Rozenburg

Een groen podium in de haven. Dat is de Landtong Rozenburg.

Een groen podium in de haven. Dat is de Landtong Rozenburg. Een schiereiland tussen het Calandkanaal en de Nieuwe Waterweg, midden in het stedelijk- en havengebied. Een omgeving waar bewoners en bezoekers elkaar ontmoeten, recreëren, de natuur beleven en genieten van het uitzicht op grote zeeschepen. Samen met verschillende partners heeft het Havenbedrijf Rotterdam zich ingezet om de Landtong opnieuw in te richten. Bezoekers kunnen nu volop genieten van de natuur op het negen kilometer lange gebied.

Toekomstige ontwikkelingen

De Landtong is niet alleen bestemd als natuur- en recreatiegebied. Een deel is gereserveerd voor havengerelateerde bedrijvigheid zoals het daar inmiddels gevestigde Heerema. Tot nu toe was er vanuit het bedrijfsleven weinig vraag naar ruimte in dit gebied waardoor dit deel van de ontwikkelingen nog niet is gerealiseerd en het terrein braak ligt. Door de economische ontwikkelingen neemt de vraag naar ruimte voor bedrijvigheid in de haven toe. Dat geldt ook de Landtong.

Informatiebijeenkomsten

Om de gebiedscommissie, de bewoners van Rozenburg en de recreanten hierover te informeren, is op 19 september 2018 een informatiebijeenkomst georganiseerd door het Havenbedrijf Rotterdam. Naar aanleiding van die avond wordt op 10 december 2018 een verdiepingsbijeenkomst gehouden.

Wat gaat er nog gebeuren?

Bedrijvigheid

• Het oostelijk deel van het uit te geven terrein bij de ontsluitingsweg voor het EIC, wordt uitgegeven aan een logistieke klant. De activiteiten lijken (deels) te passen binnen de huidige bestemming, de bestemming moet nog verruimd worden. Voor het westelijk deel zijn op dit moment geen concrete klantvragen, met uitzondering van de meest westelijke punt.
• Heerema gaat hun kraanschepen op walstroom aansluiten. Daarvoor gaat Eneco een trafostation station (20x40m) bouwen in het uit te geven gebied. Eneco levert de stroom die wordt opgewekt door de bestaande (en toekomstige nieuwe) windmolens op de landtong.
• Aanleg parkeerplaatsen bij de Heerema ligplaatsen ten zuiden van de Noordzeeweg.

Windenergie

• Op het smalle deel van de landtong worden de bestaande tien windturbines vervangen door acht of negen grotere.
• Uitbreiding van het windpark op brede deel. Deze locaties liggen op het terrein van Rijkswaterstaat en zijn nog niet definitief.

Natuur en recreatie

• In het gebied huist een buizerd; een beschermde vogel die we de ruimte blijven bieden. Rondom het nest houden we één hectare groen vrij.
• Voor de ontwikkeling van het westelijk deel wordt de zwaluwwal verplaats. Hiervoor wordt zo snel mogelijk een nieuwe wal aangelegd zodat de zwaluwen hun nieuwe plek vinden vóór de oorspronkelijke wal wordt afgebroken.
• Bij de uitkijktoren ‘paal 83’ wordt het fietspad uitgebreid zodat fietsers op een veilige manier de uitkijktoren kunnen bereiken.

Veel gestelde vragen

Hoe worden bewoners en gebruikers nu en in de toekomst geïnformeerd over de ontwikkelingen?
Het Havenbedrijf Rotterdam stemt op regelmatige basis de voortgang af met de Gebiedscommissie. Bij nieuwe ontwikkelingen organiseert het Havenbedrijf informatieavonden.

Waarom nu pas het gebied verder ontwikkelen?
Tot nu was er weinig vraag naar deze plek vanuit de haven. Op dit moment zijn die terreinen niet afgezet waardoor het lijkt alsof dit terrein onderdeel is van het recreatiegebied. De economische ontwikkelingen vragen echter om meer ruimte, daarom is er nu ook vraag naar deze ruimte.

Hoe krijgen bewoners informatie over het windpark?
De uitbreiding van het windpark is een seperaat project met haar eigen communicatietraject dat al sinds begin 2018 loopt.

Verdwijnt er natuur?
Alle ontwikkelingen die het Havenbedrijf Rotterdam uitvoert op de landtong worden gedaan met een nauwkeurige ruimtelijke inpassing. Extra aanplant waar nodig wordt voorzien, zodat het groene karakter zoveel mogelijk wordt gewaarborgd. Er verdwijnt dus géén natuur op de Landtong. Wél wordt 9 ha bedrijfsterrein ontwikkeld, terrein dat daar al voor is bestemd.

• De bestaande zwaluwwal wordt vervangen door een nieuwe. De huidige zal pas worden verwijderd als de nieuwe in gebruik is, en sowieso pas ná het broedseizoen
• Er verdwijnen geen grazers van de Landtong,

Wordt het recreatiegebied kleiner?
Het recreatie gebied op de Landtong wordt niet kleiner. Er komen wél een stuk fietspad bij, om ook met de fiets naar de uitkijktoren te gaan.

Hoe gaat de nieuwe bebouwing eruit zien?
Toekomstige huurders van de grond moeten het gebouw zó ontwerpen dat het goed in de omgeving past en zoveel mogelijk uit het zicht blijft van recreanten.

Bereikbaarheid

Rond Rozenburg vinden op dit moment diverse ontwikkelingsprojecten plaats. De aanleg van de Blankenburgverbinding is gestart en naar aanleiding daarvan wordt onder andere ook de Droespolderweg verplaatst. De bereikbaarheid van het gebied heeft de aandacht en we werken er samen met de betrokken partijen aan om deze te verbeteren.

Onderzoek naar de repowering van het huidige windpark en in het nieuwe zoekgebied op de Landtong vindt nu plaats.

Droespolderweg

Door de aanleg van de Blankenburgtunnel veranderen de verkeersstromen rond Rozenburg. Daardoor zal de verkeersdruk op de Droespolderweg toenemen. Om de doorstroming van het verkeer zo goed mogelijk te regelen worden op de drie kruispunten van de Droespolderweg verkeersregelinstallaties (VRI’s) geplaatst. Zij komen te staan op de kruisspunten van de Tienmorgenseweg, de Volgerweg en bij de afrit 13 naar de A15.

Op kruispunten naar de Volgerweg en de afrit 13 worden verschillende rijstroken aan het kruispunt toegevoegd. De plattegrond van het kruispunt met de Tienmorgenseweg blijft ongewijzigd. Tegelijkertijd wordt op de Droespolderweg , net als in het hele havengebied, de openbare verlichting vervangen door energiezuinige LED-verlichting.

De plaatsing van deze VRI’s is een apart project van het Havenbedrijf en valt buiten de scope van de aanleg van de Blankenburgtunnel en de aansluitingen van het hoofdwegennet op het onderliggend wegennet.
De werkzaamheden aan de Droespolderweg worden uitgevoerd van mei tot en met augustus 2019. Om de overlast te beperken wordt er zoveel mogelijk in de nacht uitgevoerd.

Tijdlijn ontwikkelingen Landtong Rozenburg

2003

2003: Masterplan

In 2003 is in opdracht van de gemeente Rozenburg en de gemeente Rotterdam een masterplan opgesteld voor de ontwikkeling van de Landtong. De Landtong zou een groen podium voor de haven moeten zijn. Het doel was eenheid creëren verhogen van de recreatiewaarde en het verbeteren van de toegankelijkheid. Ten behoeve van bedrijvigheid werd een gebied aangewezen, het zogenaamde Harbour Technology Centre (afgekort, het HTC-terrein), waar haven gerelateerde bedrijvigheid ontwikkeld kon worden.

Projectevaluatie

2003: Samenwerkingsovereenkomst Landtong Rozenburg natuur- en recreatiegebied

In 2003 is door negen partijen, waaronder de gemeente Rotterdam, toenmalige gemeente Rozenburg, het Havenbedrijf (toen nog Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam) en het recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om de Landtong Rozenburg in te richten als natuur- en recreatiegebied.

Samenwerkingsovereenkomst

2006

2006: Bestaand Rotterdams Gebied als onderdeel van Project Mainportontwikkeling Rotterdam

In 2006 opgericht Project Mainportontwikkeling Rotterdam. Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) is één van de drie onderdelen van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR). PMR heeft een dubbele doelstelling: zowel economie als leef- baarheid versterken. BRG bestaat uit een serie projecten om het bestaande havengebied beter te benutten en de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Het doel en de uitdaging van deze projecten: bijdragen aan de verbetering van milieukwaliteit, natuur- en recreatiegebied en de ruimtelijke kwaliteit van de regio Rotterdam. De herinrichting van de Landtong Rozenburg vormde een van deze projecten. Het project betreft de herinrichting van de Landtong Rozenburg gericht op het naast elkaar versterken van de economische, recreatieve en ecologische functie en is een belangrijk groenproject voor de regio.

Factsheet Mainportontwikkeling

DEELPROJECT 1: Boomweide Kop van de Landtong | 2005

De boomweide Het Scheurbos is onderdeel van de Kop van de Landtong en grenst aan de Scheurhaven. In 2005 afgerond

DEELPROJECT 2: Herinrichting Kop van de Landtong | 2006

De Kop van de Landtong is ingericht om te recreëren: schepen spotten, picknicken met uitzicht op zee of struinen over de aantrekkelijke wandelpaden. In 2006 afgerond.

DEELPROJECT 3: Begrazingsweide | 2008

Een kudde konikpaarden en Schotse hooglanders lopen hier vrij rond. Diervriendelijke afscheidingen houden de dieren op de begrazingsweide. Wandelaars mogen vrij rondstruinen en het fietspad gaat dwars door de begrazingsweide.
Binnen de begrazingsweide is grond beschikbaar voor spontane bosontwikkeling. In 2008 gereed

DEELPROJECT 4: Fiets- en skatepaden | 2008

Voor een deel van het pad is de oude onderhoudsweg langs het Scheur en de Nieuwe Waterweg hergebruikt en opgeknapt. Door de begrazingsweide, om de Maeslantkering en in het Calandpark is het pad nieuw. In 2008 gereed.

DEELPROJECT 5: Calandpark | 2014

Elementen van het Calandpark zijn de Calandweide, Evene- mententerrein, Manege en Parkheuvel, ook wel CEMP. Het park krijgt recreatiemogelijkheden, zoals een recreatieveld en mountainbikeroute. De route is samengesteld en aangelegd met de Rozenburgse mountainbikevereniging. De bereikbaar- heid binnen het gebied is verbeterd door onder andere het plaatsen van een composietbrug: de Rode brug. Afgerond in 2014

Officiële bekendmaking

2013

2013: Bestemmingsplan Europoort en Landtong

In 2009 is gestart met de voorbereiding van de havenbestemmingsplannen. De nieuwe bestemmingsplannen waren nodig omdat de bestaande bestemmingsplannen in het plangebied ouder waren dan 10 jaar. Daarnaast zijn er delen waarvoor nog niet eerder een bestemmingsplan was vastgesteld.
Op 19 december 2013 is het bestemmingsplan Europoort en Landtong door de gemeenteraad van de gemeente Rotterdam vastgesteld waarin het ‘HTC’-terrein’ een bestemming heeft gekregen die ruimer was dan het eerst gedachte Harbour Technology Centre. Hiermee is 10 hectare uitgeefbaar terrein ontstaan die ingevuld kan worden door verscheidene (haven gerelateerde) activiteiten.

Ontwerpbestemmingsplan

2015

2015: Beheerovereenkomst

De ondertekening van de beheerovereenkomst vond plaats tijdens een werkbezoek van de partners van het programma BRG, onder andere aan de Landtong Rozenburg op 6 november 2015. De gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf, Rijkswaterstaat en het recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg hebben de beheerovereenkomst voor de Landtong Rozenburg getekend. Daarmee is het beheer van de landtong overgedragen aan het recreatieschap.

Nieuwsbericht overdracht

2015: Reparatiebesluit

Op 24 maart 2015 is een ontwerp reparatiebesluit aan de gemeenteraad voorgelegd. De reparatiebesluiten zijn noodzakelijk vanwege de uitspraken van de Raad van State van 3 december 2014 over de bestemmingsplannen “Botlek Vondelingenplaat”, “Europoort en Landtong” en “Maasvlakte 1”. Voor de Gasunie is een aantal gewenste aanpassingen niet opgenomen, voor Vopak is een aantal locaties ten onrechte niet met de functieaanduiding "specifieke vorm van bedrijf- afvalstoffen" op de verbeelding opgenomen en is één bestemming niet geheel juist op de verbeelding opgenomen. De Raad van State heeft in zijn uitspraken de raad opgedragen om met inachtneming van deze uitspraken een nieuw besluit te nemen met betrekking tot deze drie bestemmingsplannen. Tevens heeft de Raad van State daarbij aangegeven dat een nieuwe terinzagelegging van de bestemmingsplannen niet nodig is. De bestemmingsplannen zijn met deze wijzigingen op 23 april 2015 vastgesteld. De reparatiebesluiten hadden geen betrekking op het “HTC” terrein. Nadere toelichting type bedrijvigheid zoals beschreven in het bestemmingsplan.

Officiële bekendmaking

2018

Informatieavonden september en oktober 2018
Op 19 september jongsleden is een informatieavond georganiseerd voor de gebiedscommissie Rozenburg, de bewoners van Rozenburg en recreanten van de Landtong. Tijdens deze informatieavond is informatie gedeeld over de geplande ontwikkelingen op de landtong. Hierover ontstond de nodige onrust bij de bewoners van Rozenburg. Daarom is besloten om in december nogmaals een informatiebijeenkomst te organiseren.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page

Do you prefer to visit our Asia subsite?