Nieuws

Transparantie essentieel bij het terugbrengen van scheepvaartemissies

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft gereageerd op een openbare consultatie van de Europese Commissie (DG CLIMA) over de herziening van het beleid inzake de monitoring, rapportage en verificatie van CO2-emissies in de scheepvaart (EU MRV). De Europese Commissie is momenteel bezig met de herziening van het huidige wetgevingskader met het oog op aanpassing aan het wereldwijde dataverzamelingsysteem van de International Maritime Organization (IMO).

Om maritiem transport koolstofvrij te maken, benadrukt de haven van Rotterdam het belang van behoud van de transparantie-eis uit de EU MRV. Openbaarmaking van CO2-emissies van schepen is een essentiële eerste stap in de invoering van broeikasgasreductiemaatregelen. Nauwkeurige en betrouwbare gegevens over broeikasgasemissies van schepen geven inzicht in de bijdrage van individuele schepen aan de totale CO2 uitstoot en kunnen op die manier bijdragen aan noodzakelijke verbeteringen in de brandstofefficiëntie en aandrijfsystemen van schepen.

Bovendien kan transparante en accurate informatie over broeikasgasemissies van schepen gebruikt worden door verladers, expediteurs, consumenten en andere spelers in de logistieke keten om informatie te vergelijken en keuzes te maken, niet alleen op basis van kosten, maar ook op zaken als klimaatimpact.
Openbare informatie over de gerapporteerde scheepvaartemissies kan tevens worden gebruikt als betrouwbare meeteenheid in milieuprogramma’s van Europese zeehavens. Havens die gebruikmaken van stimuleringsregelingen voor schonere schepen kunnen de gerapporteerde informatie gebruiken om - op een gedetailleerder niveau dan momenteel beschikbaar is - het niveau van kortingen te bepalen voor schepen die EU-havens aandoen. Een vereiste is dat de gerapporteerde informatie toegankelijk is voor havenautoriteiten en dat de gegevens van hoge kwaliteit en betrouwbaar zijn.

Vergelijkbare rapportagedocumenten in beide systemen en aansluiting bij de verificatiemethoden en de transparantievereisten uit de EU MRV, is ons inziens de meest optimale oplossing. Om potentiële marktverstoringen als gevolg van openbaarmaking van commercieel gevoelige informatie over de lading van schepen te voorkomen, moet voor wat betreft het meten van de operationele efficiency van schepen aansluiting gezocht worden bij de parameter van het IMO dataverzamelingsysteem.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page