Natuur in de haven

Een verrassend en uniek ecosysteem

Economische vooruitgang is belangrijk, maar mag niet ten koste gaan van de natuur, het milieu en de leefomgeving van het haven industrieel gebied. De haven van Rotterdam is een plek waar industrie en natuur samengaan. Het Havenbedrijf is zuinig op de natuur en zet zich actief in om natuur te behouden en te ontwikkelen.

Belangrijk ecosysteem

De Rotterdamse haven biedt vele hectaren natuur en is een belangrijk ecosysteem met ruim 200 unieke plant- en diersoorten. Bij het ontwikkelen van de haven moet goed rekening gehouden worden met de natuurwaarden en biodiversiteit. Dit vraagt om vakkundig beheer en afgewogen keuzes. Bij de ontwikkeling van havengebieden of aanleg van infrastructuur houden we rekening met de kwaliteit van leefomgeving, ontwerpen we met oog voor de natuur (natuur inclusief) en voorkomen en, waar nodig, compenseren we schade aan beschermde natuur.

Natuurvriendelijk beheer

In het havengebied passen we ecologisch beheer toe; we streven naar evenwicht tussen plant, mens en dier. Dit doen we door te zorgen voor voldoende leefgebied voor cruciale soorten, het bestrijden van probleemsoorten en monitoring van beschermde of bedreigde flora en fauna op het land en onder water. Denk daarbij aan aanleg van natuurvriendelijke oevers of het toepassen van ecologisch maaibeheer.

Voorkomen probleemsoorten

Exoten, of uitheemse soorten zijn planten of dieren die buiten hun oorspronkelijke en natuurlijke leefgebied worden gebracht. Sommige soorten, zoals de Japanse Duizendknoop, bedreigen door hun aanwezigheid de groei van inheemse soorten, beschadigen bouwwerken en verhardingen. Het Havenbedrijf zet zich in om probleemsoorten te bestrijden. Daarmee herstellen we het natuurlijke ecosysteem.

Verbinden van natuur

Door de geografische ligging van de haven, direct aan de kust en in de monding van rivierengebied is het de perfecte biotoop voor pioniers- en kustgebonden soorten zoals steltlopers, trekvissen als paling en zalm, rugstreeppad en diverse orchideeën. Deze planten en dieren verspreiden zich snel van het ene gebied naar het andere. In de haven zijn op strategische plaatsen ‘ecologische stapstenen’ aangelegd. Planten en dieren kunnen zich via deze plekken zoals bermen, leidingstroken en nog niet uitgegeven terreinen verplaatsen.

Landschap natuur N15

Ontdek natuur in de haven

In de Rotterdamse haven is verrassend veel natuur te vinden. Bijvoorbeeld getijdepark Groene Poort, natuur op landtong Rozenburg, de Vogelvallei of het Geuzenbos, maar ook op onverwachte plaatsen, midden tussen de industrie. Van loslopende Schotse Hooglanders tot orchideeën. Ook zeehonden en dwergvleermuizen zijn er niet ongewoon. Je treft veel unieke plant-en diersoorten aan in de haven, zoals de rugstreeppad en de groenknolorchis!

Natuurkaart overzicht

Duurzaamheid

We maken ons sterk voor een veilige, gezonde en aantrekkelijke haven en omgeving. Zo willen we klimaatverandering tegengaan en er tegelijkertijd voor zorgen dat het havengebied een grote bijdrage blijft leveren aan de Nederlandse welvaart en werkgelegenheid.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page