Taal (nl)

Rotterdam Rotterdam/Calandkanaal

Nummer
099/ 2017
Beschrijving
Gewijzigde markering
Datum
19 juli 2017 — Until further notice

Plaatsen van Dynamische Scheepvaart Informatie Panelen (DSIP).

De Havenmeester van Rotterdam, werkzaam bij Havenbedrijf Rotterdam N.V. ,
tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond;

overwegende dat:
- het huidige aanbod van binnenvaartligplaatsen ten behoeve van een bepaalde categorie schepen kenbaar wordt gemaakt door middel van statische verkeerstekens;
- het huidige aanbod van binnenvaartligplaatsen ten behoeve van een bepaalde categorie schepen niet altijd aan de vraag voldoet;
- als gevolg hiervan een (tijdelijk) tekort aan ligplaatsen voor een bepaalde categorie schepen kan ontstaan;
- er behoefte bestaat om het aanbod van ligplaatsen voor een bepaalde categorie schepen of een bepaalde handeling op een dynamische wijze aan te kunnen passen aan de verwachte vraag;
- dat er behoefte bestaat, tijdens het ligplaats nemen met een schip, die voor de gezondheid schadelijke stoffen vervoeren als bedoeld in het ADN nr. 7.1.5.0 of nr. 7.2.5.0 en een teken voeren als bedoeld in artikel 3.14, tweede lid, van het Binnenvaartpolitiereglement om zijdelings ten opzicht van elkaar kleinere onderlinge afstanden toe te staan;
- het gebruik van het zogenaamde Dynamisch Scheepvaart Informatie Paneel (DSIP) leidt tot een efficiënt gebruik en meer flexibiliteit in beschikbaarheid van ligplaatsen ten behoeve van bepaalde categorie schepen;
-
gelet op:
- artikel 4, eerste lid van de Scheepvaartverkeerswet;
- artikel 3 van het Besluit administratieve bepalingen Scheepvaartverkeer;
- artikel 7, derde lid, van de Scheepvaartverkeerswet;
- artikel 8, juncto artikel 5, van de Scheepvaartverkeerswet;
- artikel 2, eerst lid onder a, sub 3, van de Scheepvaartverkeerswet;
- artikel 1 van de Beschikking aanwijzing bevoegde autoriteiten Binnenvaartpolitiereglement;
- artikel 7.07 derde lid van het Binnenvaartpolitiereglement;
- artikel 11.7 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2016;
- artikel 3.1 en artikel 3.2 van de Havenbeheersverordening Rotterdam 2010;

gezien:
- het feit dat op basis van artikel 3.2 van de Havenbeheersverordening Rotterdam 2010 het primair verboden is met een schip ligplaats te nemen of zich te bevinden op de ligplaats(en) gelegen aan het Calandkanaal te Rotterdam ter hoogte van oeverfrontnummer 5390, 5389, 5387, 5365 ,5364 en 5362, zijnde (een) locatie(s) ten oosten van het snijpunt van de as van het Beerkanaal en het Calandkanaal te Rotterdam;
- de wens om ligplaats(en) ten behoeve van diverse categorieën schepen flexibel(er) te kunnen gebruiken;
- het belang en de wens het gebruiksdoel van de beschikbare ligplaats(en) naar behoefte en flexibel aan te kunnen passen:
- het feit dat derhalve, tijdens het ligplaats nemen door schepen die voor de gezondheid schadelijke stoffen vervoeren als bedoeld in het ADN nr. 7.1.5.0 of nr. 7.2.5.0 en een teken voeren als bedoel in artikel 3.14, tweede lid, van het Binnenvaartpolitieregelement, het zijdelings ten opzicht van deze schepen onderling kleinere onderlinge afstanden zou moeten worden toegestaan als bedoeld in artikel 7.07, eerste lid, onder b, van het Binnenvaarpolitiereglement;
- het belang van het verzekeren van de veiligheid van (afgemeerde) schepen en beschikbaarheid van de ligplaats(en) ten behoeve van de binnenvaart te kunnen waarborgen;

besluit:

Artikel 1.
1. De ligplaatsen aan de steigers 1,2,3,10, 11 en 12 ter hoogte van oeverfrontnummers 5390,53,89,5387,5365, 5364 en 5362, in het Calandkanaal te Rotterdam worden voorzien van (scheepvaart)verkeerstekens welke getoond worden op een zogenaamde Dynamisch Scheepvaart Informatie Paneel (DSIP).
2. De geldende bestemming van de respectievelijke ligplaats(en) worden aangegeven middels het tonen van verkeerstekens en bijkomende tekens conform bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement.
3. Op het Dynamisch Scheepvaart Informatie Paneel kunnen de navolgende verkeerstekens als bedoeld in bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement afwisselend dan wel in combinatie worden getoond waarmee de op dat moment geldende bestemming van de ligplaats wordt aangeduid:
A.5, E.5.2, E.5.4, E.5.5, E.5.6, E.5.7, E.5.8, E.5.9, E.5.10, E.5.11, E.5.12, E.5.13, E.5.14, E 5.15, E.7, E.7.1 al dan niet aangevuld met één of meer bijkomende tekens F.1, F.2, F.3 of F.4.
4. Het ligplaats nemen door bepaalde categorieën schepen, aan de in het Calandkanaal gelegen ligplaatsen ter hoogte de oeverfrontnummers 5390,5389,5387,5365 ,5364 en 5362, wordt slechts toegestaan indien dit ligplaats nemen plaats vindt in overeenstemming met het op het Dynamisch Scheepvaart Informatie Paneel getoonde verkeersteken(s), bijkomende teken(s) en nadere aanduiding(en).
5. Als aanvullende aanduiding kan een (digitale) datum en tijdsaanduiding worden getoond, die aangeeft:
a. tot welk moment het getoonde verkeersteken en bijkomende tekens van kracht zijn;
b. vanaf welk moment het getoonde verkeersteken en bijkomende tekens van kracht zijn.
6. De verschillende verkeerstekens en bijkomende tekens kunnen, indien noodzakelijk, in afwisselende combinaties worden getoond.

Artikel 2.
Het verbod tot met een schip ligplaats nemen waaronder mede wordt begrepen ankeren, het direct of indirect, meren aan de in het Calandkanaal gelegen ligplaats(en) ter hoogte de oeverfrontnummers 5390, 5389, 5387, 5365 ,5364 en 5362, zijnde (een) locatie(s) ten oosten van het snijpunt van de as van het Beerkanaal en het Calandkanaal te Rotterdam wordt kenbaar gemaakt met het verkeersteken A.5, is niet van toepassing op schepen indien het betreft:
a. schepen die deel uit maken van geplande of uit te voeren onderzoeks-, reparatie-, onderhouds- of andere activiteit(en) aan, op of in de nabijheid van deze ligplaats(en), en
b. het schepen betreft waarvan de aanwezigheid noodzakelijk is en vooraf gaand aan het gestelde onder a. is toegestaan door de Havenmeester van Rotterdam en op marifoonkanaal VHF 14 aangemeld is bij de Havenmeester van Rotterdam.

Artikel 3.
Het is schepen, die ligplaats hebben genomen ter hoogte de oeverfrontnummers 5390,5389.5387, 5365, 5364 of 5362, zijnde (een) locatie(s) ten oosten van het snijpunt van de as van het Beerkanaal en het Calandkanaal en die :
a. voor de gezondheid schadelijke stoffen vervoeren, als bedoeld in het ADN nr. 7.1.5.0 of nr. 7.2.5.0, en
b. een teken voeren als bedoeld in artikel 3.14, tweede lid, van het Binnenvaarpolitiereglement ;
toegestaan zijdelings ten opzichte van elkaar op kleinere onderlinge afstanden ligplaats te nemen dan gesteld in artikel 7.07, eerste lid, onder b, van het Binnenvaartpolitiereglement, indien in overeenstemming met de op het Dynamisch Scheepvaart Informatie Paneel getoonde verkeersteken E.5.6, E.5.10 of E 5.14 met bijkomende tekens F.1, F.2, F.3 of F.4. uit bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement wordt afgemeerd.

Artikel 4.
De bekenmaking aan de scheepvaart voorzien van nummer 040/2017, de datum 11 april 2017 komt hiermee te vervallen.

Artikel 5.
Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst en treedt in werking op de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

DE HAVENMEESTER VAN ROTTERDAM,
tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond.

R.J. de Vries

N.b.
- Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of marifoonkanaal 14;
- Het niet naleven van dit verkeersbesluit of het ligplaats nemen in strijd met een verkeersteken levert een strafbaar feit op.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit besluit in de Staatscourant is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam.

Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:
a. naam en adres van de indiener;
b. datum bezwaarschrift;
c. de gronden van het bezwaar;
d. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.
e. zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt.

Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar:
Het College van Burgemeester en Wethouders, t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie: Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam.
Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: 010 - 267 6300.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het College van Burgemeester en Wethouders heeft
ingediend, een verzoek om een voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:
de Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam.
Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Rotterdam/Calandkanaal

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page

Do you prefer to visit our Asia subsite?