Natuurwijzer

In de haven van Rotterdam komen verschillende beschermde planten- en diersoorten voor, die niet zomaar aangetast, gedood of verontrust mogen worden. Op de kaart kunt u de ruimtelijke verspreiding zien van de meeste beschermde soorten die voorkomen op de uitgeefbare terreinen, leidingenstroken, kades en glooiingen.

Per soort kunt u gedetailleerde informatie opvragen, waaronder een ecologisch werkprotocol. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt welke werkzaamheden mogelijk zijn onder bestaande ontheffingen en vrijstellingen van de Flora- en faunawet, die het Havenbedrijf Rotterdam N.V. (Havenbedrijf) heeft gekregen van het Ministerie van Economische Zaken. Wanneer u deze opvolgt, kunnen werkzaamheden vaak gewoon uitgevoerd worden. Houd wel altijd rekening met alle soorten broedende vogels, omdat verstoring tijdens broeden verboden is.

De Natuurwijzer is gemaakt voor alle medewerkers en klanten van het Havenbedrijf Rotterdam, alle leidingeigenaren met leidingen in het beheergebied van het Havenbedrijf Rotterdam en alle aannemers die werken in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam.

Download

Wilt u meer informatie over regels rondom natuur in de haven van Rotterdam? Download de Natuurwijzer.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page