Maaskade vernieuwing 500 meter kade

Havenbedrijf Rotterdam vernieuwt 500 meter kade aan de Maaskade op het Noordereiland in het centrum van Rotterdam. In december 2015 is hier ongeveer veertig meter kade verzakt. Onderzoek heeft uitgewezen dat niet alleen het verzakte gedeelte moet worden hersteld, want de kade voldoet niet aan hedendaagse technische eisen. De oorspronkelijke kade komt uit 1892.

Havenbedrijf Rotterdam vernieuwt 500 meter kade aan de Maaskade op het Noordereiland in het centrum van Rotterdam. Een flinke klus in een dynamische bebouwde omgeving met oude (monumentale) panden. Hoe wordt dit aangepakt? Bekijk hieronder de film.

Het vervangen van 500 meter kade is een goede oplossing. Ook voor de leefbaarheid van de bewoners en bedrijven op het Noordereiland, omdat het de kans op overstroming van de Maaskade aanzienlijk kleiner maakt.

Ronald Paul, Chief Operations Officer at the Port Authority

Minder wateroverlast

Volgens de statistieken van Rijkswaterstaat staat het Noordereiland gemiddeld één keer per jaar onder water. Het eiland valt onder buitendijks gebied. Wettelijk is daarmee het risico voor overstroming en de mogelijke gevolgen een verantwoordelijkheid van de bewoners en bedrijven zelf. Echter, het Havenbedrijf ziet de aanleg van de 500 meter nieuwe kade als kans om de wateroverlast voor bewoners en bedrijven te verminderen en te investeren in de leefomgeving. De kade is nu tussen de NAP +2.55 en +2.70 meter hoog. Dit wordt NAP +3.00 meter. Door de huidige kade te verhogen wordt, naar verwachting, de kans op overstroming van de Maaskade verkleind tot één keer in de tien jaar.

Voorbereiding

Het Havenbedrijf heeft in 2016 en 2017 onderzoeken gedaan naar de oorzaak van het verzakte kadedeel en naar de bouwkundige staat van de panden in de wijk. Dit laatste om een goed inzicht te krijgen in de kwetsbaarheid van de panden, zodat hiermee rekening gehouden kan worden tijdens de bouwwerkzaamheden. Uit dit onderzoek bleek dat de bouwkundige staat van de panden vaak onbekend is. Het Havenbedrijf neemt geen risico en heeft samen met de aannemer Hakkers B.V. de bouwmethode hierop aangepast.

Het Havenbedrijf is in 2016 gestart met het ontwerp van een nieuwe kade. Het eerste ontwerp voor een nieuwe kademuur voldeed niet aan de eisen van de Welstandscommissie van de gemeente Rotterdam om de oorspronkelijke uitstraling te behouden. Het Havenbedrijf heeft een nieuw ontwerp gemaakt dat voldoet aan de eisen van de gemeente en aan de relevante veiligheidsnormen.

Binnenvaart

De ligplaatsfunctie van de Maaskade blijft bestaan. Omdat de huidige bodemdiepte voor de kade momenteel varieert van NAP -2,50 tot -5,00 meter is deze alleen geschikt voor binnenvaartschepen met een diepgang variërend tussen 0,8 en 3,30 meter. De afmeermogelijkheden voor de binnenvaart zijn daarom beperkt.

De oorspronkelijke geplande nieuwe diepte was NAP -5,20 meter, geschikt voor schepen met een diepgang van 3,50 meter. Na onderzoek naar de funderingen van de panden aan de Maaskade is gebleken dat het slaan van een diepe kade niet gewenst is. Daarom is er gekozen voor het aanleggen van een uniforme, kleinere diepte langs de Maaskade van NAP -3,65 meter. Hiermee wordt de ligplaats gegarandeerd voor schepen met een diepgang van 1,90 meter.

Vanaf augustus 2018 ist de ligplaatsfunctie van de Maaskade opgeheven. We verwachten dat de ligplaatsen aan de Maaskade eind 2019 weer beschikbaar zijn. Tot die tijd wordt met betonning het werkgebied op het water aangegeven.

Stand van zaken

De gesprekken en afstemming met de gemeente over fasering, parkeren, riolering en uitstraling van de nieuwe kade zijn afgerond. Op 4 juni 2018 kreeg Het Havenbedrijf de omgevingsvergunning (bouw) van de gemeente Rotterdam voor het vervangen van circa 500 meter kade aan de Maaskade. Dit gebeurde later dan verwacht. Tijdens de bezwaarperiode van zes weken zijn er geen bezwaarschriften ingediend.

Door vertraging rond het ontvangen van de omgevingsvergunning (bouw) is de voorgenomen planning van de nieuwbouw aan de Maaskade gewijzigd. De aanbestedingsprocedure is naar achteren geschoven, waardoor het definitief selecteren van de aannemer (gunning) medio augustus plaatsvond, in plaats van medio juli. Het Havenbedrijf selecteerde de aannemer Hakkers B.V. om de vernieuwing van de kademuur van de Maaskade te realiseren. Hakkers B.V. is inmiddels gestart met de voorbereidingen voor de bouwwerkzaamheden die vanaf eind oktober plaatsvinden. De nieuwbouw kan dan medio december 2019 klaar zijn.

Fasering

De nieuwbouw aan de Maaskade wordt door de aannemer Hakkers B.V. in twee fases uitgevoerd. In de eerste fase wordt de kademuur aan de westzijde van de Maaskade tot aan de Thorbeckestraat vervangen, ter hoogte van de huisnummers 156 t/m 119. In de tweede fase vinden de bouwwerkzaamheden plaats aan de oostzijde van de Maaskade, ter hoogte van de huisnummers 116 t/m 75. Omdat de nieuwe kademuur wordt verhoogd naar NAP +3 meter brengt Hakkers B.V. nieuwe regenwaterriolering aan. Dit omdat het water niet meer vanzelf over de kade de Maas in stroomt.

Werkwijze

Nadat de voorbereidingen voor de bouwwerkzaamheden (hekken, geluidswerende doeken en bouwkeet plaatsen, bouwmaterialen aanvoeren e.d.) gereed zijn, start Hakkers B.V. met het aanbrengen van een hulpdamwand en het verwijderen van de oude kademuurconstructie. Om hinder voor de omgeving te beperken, wordt de oude constructie knippend gesloopt in plaats van kapot geslagen. Daarna brengt Hakkers B.V. de nieuwe kadeconstructie en ankers aan. De ankers worden door de nieuwe kademuur in de diepe ondergrond aangebracht om de constructie extra te verstevigen. Aan het einde van elke fase wordt de nieuwe kadeconstructie afgewerkt en de bestaande bestrating teruggelegd.

Hinder beperkende maatregelen

Het Havenbedrijf en Hakkers willen hinder van de bouwwerkzaamheden aan de Maaskade voor omwonenden zoveel mogelijk beperken. We kunnen niet voorkomen dat er gedurende de nieuwbouw overlast zal zijn. Daarom is er veel aandacht voor hinder beperkende maatregelen voor een veilig bouwterrein, geluid en trillingen, vuil en stof, verlichting, bomen en de bereikbaarheid van wegen, voetpaden, parkeerplaatsen en panden. Hier vindt u een toelichting op deze maatregelen.

Communicatie en bereikbaarheid

Het Havenbedrijf Rotterdam en Hakkers B.V. hechten veel waarde aan tijdige en duidelijke communicatie en een goede bereikbaarheid voor omwonenden tijdens de vervanging van de Maaskademuur. Hieronder vindt u de belangrijkste communicatiekanalen en contactgegevens.

  • Hakkers B.V. organiseert elke donderdag van 10.00 tot 11.00 uur voor omwonenden een spreekuur in de bouwkeet op de Maaskade (tegenover huisnummers 155 t/m 166).
  • Voor calamiteiten, zoals brand, diefstal, ongewenste betreders van de bouwplaats en dergelijke is dhr. Wiechert van der Blom, uitvoerder van Hakkers B.V., bereikbaar via het noodnummer 06-51079282.
  • Voor vragen, opmerkingen en klachten is Hakkers B.V. bereikbaar via maaskade@hakkers.com. Als u direct contact wilt is dhr. Cornee Schaap, projectcoördinator van Hakkers B.V., bereikbaar via 06-53104877.
  • Bewoners, bedrijven, binnenvaartschippers en andere geïnteresseerden in de nieuwbouw aan de Maaskade worden door het Havenbedrijf en Hakkers B.V. op de hoogte gehouden via deze website, informatiebijeenkomsten, open dagen en de bouwnieuwsbrief.

Maaskade vernieuwing 500 meter kade

Wilt u de nieuwsbrief over de nieuwbouw aan de Maaskade ontvangen? Meld u dan aan via het contactformulier, met vermelding van het project Maaskade.

Contact

Heeft u behoefte aan meer informatie? Neem contact op met:

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page