvaartondernemers een incentive. Omgekeerd geldt overigens ook dat binnenvaartschepen die niet aan de CCR2-emissienormen voldoen, 10 procent opslag op het havengeld afrekenen. De opbrengsten daarvan worden door het Havenbedrijf volledig afgedragen aan het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) om via die route bij te dragen aan de vergroening van de binnenvaart.

Duurzaamheid

We maken ons sterk voor een veilige, gezonde en aantrekkelijke haven en omgeving. Zo willen we klimaatverandering tegengaan en er tegelijkertijd voor zorgen dat het havengebied een grote bijdrage blijft leveren aan de Nederlandse welvaart en werkgelegenheid.

ESI korting

Duurzame zeeschepen worden in de haven van Rotterdam beloond. Schepen die hoog scoren op de Environmental Ship Index (ESI) krijgen korting op het reeds betaalde zeehavengeld. De ESI is een internationale maatstaf voor de uitstoot van zeeschepen.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page