Europoort

Eind 2018 is het onderzoek in de Europoort gestart. Inmiddels is ook dit onderzoek afgerond en hebben we net als bij de andere gebieden overstromingskansen- en gevolgen in beeld gebracht en is een veelbelovende adaptatiestrategie tot stand gekomen.

Adaptatiestrategie

De adaptatiestrategie is ook hier opgebouwd uit drie soorten maatregelen of een combinatie hiervan:

Preventieve maatregelen
Het verlagen van de kans op overstroming door bijvoorbeeld golfremmende maatregelen en het ophogen van de Tuimelkade.

Ruimtelijke adaptatie
Beheersen van overstromingsrisico’s door terreinen en assets geschikt te maken voor een overstromingscalamiteit. Zo kunnen kwetsbare elektriciteitsstations waterrobuust worden gemaakt door de stations dry proof te maken of hoger aan te leggen.

Crisisbeheersing
Tijdig treffen en uitvoeren van crisisbeheersings- en calamiteitenmaatregelen. Het gaat hierbij om het opstellen van (gebieds-)nood-, herstel en crisisbeheerplannen. Daardoor kan een overstroming beheerst en gecontroleerd plaatsvinden en kunnen functies en processen weer snel opgestart worden. Vanwege de onderlinge afhankelijkheid in de onderzochte gebieden, zou dit met bedrijven in de Botlek en Maasvlakte moeten worden afgestemd.

Er zijn ook deelgebieden waar vanuit een binnendijks perspectief op waterveiligheid het overstromingsrisico tussen nu en 2100 acceptabel blijft. Daarvoor is de aanbeveling om bij nieuwe ontwikkelingen, vervangingsinvesteringen en groot onderhoud, waterveiligheid mee te nemen in investeringsafwegingen om assets en/of de site steeds waterrobuuster te maken. Denk hierbij aan het wet of dry proof maken van kwetsbare en kapitaalintensieve assets. Zo wordt de Europoort steeds waterrobuuster en blijft de waterveiligheid geborgd, ook in geval van extremere klimaatscenario’s.

Veiligheid

De Rotterdamse haven heeft de ambitie om de meest veilige en efficiënte haven van de wereld te zijn en werkt hier voortdurend aan. Dit vereist goede samenwerking, waartoe de haven diverse activiteiten onderneemt.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page