E-noses voor een veilige haven

In de haven van Rotterdam wordt gewerkt met allerlei stoffen die onbedoeld kunnen vrijkomen. Sommige gassen zijn gevaarlijk of hinderlijk en niet alle gassen zijn waarneembaar voor menselijke zintuigen. Een e-nose (elektronische neus) is hier wel toe in staat en reageert op veranderingen in de luchtsamenstelling. De Rotterdamse haven heeft een unieke aaneenschakeling van e-noses: het we-nose netwerk. Bedrijven, gemeenten en de milieudienst kunnen zo sneller inspelen op het vrijkomen van hinderlijke of gevaarlijke gassen. Momenteel telt de haven 250 elektronische neuzen. Het we-nose netwerk levert een belangrijke bijdrage aan een gezonde, aantrekkelijke en veilige haven en omgeving.

In de Rotterdamse haven staan meer dan 250 e-noses. Elektronische neuzen die veranderingen in de luchtsamenstelling waarnemen.

Werking e-nose

Een e-nose is een combinatie van sensoren die veranderingen in de luchtsamenstelling waarneemt en de informatie daarover draadloos naar een centrale server stuurt. Het we-nose netwerk wordt door het Havenbedrijf aangeboden als service aan het bedrijfsleven om geurhinder effectief te bestrijden en het vrijkomen van gevaarlijke stoffen vroegtijdig te signaleren.

DCMR Milieudienst Rijnmond gebruikt het netwerk voor het bewaken van de omgevingskwaliteit. De meldkamer van de DCMR houdt alle e-noses in de gaten. Wanneer veranderingen in de luchtsamenstelling worden waargenomen, onderzoekt de meldkamer de oorzaak. Bijvoorbeeld door een locatiebezoek. Is de oorzaak bekend, dan kan het bedrijf maatregelen treffen en wordt indien nodig de omgeving geïnformeerd. Ervaart u geurhinder? Meld dit bij de DCMR via 0888 333 555 of online via www.dcmr.nl.

Contact

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met:

Afdeling Communicatie Havenbedrijf Rotterdam

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page