Nadeelcompensatie project Theemswegtracé

Het besluit over het Theemswegtracé, voor het verleggen van de havenspoorlijn, is zorgvuldig voorbereid. Toch kan het gebeuren dat u er als omwonende of ondernemer nadeel van ondervindt. Dat is soms niet te vermijden.

Als u van mening bent schade te lijden als gevolg van door het Tracébesluit Theemswegtrace, bestaat de mogelijkheid om een verzoek om nadeelcompensatie in te dienen op grond van artikel 22 van de Tracéwet. Verzoeken om nadeelcompensatie kunnen sinds bekendmaking van het tracébesluit (24 mei 2017) worden ingediend. Het recht op nadeelcompensatie ontstaat pas wanneer het tracébesluit onherroepelijk is; voor het Theemswegtracé is dit sinds 6 juni 2018. Een verzoek om nadeelcompensatie kan tot 5 jaar na onherroepelijk worden van het tracébesluit worden ingediend.
Verzoeken worden behandeld op basis van de ‘Beleidsregel nadeelcompensatie infrastructuur en milieu 2019’ van de Minister van Infrastructuur en Milieu.
Meer informatie over nadeelcompensatie vindt u in de toelichting bij het Tracébesluit.

Wanneer krijgt u een vergoeding?

Alleen als uw nadeel echt uitzonderlijk groot is, heeft u mogelijk recht op een speciale vergoeding. Er wordt niet alleen gekeken naar de schade die u lijdt: een deel van de waardevermindering van uw huis bijvoorbeeld of een deel van uw omzetderving. Er wordt ook rekening gehouden met eventueel voordeel dat u heeft. Nadeelcompensatie is een tegemoetkoming. Dat betekent dat nooit de volledige schade wordt vergoed. Neemt u een advocaat, een accountant of andere deskundigen in de arm? De kosten daarvoor krijgt u in principe niet vergoed. Daarnaast komt u alleen in aanmerking voor nadeelcompensatie wanneer deze schade niet op een andere manier is verzekerd en voor zover deze schade redelijkerwijs niet voor uw rekening hoort te blijven.

Voor een verzoek om schadevergoeding vraagt u een formulier aan via:

Havenbedrijf Rotterdam N.V.
T.a.v. Projectmanager Theemswegtracé
Postbus 6622
3002 AP Rotterdam

Of mail projecttheemswegtrace@portofrotterdam.com onder vermelding van “Nadeelcompensatie”.
Of neem telefonisch contact op via 010 252 16 07.

  1. Vul het schadeformulier in en stuur het samen met alle gevraagde informatie op. Het adres vindt u op het formulier.
  2. Binnen twee weken krijgt u een ontvangstbevestiging, om te laten weten dat uw verzoek goed is aangekomen.
  3. Het verzoek wordt in behandeling genomen. Wanneer aanvullende informatie nodig is, ontvangt u hierover bericht.
  4. Voor de behandeling wordt een onafhankelijke adviescommissie benoemd. Deze brengt advies uit over de beslissing op uw verzoek. Die commissie organiseert een hoorzitting. U wordt daarvoor uitgenodigd, en vertegenwoordigers van de projectorganisatie ook. Meestal bekijkt de commissie ook de situatie ter plaatse.
  5. De commissie maakt een verslag van de hoorzitting. Daarop mogen u en de projectorganisatie reageren. Daarna stelt de commissie een conceptadvies op. Ook daarop mogen u en de projectorganisatie nog reageren. Tot slot komt de commissie met een definitief advies.
  6. De minister (of een door hem aangewezen functionaris) neemt een beslissing op uw verzoek. Die beslissing ontvangt u schriftelijk. Als de beslissing afwijkt van het advies van de commissie, wordt toegelicht waarom dit het geval is.

Alle officiële stukken betreffende het Theemswegtracé vindt u op het Platform Participatie via platformparticipatie.nl/theemswegtrace

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page