Windenergie

In de haven van Rotterdam komen allerlei vormen van energie samen: kolen en aardgas, maar ook biomassa, warmte, stoom, zon en wind. De aanvoer, productie en distributie van energie is groot. Duurzame energieopwekking is daarbij een belangrijke ontwikkeling.

Op dit moment staat voor 200 Megawatt (MW) aan windturbines in het Rotterdamse havengebied opgesteld. Dat is zo’n 10 procent van het totale vermogen aan windenergie in Nederland. De Nederlandse overheid heeft bepaald dat 14 procent van de Nederlandse energieproductie in 2020 afkomstig moet zijn uit hernieuwbare bronnen en 16 procent in 2023. Het Havenbedrijf Rotterdam ondersteunt dit met het ‘Convenant Realisatie Windenergie in de Rotterdamse haven’* (2009). Vanuit dit convenant wordt in 2020 minimaal 150 MW nieuw windvermogen in openbaar havengebied opgewekt. In de Havenvisie heeft het Havenbedrijf met diverse partners afgesproken dat het totaal opgestelde vermogen in 2020 300 MW is. Rotterdam is hiermee hard op weg om haar ambitie waar te maken om dé duurzame energiecentrale van Noordwest-Europa te zijn.

*Ondertekenaars: het Rijk (toenmalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en ministerie van Economische Zaken), Provincie Zuid-Holland, Gemeente Rotterdam, Deltalinqs, Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA), Rotterdam Climate Initiative (RCI), Milieufederatie Zuid-Holland en het Havenbedrijf Rotterdam.

Windturbines in het havengebied

Windturbines op Maasvlakte 2

Een belangrijke locatie om nieuwe windturbines te realiseren is de buitencontour van Maasvlakte 2. Deze bestaat uit zachte zeewering (strand) en harde zeewering (blokkendam). De zeewering is eigendom van het Rijk. Het Havenbedrijf heeft tot 2023 de verantwoordelijkheid voor de realisatie en het beheer van de zeewering. Daarna gaat het beheer naar Rijkswaterstaat. Het Rijk betrekt het Havenbedrijf bij de realisatie van windturbines op de zeewering.
De tender (uitnodiging tot inschrijving om het project uit te voeren) voor de harde zeewering wordt door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu samen met het Rijksvastgoedbedrijf (voorheen Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf) spoedig in de markt gezet. Windturbines op de zachte zeewering zijn complex door veiligheidsvoorschriften en recreatief gebruik van het gebied. Rijkswaterstaat voert onderzoek uit naar de mogelijkheden. Het Havenbedrijf werkt mee aan dit onderzoek.

Windparken op zee

Het Rijk heeft vier gebieden gekozen waar de komende jaren windparken op zee kunnen worden ontwikkeld. In plaats van meerdere kleinere windparken op zee, kiest het kabinet voor een beperkt aantal grotere windparken. Locaties: Borssele, IJmuiden Ver, Hollandse Kust en ten noorden van de Waddeneilanden. De eerder door het kabinet besproken locatie voor Maasvlakte 2 is komen te vervallen. Het Havenbedrijf is geen directe voorstander van een windpark op zee voor de kust van Maasvlakte 2, omdat dit de veilige afhandeling van scheepvaart in gevaar kan brengen.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page

Do you prefer to visit our Asia subsite?