Nieuws

Voortgang Havenvisie 2030 gemeten

Bron: Havenbedrijf Rotterdam

De derde, jaarlijkse, rapportage over de voortgang van de uitvoeringsagenda Havenvisie 2030 is vastgesteld. Op 21 september jl. keurden de partijen die samen werken aan het realiseren van de Havenvisie 2030 deze rapportage goed. Het gaat om Deltalinqs, Rijk, Gemeente Rotterdam, Provincie Zuid-Holland en Havenbedrijf Rotterdam.

De partijen spraken daarbij vooral over de prioriteiten van de topagenda. Er is veel vooruitgang geboekt op dossiers en dat blijkt ook uit de feitelijke resultaten zoals deze zijn opgenomen in het onderdeel ‘Staat van de Haven’. Zo is het marktaandeel van containers weer toegenomen, is de offshore industrie verder gegroeid, zijn de reistijden op de A15 korter geworden (minder files) en er kwamen dit jaar fondsen beschikbaar voor innovatie. Op het gebied van leefomgeving zijn de stikstof- en fijnstofconcentratie verder teruggebracht en is het aantal geurklachten teruggelopen dankzij gericht ingrijpen. Ook nam de werkgelegenheid toe.

Er is nog veel te doen om de concurrentiepositie van de haven te verstevigen. Zoals op het gebied van het efficiënter maken van de logistieke ketens met behulp van informatievoorziening en het ontwikkelen van de infrastructuur (Deltaplan Energie Infrastructuur, spoor). Dergelijke trajecten zijn complex, er zijn veel partners nodig en het vergt grote investeringen en innovatieve oplossingen. Overheden en bedrijfsleven hebben concrete afspraken gemaakt over de versnelling van een aantal infrastructuurprojecten en het verbeteren van het vestigingsklimaat voor startende, innovatieve bedrijven (start-ups).

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page