Energietransitie

Steun overheid voor Delta Corridor

22 februari 2022
Hoe kunnen wij je helpen?

De overheid ondersteunt het Delta Corridor project zowel financieel als met een groeiende projectorganisatie. Dat maakte minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie bekend in een brief aan de Tweede Kamer.

Pijpleidingen

Eind vorig jaar bestempelde de overheid de Delta Corridor al met de opname in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK) als een project van nationaal belang. Dat betekent in de praktijk meer overheidsregie om te komen tot een versnelde aanleg van de nieuwe bundel buisleidingen van Rotterdam via Moerdijk- Geertruidenberg-Tilburg-Venlo richting industriecluster Chemelot en aansluitend Duitsland (en mogelijk ook Vlaanderen).

Versneld verduurzamen

Tijdige aanvoer van waterstof, (synthetische) LPG en (bio) propeen in combinatie met de CO2-afvoer helpt de industrie in binnen- en buitenland versneld te verduurzamen en emissies drastisch terug te brengen. Dat is een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de klimaatdoelen en de grondstoffentransitie. Ook verlaagt veilig leidingtransport de druk op vervoer per spoor.

Verdienvermogen

De Delta Corridor draagt bij aan het toekomstig verdienvermogen van Nederland. De internationale connectie geeft het project immers een stevige basis en stelt de strategische rol van Nederland in Noordwest-Europa veilig. Een nieuwe verbinding met andere industrieclusters versterkt de concurrentiepositie van de industrie en langs het ondergrondse tracé zijn meekoppelkansen binnen handbereik voor het lokale bedrijfsleven.

Het kabinet onderzoekt nu de nut en noodzaak alsook maatschappelijke meerwaarde van het project. Die analyse is naar verwachting deze zomer gereed. Havenbedrijf Rotterdam richt vooral op de technische en commerciële aspecten van de buisleidingcorridor, per buis en als overkoepelend project. Tevens wordt gewerkt aan de opschaling van de organisatie met private deelnemers.

Steun van de minister

Het Rijk zal verder een organisatie inrichten om met name de ruimtelijke inpassing en betrokken procedures goed te laten verlopen. In de brief aan de Kamer schaart minister Jetten zich nadrukkelijk achter de Delta Corridor. 'Ik steun de aanpak en snelheid die deze organisatie ambieert. Om het gewenste tempo, gericht op de ambitieuze realisatie in 2026, vanuit rijkzijde te faciliteren zorgen we dat we klaar staan om vanuit de publieke rol dit project op snelheid te brengen,' aldus Jetten.

De benodigde publieke fondsen zullen neerkomen op €5-7 miljoen. Het bedrijfsleven draagt €12-14 miljoen per jaar bij.