Taal (nl)

Binnenvaart

Veilig, efficiënt, compleet en schoon

Wijzigingen ligplaatsnamen Waalhaven

Begin december 2017 zijn in het Waalhavengebied een groot aantal ligplaatsnamen gewijzigd. Voorheen werden ligplaatsnamen benoemd vanaf de wal (bv. pier 1 NZ) en genummerd in de richting van oplopende oeverfrontnummers. Na de wijziging zijn deze benoemd vanaf het water gezien en gerekend vanaf de havenmonding.

Voor gezagvoerder/schipper is het gebruikelijk om ligplaats te kiezen aan de noord- of zuidzijde van het 'vaarwater'. Daarom is er voor gekozen ligplaatsnamen in de Waalhaven ook op deze wijze te benoemen. Dit sluit aan bij de benaming van ligplaatsen in de overige havenbekkens in Rotterdam.

De insteekhavens in het Waalhavengebied worden afzonderlijk benoemd, daardoor is er eenduidigheid in de benaming. De gezagvoerder/schipper vaart vanaf nu de (insteek) haven 'Waalhaven 1' in en niet meer de 'Noordpijp' of 'Waalhaven 5' in plaats van 'Heijplaat', ook niet meer 'tussen pier 6 en 7' maar in 'Waalhaven 6'. De nieuwe benamingen zijn ook na te zien op de Havenkaart Port of Rotterdam.

Risicoanalyse boord-boord overslag

Enige tijd geleden heeft het Havenbedrijf Rotterdam samen met stakeholders een risico analyse uitgevoerd voor binnentankschepen. Daaruit bleek dat vooral boord-boord verlading met zeeschepen als een risico wordt gezien. Het hoogteverschil tussen zeeschepen en binnenschepen kent meerdere risicovolle momenten zoals aanmeren, toegang tot het schip, aan- en afkoppelen van laadslangen.
Een groep deskundige heeft deze risico’s, onder leiding van Platform Zero Incidents (PZI) en het Havenbedrijf onderzocht verbetermaatregelen geformuleerd. Deze zijn te vinden in de RISK analyse STS 2017, de belangrijkste risico’s en verbetermaatregelen hebben we in een folder samengevat.

Een onderdeel van deze best practice is de pre-arrival controlelijst. De pre-arrival controlelijst is een hulpmiddel in de voorbereiding van een boord-boord overslag tussen zee- en binnenvaartschip. Deze lijst is samengesteld op basis van de risicoanalyse en de ervaring van de deskundige. Een goede voorbereiding, de juiste materialen, de informatie over het product, aansluitmaten, enz. kunnen ongewenste situaties voorkomen.

De risicoanalyse boord-boord overslag is terug ter vinden op de website van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. en Platform Zero Incidents. Indien u fouten of onvolkomheden aantreft kunt u deze per mail doorgeven aan HCC@portofrotterdam.com of info@platformzeroincidents.nl

Melden Passagiersvaart

U wilt in geval van een incident of ongeval met uw passagiers/partyschip zo goed en zo snel mogelijk geholpen worden. Wij vragen u daarom om uw vertrek/aankomst in/uit Rotterdam te melden. Dit kan via marifoonkanaal 14, telefoonnummer 010-2521000 of via het webformulier.

Bruggen en sluizen

De gemeente Rotterdam biedt informatie over de bruggen en sluizen in Rotterdam.

Reparaties

In Rotterdam is het in het algemeen niet toegestaan om zelf grote reparaties aan uw schip uit te voeren, tenzij de Havenmeester daarvoor ontheffing heeft gegeven. Dit geldt niet voor reparaties die worden uitgevoerd op een werf. Ontheffing dient schriftelijk aangevraagd te worden bij het Haven Coördinatie Centrum via marifoonkanaal 14 of neem contact op met:

Haven Coördinatie Centrum
+31 (0)10 252 1000

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page

Do you prefer to visit our Asia subsite?