Havenontwikkeling Dordrecht Inland Seaport

Sinds 2013 is het Havenbedrijf Rotterdam verantwoordelijk voor de exploitatie en de ontwikkeling van de haven van Dordrecht. Om de potentie van het 290 hectare grote havengebied en het aangrenzende bedrijventerrein optimaal te benutten, werkt het Havenbedrijf samen met de gemeente Dordrecht en het bedrijfsleven. De afgelopen jaren is Dordrecht Inland Seaport ontwikkeld tot een aantrekkelijke haven voor de maritieme maakindustrie, logistiek en overslag van bulk. De overslag steeg in de periode 2013 tot en met 2017 met meer dan een miljoen ton tot ruim 3,7 miljoen ton.

Naast de revitalisering en upgrading van de openbare ruimte, is ook het aantal bedrijven toegenomen en hebben gevestigde ondernemers fors in het de haven geïnvesteerd. De groenvoorzieningen, parkeergelegenheid en de verkeersinfrastructuur zijn verbeterd en de havens zijn op diepte gebracht. Ook is er een convenant afgesloten voor een betere handhaving door BOA Rotterdam en Stadsbeheer Dordrecht en zijn de OV-verbindingen met Dordrecht CS sterk verbeterd. In het havengebied zijn bovendien de BIZ Louterbloemen en BIZ Krabbepolder opgericht die gezamenlijk collectieve maatregelen hebben getroffen ter verhoging van de veiligheid. Dit alles heeft geresulteerd in een aanzienlijke verbetering van het vestigingsklimaat.

Meest landinwaarts gelegen zeehaven

De haven van Dordrecht is de meest landinwaarts gelegen zeehaven van Nederland. Door de unieke ligging in combinatie met de waterdiepte van 9,45 meter is de haven zowel voor zee- als binnenvaartschepen goed te bereiken. Bovendien is het gebied goed te bereiken via de weg en met een goederenspoorlijn. Deze combinatie van factoren maakt het gebied uitermate geschikt voor havengerelateerde business, zoals de overslag van massa- en bulkgoederen, logistieke dienstverlening en de maritieme maakindustrie. De revitalisering en upgrading is gericht op het optimaliseren van het vestigingsklimaat in het havengebied. Daarbij focust Havenbedrijf Rotterdam zich op het versterken van het maritieme cluster.

Lees de brochure Dordrecht Inland Seaport

Ontwikkelvisie

Als exploitant van Dordrecht Inland Seaport heeft het Havenbedrijf Rotterdam een langetermijnvisie opgesteld. Naast het uitbreiden van havengerelateerde activiteiten in het havengebied, is het stimuleren van private investeringen, duurzame ontwikkelingen en versterken van de arbeidsmarkt in de regio een belangrijk onderdeel. Voor de aankomende jaren staat het verder optimaliseren van het vestigingsklimaat, ontwikkelen van een schoon energiecluster en stimuleren van de sociale infrastructuur centraal. Doel is om Dordrecht Inland Seaport zichtbaar en succesvol te ontwikkelen tot een vitaal en duurzaam zeehavengebied waar het voor havengerelateerde bedrijven aantrekkelijk is om zich te vestigen en voor personeel prettig is om te werken. Om dit te bereiken zet het Havenbedrijf concreet in op:

  • versterken van de huidige (zee)havengerelateerde bedrijvigheid;
  • verhogen van de productiviteit op de terminals en optimaal gebruik van de beschikbare ruimte;
  • waar nodig verplaatsen van niet-havengerelateerde bedrijvigheid naar bedrijventerreinen in de omgeving, bijvoorbeeld naar de Dordtse Killen;
  • uitbreiding van het havenportfolio met een focus op de overslag van droge bulk, natte bulk en breakbulk, logistiek en distributie en maritieme maakindustrie;
  • verbeteren van de beeldkwaliteit van het gebied door te investeren in de openbare ruimte, waaronder de groenvoorzieningen en de infrastructuur;
  • versterken van de relatie met de omliggende terreinen van de Westelijke Dordtse Oever (WDO) en de stad Dordrecht door onder meer het verbeteren van de bereikbaarheid.
  • onderzoeken naar haalbaarheid ontwikkeling Clean Energy Hub op Duivelseiland i.s.m. met bedrijfsleven.

Revitalisering Louterbloemen

Onderdeel van de ontwikkelvisie was de revitalisering en upgrading van bedrijventerrein Louterbloemen. Dit bedrijventerrein is in de jaren ‘60 ontwikkeld en er zijn ongeveer zeventig bedrijven gevestigd. De Gemeente Dordrecht en het Havenbedrijf Rotterdam hebben gezamenlijk zo’n 4 miljoen euro geïnvesteerd in de ‘make over’ van Louterbloemen, die onder andere bestond uit het herinrichten van de openbare ruimte. Ook is er een convenant afgesloten voor een betere handhaving door BOA Rotterdam en Stadsbeheer Dordrecht.

Ruimte voor bedrijven

Voor de komende jaren staat het verhogen van de productiviteit op de terminals en optimaal benutten van de ruimte centraal. Daarmee wil het Havenbedrijf Rotterdam gevestigde bedrijven de ruimte bieden om te groeien. Ook staat de optimalisatie van de Wilhelminahaven op het programma, met onder meer ligplaatsen voor de binnenvaart en een duwbakvak. Daarmee groeit Dordrecht echt uit tot een hotspot voor bulkoverslag, maritieme maakindustrie en logistiek dienstverleners.

Optimalisatie Wilhelminahaven

Het Havenbedrijf wil Dordrecht Inland Seaport verder ontwikkelen tot een complete, vitale en toekomstbestendige haven. Een haven die tegemoet komt in de stijgende vraag naar afhandelcapaciteit voor de overslag van bulk en waterontsloten kavels. Waar nautische ruimte optimaal en efficiënt benut en gebruikt wordt en veiligheid voorop staat. Voor alle gebruikers.

Om aan de stijgende vraag te voldoen en de haven future proof te maken, wordt ook de Wilhelminahaven de komende tijd geoptimaliseerd. Havenbedrijf Rotterdam investeert ruim 3,5 miljoen euro in het vervangen van afmeerboeien, het vernieuwen van de steigers en afmeerpalen en een duwbakvak. Hiermee wordt zowel de afhandelcapaciteit verhoogd, de nautische ruimte optimaal benut en de veiligheid voor alle gebruikers vergroot.

Artist impression Wilhelminahaven

Onderzoeksproject Clean Energy Hub

Samen met het bedrijfsleven wil Havenbedrijf Rotterdam Duivelseiland ontwikkelen tot een sterk en schoon energiecluster. Bestaande uit de opslag, de distributie, de productie/opwekking en het bunkeren/tanken van schone energie. De ontwikkeling van een Clean Energy Hub op Duivelseiland past in het beleid van het Havenbedrijf om als beheerder van de grootste haven van Europa een voortrekkersrol te spelen in de Europese energietransitie. Daarnaast draagt het cluster - voor bedrijven in de logistieke keten - bij aan het verduurzamen van de supply chain. Met de ondertekening van een intentieverklaring tussen Havenbedrijf Rotterdam en PitPoint.LNG voor een multifuel bunkerstation zijn de eerste stappen voor de ontwikkeling van een sterk en schoon energiecluster gezet. Voor de invulling van het concept Clean Energy Hub nodigt Havenbedrijf Rotterdam bedrijven - binnen de keten van de schone industriesector (opwekking, omzetting, opslag, bunkeren, onderhoud en distributie) - uit om mee te denken.

Artist impression clean energy hub havenontwikkeling Dordrecht Inland Seaport

Beschikbaar Kavels en panden

In Dordrecht Inland Seaport is momenteel nog een kavel in erfpacht beschikbaar. Deze kavel aan de Kilkade 7 is in overleg met potentiële klanten te ontwikkelen. Ook zijn er diverse panden en loodsen te huur en te koop.

Lees meer over vestigen in Dordrecht Inland Seaport

Contact

Wilt u meer weten over de herontwikkeling van Dordrecht Inland Seaport?
Neem contact op met:

Cees Pons
Manager Port Planning

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page