Nieuws

Windpark Landtong Rozenburg

De windmolens op de landtong Rozenburg worden de komende jaren vernieuwd en uitgebreid. De Provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam zien de landtong als een kans om modernere en efficiëntere windmolens te plaatsen.

De landtong Rozenburg wordt geschikt gevonden als locatie omdat de landtong onderdeel is van het haven en industriegebied, op afstand van bestaande woonkernen. Bewoners en bedrijven uit de omgeving van de landtong zijn van harte welkom om deel te nemen aan de dialoog over dit windpark.

Vernieuwing en uitbreiding bestaand windpark
Het bestaande windpark op de landtong is opgebouwd uit twee delen: het westelijke deel bestaat uit tien windmolens uit 2007. Hiervan staan er vijf aan de westkant en vijf aan de oostkant van de Maeslantkering. Direct oostelijk daarvan zijn in 2015 twee windmolens in gebruik genomen. Op de landtong worden de tien bestaande, kleine windmolens vervangen door circa negen modernere en efficiëntere exemplaren. De huidige tien windmolens leveren 15 megawatt (MW) en zijn economisch afgeschreven. De oude windmolens worden aangeboden op de internationale markt. In dezelfde grondstrook worden maximaal 9 nieuwe, grotere windmolens gerealiseerd waarbij het vermogen wordt vergroot naar minimaal 27 MW. Voor dit deel is het Havenbedrijf verantwoordelijk.

De bestaande windmolens hebben een tiphoogte (hoogste punt van de wieken) van 110 meter. De nieuwe windmolens hebben een tiphoogte van circa 150-210 meter. De twee windmolens uit 2015 blijven staan. Deze windmolens hebben een tiphoogte van 125 meter.

Daarnaast wordt onderzocht of - conform de opgave van de Provincie Zuid-Holland - het windpark in oostelijke richting uitgebreid kan worden met een aantal nieuwe windmolens met een vermogen van minimaal 9 MW en maximaal 12 MW. Deze nieuwe windmolens hebben een tiphoogte van circa 150-210 meter. De provincie Zuid Holland heeft op 21 december 2017 deze zoeklocatie voor dit windpark vastgelegd in de herijking van de Verordening Ruimte en Mobiliteit. Gezien de vele onderzoeken en het verkrijgen van diverse vergunningen worden deze windmolens naar verwachting in 2020-2021 gebouwd.

Milieueffectrapportage
Voor het project Windpark Landtong Rozenbrug wordt een m.e.r.-procedure doorlopen. M.e.r. staat voor milieueffectrapportage. Het milieueffectrapport (MER) dient als ‘onderlegger' voor de uiteindelijk te verlenen omgevingsvergunning(en) en de Watervergunning. Ook worden milieu onderzoeken gedaan in het kader van de Wet natuurbescherming. De resultaten hiervan worden verwerkt in de Beschikking wet Natuurbescherming, die de Omgevingsdienst Haaglanden afgeeft.

De eerste stap in de m.e.r.-procedure is het ter inzage leggen van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Deze NRD bevat de uitgangspunten voor het MER en besteedt aandacht aan de reikwijdte en het detailniveau van het MER. De NRD beschrijft het plangebied, de milieuthema’s die in het MER nader worden belicht en op welke vragen het MER antwoord moet geven.

Informatiebijeenkomsten
Gedurende de periode van terinzagelegging, van 22 december 2017 tot en met 1 februari 2018, worden twee informatiebijeenkomsten gehouden. De informatiebijeenkomsten vinden plaats op:

  • Dinsdag 16 januari 2018 van 19.00 tot 21.00 uur in theater de Koningshof, Uiverlaan 20 te Maassluis
  • Donderdag 18 januari 2018 van 19.00 tot 21.00 uur in de Stadswinkel Rozenburg, Jan van Goyenstraat 1 in Rozenburg

De bijeenkomsten zijn inloopavonden en hebben geen vast programma. Er zijn verschillende medewerkers aanwezig van de gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, DCMR, van de initiatiefnemer en het adviesbureau aan wie u vragen kunt stellen over de inhoud van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau dat ter inzage ligt en over het project Windpark Landtong Rozenburg in het algemeen.

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page