Energietransitie

WPCAP-havens maken serie klimaatafspraken

17 juni 2020
Hoe kunnen wij je helpen?

Deelnemende havens aan het World Ports Climate Action Program (WPCAP) hebben met nieuwe stappen hun ambitie bevestigd om klimaatverandering tegen te gaan. Op 11 juni 2020 kwamen de CEO's van de elf aangesloten WPCAP-havens in een online conferentie bijeen om een reeks voorstellen te bespreken, gericht op het tegengaan van opwarming van de aarde en op verbetering van de luchtkwaliteit. De CEO’s maakten een serie afspraken op basis van het werk dat het afgelopen half jaar was voorbereid door werkgroepen op het gebied van efficiëntie, power-to-ship, duurzame brandstoffen, op- en overslagmaterieel en beleidsmaatregelen.

Eemhaven Waalhaven Stad Schepen Containers

WPCAP werd op initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam in september 2018 opgericht tijdens een wereldwijde klimaatconferentie in San Francisco. Andere havens die zich bij het netwerk hebben aangesloten zijn: Long Beach, Los Angeles, New York / New Jersey, Vancouver, Antwerpen, Barcelona, Gotenburg, Hamburg, HAROPA port Le Havre en Yokohama. In eerste instantie was er in juni van dit jaar een brede conferentie gepland. Vanwege het coronavirus werd de opzet veranderd in een online-bijeenkomst met alleen afgevaardigden uit de havens.

Kritische massa

Rode draad in de aanpak van WPCAP is het streven om voor specifieke projecten coalities te vormen tussen havens en om hierbij ook rederijen, terminals en energieleveranciers te betrekken om samenwerking in de gehele logistieke keten te stimuleren. Een ander terugkerend WPCAP-thema is de wens van havens om zelf de regie te nemen over de toekomst in plaats van reactief te wachten op nieuwe wet- en regelgeving. Samenwerking tussen toonaangevende internationale havens biedt bovendien een kritische massa om verandering succesvol te realiseren.

De vijf klimaatafspraken die de WPCAP-CEO’s maakten, zien er als volgt uit:

  • Op het vlak van efficiëntie staan zowel havens, terminals als scheepvaart voor enorme uitdagingen. Samenwerking tussen genoemde partijen is echter beperkt. Er is veel winst te behalen met onder andere optimalisatie van snelheid (just-in-time varen) en een betere planning op het vlak van routes en verblijftijden in havens. Dit vereist wel dat partijen de krachten bundelen en data gaan uitwisselen. De CEO's zijn nu overeengekomen dat WPCAP voor dit specifieke onderwerp aansluiting zoekt bij IMO Global Industry Alliance om te komen tot een goed overzicht van mogelijkheden voor emissiereductie. Ook zullen WPCAP en IMO een gezamenlijke roadmap ontwikkelen hoe scheepvaart en havens beter kunnen samenwerken om uitstoot te reduceren.
  • Power-to-ship biedt goede mogelijkheden om de luchtkwaliteit te verbeteren alsook klimaatwinst te boeken met emissiereductie. Schepen kunnen immers eigen energieopwekking uitschakelen en daarvoor in de plaats gebruik maken van haveninfrastructuur voor - bij voorkeur – groene stroom. Dit beperkt bovendien geluid. Power-to-ship krijgt echt impact als meerdere havens deze regeling introduceren. Het is daarom van belang dat niet alleen havens, maar ook terminals, rederijen, netwerk- en energiebedrijven samenwerken om schaal en kritische massa te realiseren. Als power-to-ship breder wordt aangeboden, stimuleert dit immers alle partijen in het netwerk om in deze apparatuur te investeren. De CEO’s van WPCAP besloten op dit thema unaniem tot drie power-to-ship coalities, op gebied van natte bulk (tankers), containers en cruise. De betreffende werkgroep komt binnen drie maanden met concrete voorstellen en stelt begin 2021 investeringsplannen op.
  • Het derde besluit betreft alternatieve energiedragers, een complex gebied omdat de brandstof van de toekomst in de scheepvaartsector nog niet is uitgekristalliseerd. De CEO's van WPCAP kwamen overeen om proefprojecten met alternatieve energiedragers in hun havens in 2021 te faciliteren. Ervaring op het gebied van LNG kunnen goed worden gebruikt bij de introductie van koolstofarme of -vrije energiedragers.
  • Duurzaam op- en overslagmaterieel, zoals bijvoorbeeld containerkranen en zogeheten straddlecarriers, staat eveneens op het vizier van WPCAP. Aangezien hierover beperkt informatie hierover beschikbaar is en ook de betrokken producten zelf op de markt gelimiteerd verkrijgbaar zijn, heeft WPCAP besloten de werkrelatie met terminaloperators in betrokken havens te intensiveren. Doel is om demonstratiemodellen van nieuwe apparatuur te introduceren en tegelijkertijd een database hierover aan te leggen zodat bestaande informatie beter kan worden gedeeld. Er was een sterk pleidooi om de betrokkenheid van terminaloperatoren bij WPCAP-acties aanzienlijk te vergroten.
  • De laatste betrof het onderwerp beleidsmaatregelen. Om emissiereducties in de maritieme industrie te stimuleren, gebruiken veel havens over de hele wereld instrumenten als kortingsregelingen, prijsbeleid en regelgeving. De CEO’s concludeerden dat deze instrumenten met een gecoördineerde aanpak veel efficiënter, effectiever en transparanter gemaakt kunnen worden. De CEO’s kwamen overeen de hiervoor benodigde acties in gang te zetten, hierbij rekening houdend met mededingingswetgeving.

Druk op de ketel

Jens Meier, CEO van de haven van Hamburg, onderstreepte aan het einde van de meeting dat WPCAP geen momentum heeft verloren als gevolg van de COVID-19-situatie. Eugene Seroka, directeur van de haven van Los Angeles, stelde voor het aantal bijeenkomsten op te voeren naar twee per jaar "om de druk op de ketel te houden". Dit werd unaniem aanvaard.
Allard Castelein, CEO van Havenbedrijf Rotterdam en gastheer van de online conferentie, bedankte alle havenafgevaardigden voor hun "brede steun en grote inzet om als havengemeenschap het verschil te blijven maken en om belangrijke kwesties zelf op te pakken."

Castelein bood aan om de coördinatie van WPCAP voort te zetten. “Ik ben meer dan tevreden met waar we nu zijn aanbeland met WPCAP. Om verdere vooruitgang te boeken bij het tegengaan van klimaatverandering en het opbouwen van een nieuwe duurzame wereldeconomie zijn brede coalities nodig. Ik ben blij dat we een gedeelde ambitie hebben om echt betekenisvol te zijn – en dat gaat veel verder dan alleen goede intenties.”

Voor meer informatie over WPCAP en de meeting, zie ook:

World Ports Climate Action Program
en
WPCAP ports aligned in series of new climate change actions