Energietransitie

Seminar Waste to Chemicals: op weg naar duurzaam cluster chemische industrie in Rotterdam

20 november 2018
Hoe kunnen wij je helpen?

Het consortium Waste to Chemicals (W2C) organiseert op 6 december een seminar. De partners Air Liquide, Nouryon, Enerkem en Havenbedrijf Rotterdam werken sinds 2016 samen aan de ontwikkeling van de geavanceerde 'waste-to-chemicals'-installatie. Deze installatie vormt niet-recycleerbaar afval om tot chemicaliën en biobrandstoffen en biedt zo een duurzaam alternatief voor afvalverbranding.

<strong>Waste to Chemicals (W2C)</strong>

Op donderdagmiddag 6 december organiseert het consortium W2C een seminar in Hotel Bruno (Wilhelminapier, Rotterdam). Tijdens dit seminar wordt ingegaan op de status van de te realiseren installatie en deelt het consortium haar opgedane kennis en ervaring met andere geïnteresseerde partijen.

‘Dit project kan een enorme impact op de economie en de werkgelegenheid hebben’, zegt Marco Waas, directeur RD&I van Nouryon (voorheen AkzoNobel Specialty Chemicals) en dagvoorzitter van het seminar.

De installatie wordt gerealiseerd in Rotterdam en is de eerste van dit type in Europa. ‘Met de W2C-installatie kan Nederland in 2050 voor een groot deel onafhankelijk zijn van fossiele grondstoffen en de oliemarkt. Hoe kunnen en willen andere geïnteresseerde partijen daaraan bijdragen? Dat is wat we met het seminar willen ophalen’, aldus Marco Waas.
Graag gaat het consortium het gesprek aan met geïnteresseerde bedrijven, overheden, branche organisaties, onderzoeksinstituten en kenniscentra die ook bij willen dragen aan de energietransitie.

Enorme impact economie

Het W2C-project is een belangrijke stap op weg naar een duurzaam chemisch industriecluster in Rotterdam. Marco Waas: ‘De installatie biedt een duurzaam alternatief voor afvalverbranding. Het zet niet-recycleerbare afval om in chemicaliën en biobrandstoffen. Dit project kan een enorme impact op de economie en werkgelegenheid hebben door een boost te geven aan de ontwikkeling van de circulaire economie. Maar het raakt ook aan het opbouwen van een nieuwe waardeketen voor bedrijven. Er zijn zoveel partijen die hier een bijdrage aan kunnen leveren of mee te maken krijgen. Met al die partijen willen we in gesprek over hun ideeën en verwachtingen.’

Door alle lagen heen

Voor wie is het seminar interessant? Marco Waas: ‘Het seminar is allereerst bedoeld voor mensen en bedrijven die al in de wereld van afval zitten en bedrijven in de chemie. Of bedrijven die een bijdrage willen en denken te kunnen leveren aan bijvoorbeeld het verbeteren van proces automatisering of preventief onderhoud van de installatie. Dit kunnen technische start-ups zijn, maar ook universiteiten of andere kennisinstituten en brancheorganisaties. En zeker ook voor overheden is de vraag interessant hoe je zo’n project van de grond krijgt. Het overstijgt namelijk zoveel verschillende sectoren, het gaat door alle lagen heen. Technisch is het project uitdagend en uitvoerbaar maar om het daadwerkelijk neer te zetten op een schaal die rendabel is, dat is de uitdaging. Wat is en hoe zorg je voor een juiste stimulans voor bedrijven om te participeren? Dat heeft ook met beleid te maken. Daarom is het seminar ook heel interessant voor beleidsmedewerkers van lokale, regionale en zelfs landelijke overheden.’

Afgelopen jaren heeft het consortium veel bereikt en kennis opgedaan. Tijdens het seminar deelt het consortium W2C hun kennis, ervaring en visie.
Het seminar start met sprekers van Nouryon, Enerkem, Havenbedrijf Rotterdam en de gemeente Rotterdam. Aansluitend komen in drie workshoprondes de onderwerpen ‘governance van de energietransitie’, ‘technische uitdagingen’ en ‘waardecreatie in het afvalcluster’ aan de orde.

Waarom moet men vooral komen? Marco Waas: ‘Dit is zo’n iconisch project, een publiek-privaat partnership, in het hart van de circulaire economie. Het is geen eenvoudige materie en het seminar biedt daar inzicht in. Voor iedereen die daarover mee wil denken, praten en ontwikkelen, zeg ik vooral: kom naar het seminar!’

W2C Engineers

De W2C installatie

De installatie kan jaarlijks 360.000 ton afval verwerken. Dat is meer dan de hoeveelheid die 700.000 huishoudens produceren. Uit deze hoeveelheid produceert de installatie 220 miljoen ton of 270 miljoen liter ‘groene’ methanol (niet gemaakt uit fossiele bronnen). Dit houdt een vermindering in van de CO2-uitstoot met circa 300.000 ton. Het afval wordt eerst verwerkt tot synthesegas en daarna tot schone methanol. Die kan worden ingezet in de chemische industrie en de transportsector. Methanol is een belangrijke grondstof voor plastics en duurzame transportbrandstof. Nu wordt methanol nog voornamelijk gemaakt uit aardgas en kolen.

EFRO

Het W2C-project wordt mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Unie. Het programma Kansen voor West II is erop gericht om het bedrijfsleven een extra impuls te geven. Daarbij hebben verbeteren vestigingsklimaat, innovatie bij het MKB en koolstofarme economie prioriteit.