Nieuws

Warmte Koude Zuid-Holland verlengt samenwerking

Het Havenbedrijf Rotterdam en de andere deelnemers van het programma Warmte Koude Zuid-Holland verlengen hun samenwerking. Het programma verbreedt zich bovendien naar alle alternatieven voor aardgas, zoals all-electric, biogas, besparingsoplossingen en collectieve warmte.

Nederland wil in 2020 14 procent van alle gebruikte energie uit hernieuwbare bronnen laten komen. En in 2050 moet de uitstoot van CO2 80 tot 95 procent lager zijn. Het Programma Warmte Koude Zuid-Holland werkt aan de energietransitie in deze provincie. Deze breed gedragen samenwerking van maar liefst 32 publiek-private partijen wordt tot januari 2018 verlengd. Maya van der Steenhoven, directeur van het Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland, zet haar werkzaamheden bij het programmabureau voort. Dit is bestendigd tijdens de feestelijke ondertekening door alle partijen op 13 oktober 2016.

Ambitie

Sinds de oprichting van het programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland is er veel veranderd. Warmte wordt nu breed gezien als onmisbare schakel in de duurzame energietransitie naar 2050. De regio Zuid-Holland heeft zicht op wat er nodig is om te kunnen toewerken naar een CO2-neutrale gebouwde omgeving in 2035. Dat is de ambitie die is verwoord in de visie van het programma. Dit is een zeer ambitieuze doelstelling, want het betekent dat in Zuid-Holland jaarlijks zo’n 80.000 woningen verduurzaamd moeten worden. Om optimaal bij te dragen aan dit doel, wordt de scope van het programmabureau verbreed van enkel collectieve warmte naar alle alternatieven voor aardgas, zoals all-electric, biogas, besparingsoplossingen en collectieve warmte.

Aardgasloze wijken

De omslag van gas naar duurzaam heeft alleen kans van slagen als ook de bewoners zich daarbij comfortabel voelen: betaalbaarheid, leveringszekerheid, concurrerende aanbieders en voldoende “overstaptijd” zijn voor consumenten van wezenlijk belang. Het door het programmabureau opgerichte Platform Gas uit de Gebouwde Omgeving stimuleert een lokale aanpak. De campagne voor aardgasloze wijken stimuleert het denken over Nederland zonder aardgas in de gebouwde omgeving. De lokale aanpak met daarbij ruimte voor lokale initiatieven vanuit onder andere de glastuinbouw worden gezien als belangrijke randvoorwaarden voor succes.

Ook is nodig dat het Rijk meer beleidsmatige, financiële en wettelijke ruimte schept. Een wettelijke basis voor het inrichten van een andere energie-infrastructuur, waaronder het afschaffen van de aansluitplicht op het gasnet en het financieel aantrekkelijker maken van alternatieve warmtevoorziening zijn cruciaal.

Deelnemende Partijen

Het Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland is op 11 oktober 2013 van start gegaan. De samenwerking Warmte Koude Zuid-Holland bestaat inmiddels uit 32 publiek-private partijen en wordt financieel deels ondersteund vanuit het ministerie van Economische Zaken. Daarnaast betalen alle leden zelf mee. De deelnemende partijen zijn: Afval- en Energiebedrijf AVR, Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling, Deltares, Dunea NV, Ennatuurlijk, Eneco Warmte en Koude, Engie, Gemeente Delft, Gemeente Den Haag, Gemeente Lansingerland, Gemeente Leiden, Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Gemeente Rotterdam, Gemeente Westland, Havenbedrijf Rotterdam, HEINEKEN Nederland, Het openbaar lichaam Drechtsteden, HVC, ING Bank, LTO Noord Glaskracht, MRDH, Nuon Warmte, OCAP, Provincie Zuid-Holland, Rabobank International, Stedin Netbeheer, Stichting Warmtenetwerk, TU Delft, Uniper, Warmtebedrijf Rotterdam en Westland Infra, Woonbron.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page