Taal (nl)

Rotterdam Amazonehaven ECT

Nummer
042/ 2014
Beschrijving
Mededeling
Datum
7 april 2014 — Until further notice

Breedte ligplaatsen Amazonehaven ECT

De Havenmeester van Rotterdam, werkzaam bij het Havenbedrijf Rotterdam N.V., namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam;

Overwegende dat:
de totale breedte welke (binnenvaart)schepen innemen wanneer deze liggen afgemeerd langszij afgemeerde schepen bij ECT in de Amazonehaven de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer in de Amazonehaven kunnen belemmeren.


Gelet op:
- artikel 4, eerste lid, onder c, van de Scheepvaartverkeerswet juncto artikel 13, eerste lid, van het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer;
- artikel 8, juncto artikel 7, juncto artikel 5, juncto artikel 2, eerste lid, onder a, sub 3, van de Scheepvaartverkeerswet;
- artikel 11.7, eerste lid, onder a, van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2012;
- artikel 7.05, tweede lid, Binnenvaartpolitiereglement in samenhang met teken E.5.1 (bijlage 7 Binnenvaartpolitiereglement).


besluit vast te stellen:


Bekendmaking met dezelfde strekking als een verkeersteken, tevens verkeersbesluit: breedte ligplaatsen Amazonehaven


Artikel 1
Het is verboden:
a. met een schip of een drijvend voorwerp ligplaats te nemen op een grotere afstand dan ten hoogste 45 meter te rekenen vanaf de afmeerlijn aan de noordelijke kade in de Amazonehaven te Rotterdam, tussen oeverfrontnummers 8167 tot en met 8163;
b. met een schip of een drijvend voorwerp ligplaats te nemen op een grotere afstand dan ten hoogste 80 meter te rekenen vanaf de afmeerlijn aan de noordelijke kade in de Amazonehaven te Rotterdam vanaf oeverfrontnummer 8163 tot en met 8159;
c. met een schip of een drijvend voorwerp ligplaats te nemen op een grotere afstand dan ten hoogste 60 meter te rekenen vanaf de afmeerlijn aan de noordelijke kade in de Amazonehaven te Rotterdam vanaf oeverfrontnummer 8159 tot en met 8141.


Artikel 2
De Havenmeester van Rotterdam kan ontheffing verlenen van het verbod genoemd in artikel 1, die kan worden aangevraagd bij het Haven Coördinatie Centrum van de Divisie Havenmeester, via telefoon:010-2521000 of op VHF14.


Artikel 3
De Bekendmaking met nummer 187/2012 wordt ingetrokken


Artikel 4
Deze bekendmaking wordt geplaatst in de Staatscourant en treedt in werking op de tweede dag na publicatie ervan.


Namens het college van burgemeester en wethouders,

R.J. de Vries
Havenmeester van Rotterdam,
Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond


TOELICHTING


In het recente verleden heeft de breedte welke (bunker)schepen innemen wanneer deze liggen afgemeerd langszij afgemeerde schepen bij ECT in de Amazonehaven, enkele keren geleid tot bijna aanvaringen tussen een passerende Ultra Large Container Carrier en een afgemeerd (bunker)schip. Deze bijna-aanvaringen waren het gevolg van onvoldoende beschikbare vaarwegbreedte voor dit formaat schepen

Om die reden worden door de Havenmeester van Rotterdam, namens het bevoegde gezag, beperkingen gesteld aan de maximale afmeerbreedtes van ligplaatsen langs de noordoever van de Amazonehaven.

Schepen, waaronder binnenvaartschepen langszij afgemeerde schepen in de Amazonehaven, kunnen, wanneer zij ten gevolge van de totale breedte de grens van het maximale breedte geheel of gedeeltelijk overschrijden, een eenmalige tijdelijke ontheffing voor het overschrijden van de in het Verkeersbesluit hoogst aangegeven breedte aanvragen via het Haven Coördinatie Centrum (HCC). Een dergelijke ontheffing gebaseerd op artikel 7, eerste lid, van de Scheepvaartverkeerswet wordt slechts verleend onder de voorwaarde dat aanwijzingen van, of namens de havenmeester van Rotterdam in dit verband onmiddellijk worden opgevolgd.

Het betreft hier een maatregel in verband met de verwachte passages van grotere schepen langs de zuidzijde van dit havenbekken.

Amazonehaven ECT

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page

Do you prefer to visit our Asia subsite?