Maaskade vernieuwing 500 meter kade

Havenbedrijf Rotterdam vernieuwt 500 meter kade aan de Maaskade op het Noordereiland in het centrum van Rotterdam. In december 2015 is hier ongeveer veertig meter kade verzakt. Onderzoek heeft uitgewezen dat niet alleen het verzakte gedeelte moet worden hersteld, want de kade voldoet niet aan hedendaagse technische eisen. De oorspronkelijke kade komt uit 1892.

Het vervangen van 500 meter kade is een goede oplossing. Ook voor de leefbaarheid van de bewoners en bedrijven op het Noordereiland, omdat het de kans op overstroming van de Maaskade aanzienlijk kleiner maakt.

Ronald Paul, Chief Operations Officer at the Port Authority

Minder wateroverlast

Volgens de statistieken van Rijkswaterstaat staat het Noordereiland gemiddeld één keer per jaar onder water. Het eiland valt onder buitendijks gebied. Wettelijk is daarmee het risico voor overstroming en de mogelijke gevolgen een verantwoordelijkheid van de bewoners en bedrijven zelf. Echter, het Havenbedrijf ziet de aanleg van de 500 meter nieuwe kade als kans om de wateroverlast voor bewoners en bedrijven te verminderen en te investeren in de leefomgeving. De kade is nu tussen de NAP +2.55 en +2.70 meter hoog. Dit wordt NAP +3.00 meter. Door de huidige kade te verhogen wordt, naar verwachting, de kans op overstroming van de Maaskade verkleind tot één keer in de tien jaar.

Voorbereiding

Het Havenbedrijf heeft in 2016 en 2017 onderzoeken gedaan naar de oorzaak van het verzakte kadedeel en naar de bouwkundige staat van de panden in de wijk. Dit laatste om een goed inzicht te krijgen in de kwetsbaarheid van de panden, zodat hiermee rekening gehouden kan worden tijdens de bouwwerkzaamheden. Uit dit onderzoek bleek dat de bouwkundige staat van de panden vaak onbekend is. Het Havenbedrijf neemt geen risico en past samen met de nog te selecteren aannemer de bouwmethode hierop aan.

Het Havenbedrijf is in 2016 gestart met het ontwerp van een nieuwe kade. Het eerste ontwerp voor een nieuwe kademuur voldeed niet aan de eisen van de Welstandscommissie van de gemeente Rotterdam om de oorspronkelijke uitstraling te behouden. Het Havenbedrijf heeft een nieuw ontwerp gemaakt dat voldoet aan de eisen van de gemeente en aan de relevante veiligheidsnormen.

Binnenvaart

De ligplaatsfunctie van de Maaskade blijft bestaan. Omdat de huidige bodemdiepte voor de kade momenteel varieert van NAP -2,50 tot -5,00 meter is deze alleen geschikt voor binnenvaartschepen met een diepgang variërend tussen 0,8 en 3,30 meter. De afmeermogelijkheden voor de binnenvaart zijn daarom beperkt.

De oorspronkelijke geplande nieuwe diepte was NAP -5,20 meter, geschikt voor schepen met een diepgang van 3,50 meter. Na onderzoek naar de funderingen van de panden aan de Maaskade is gebleken dat het slaan van een diepe kade niet gewenst is. Daarom is er gekozen voor het aanleggen van een uniforme, kleinere diepte langs de Maaskade van NAP -3,65 meter. Hiermee wordt de ligplaats gegarandeerd voor schepen met een diepgang van 1,90 meter.

Half augustus 2018 ist de ligplaatsfunctie van de Maaskade opgeheven. We verwachten dat de ligplaatsen aan de Maaskade eind 2019 weer beschikbaar zijn. Tot die tijd wordt met betonning het werkgebied op het water aangegeven.

Stand van zaken

De gesprekken en afstemming met de gemeente over fasering, parkeren, riolering en uitstraling van de nieuwe kade zijn afgerond. Op 4 juni 2018 kreeg Het Havenbedrijf de omgevingsvergunning (bouw) van de gemeente Rotterdam voor het vervangen van circa 500 meter kade aan de Maaskade. Dit gebeurde later dan verwacht. Tijdens de bezwaarperiode van zes weken zijn er geen bezwaarschriften ingediend.

Bouwhinder beperken

De nieuwbouw van het Maaskadedeel vindt in één fase plaats. Omdat de nieuwe kademuur wordt verhoogd naar NAP +3 meter brengt het Havenbedrijf nieuwe regenwaterriolering aan. Dit omdat het water niet meer vanzelf over de kade de Maas in stroomt. Na de realisatie van de nieuwbouw wordt de bestaande bestrating teruggelegd.

Het Havenbedrijf wil hinder van de bouwwerkzaamheden aan de Maaskade voor omwonenden zoveel mogelijk beperken. We kunnen niet voorkomen dat er gedurende de nieuwbouw overlast zal zijn. In opdracht van het Havenbedrijf dient de nog te selecteren aannemer extra aandacht te besteden aan hinderbeperkende maatregelen voor geluid en trillingen, verlichting, bomen, vuil en stof, een veilig bouwterrein en de bereikbaarheid van wegen, voetpaden, parkeerplaatsen en panden.

Hier vindt u een toelichting op deze voorgenomen maatregelen.

Planning

Door vertraging rond het ontvangen van de omgevingsvergunning (bouw) wijzigt de voorgenomen planning van de nieuwbouw aan de Maaskade. De aanbestedingsprocedure is naar achteren geschoven, waardoor het definitief selecteren van de aannemer (gunning) medio augustus plaatsvond, in plaats van medio juli. Het Havenbedrijf heeft aannemer Hakkers B.V. geselecteerd om de vernieuwing van de kademuur van de Maaskade te realiseren. Hakkers B.V. is inmiddels gestart met de voorbereidingen voor de bouwwerkzaamheden, die later dit jaar plaatsvinden. De nieuwbouw kan dan medio december 2019 klaar zijn.

Communicatie

Bewoners, bedrijven en andere geïnteresseerden worden op de hoogte gehouden via onder andere informatiebijeenkomsten en per e-mail. Tijdens de bouwwerkzaamheden wordt een digitale nieuwsbrief uitgebracht. Mocht u interesse hebben om deze nieuwsbrief te ontvangen, meld u dan aan via het contactformulier, met vermelding van het project Maaskade.

Maaskade vernieuwing 500 meter kade

Contact

Heeft u behoefte aan meer informatie? Neem contact op met:

Odette Heijnen
Communicatie Adviseur
010 252 10 53

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page

Do you prefer to visit our Asia subsite?