Toestemming voor gebruik van AIS data

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u toestemming geeft voor het gebruik van uw AIS Data door op de "Ik geef toestemming" -knop te klikken.

Door op de "Ik geef toestemming" -knop te klikken, geeft u aan uw uitdrukkelijke toestemming te geven aan Havenbedrijf Rotterdam N.V. (‘HbR’) om uw AIS Data te gebruiken conform de voorwaarden en voor de doeleinden zoals hieronder beschreven en in de daarbij behorende ‘Privacy Verklaring toestemming gebruik AIS data’’.

Geef uw toestemming niet, klik niet op de "Ik geef toestemming" -knop als u niet akkoord gaat met deze doeleinden, de voorwaarden en/of de ‘Privacy Verklaring toestemming gebruik AIS data’.

 1. Deze toestemming heeft betrekking op de gegevens, waaronder Persoonsgege-vens/identificerende gegevens, die zijn opgenomen in het AIS-signaal, in het bijzonder scheepsnaam, scheepsidentificatie, afmetingen schip, MMSI nummer, positie, tijd elektronische positiebepaling, koers, ETA, herkomst, bestemming, snelheid over de grond, vaarstatus, referen-tiepunt PI op schip, laadvermogen, blauwe kegels en diepgang (‘AIS Data’).
 2. HbR gebruikt de AIS Data voor:
  A) gebruik in en ten behoeve van producten en diensten van HbR ter bevordering van de handel en het transport in de logistieke keten;
  B) interne test-, analyse- en model trainingsdoeleinden.
 3. HbR mag daarbij uw AIS Data aan derden verstrekken, zijnde de gebruikers van de hierboven bedoelde HbR producten en diensten.
 4. HbR mag bij het verwerken van uw AIS Data gebruik maken van diensten van der-den/verwerkers.
 5. Uw AIS Data zal NIET voor handhavings- en/of inspectiedoeleinden gebruikt worden.
 6. HbR bewaart identificerende gegevens uit de AIS Data niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze worden verkregen. Identificerende data wordt na 24 maanden geanonimiseerd, waardoor ze niet meer herleidbaar zijn tot een individu, specifiek vaartuig of specifieke onder-neming. Geanonimiseerde gegevens zullen door HbR ook na deze 24 maanden kunnen blijven worden bewaard en gebruikt.
 7. Uw toestemming kunt u ten allen tijde intrekken door een e-mail met uw verzoek te sturen aan: AVG@portofrotterdam.com o.v.v. “Toestemming gebruik AIS data” of door gebruik te maken van het online-formulier: https://www.portofrotterdam.com/nl/verzoek-met-betrekking-tot-persoonsge....
 8. Nadere specificatie van de AIS Data die HbR verwerkt, de doeleinden waarvoor deze informatie wordt verwerkt, alsmede uw rechten hieromtrent, staan beschreven in de ‘Privacy Verklaring toestemming gebruik AIS data’’, die hieronder is opgenomen.

  Privacy Verklaring toestemming gebruik AIS data

  Havenbedrijf Rotterdam N.V. als verantwoordelijke

Het Havenbedrijf Rotterdam N.V. (hierna: “HbR”) verwerkt uw Persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving. HbR verwerkt deze gegevens in het kader van haar zakelijke dienstverlening. Het Havenbedrijf wil daarbij het verschil maken met digitali-sering om daarmee de efficiëntie en de betrouwbaarheid van de logistieke keten te vergroten. Hiervoor worden diverse producten en diensten ontwikkeld om de afhandeling van goederenstromen nog veiliger en efficiënter te maken. Bij de ontwikkeling of afname van deze producten en diensten kunnen Per-soonsgegevens worden verwerkt. Met deze privacyverklaring informeren wij u over de verwerking van Persoonsgegevens door HbR in relatie tot de data die HbR in het kader van deze producten en diensten verwerkt. Om er op toe te zien dat HbR uw Persoonsgegevens conform wet- en regelgeving verwerkt, is een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Haar contactgegevens treft u hieronder aan.

Contactgegevens:
Voor algemene privacy vragen kunt contact opnemen met HbR via onderstaande contactgegevens onder vermelding van “Toestemming gebruik AIS data”:

Havenbedrijf Rotterdam N.V.
E-mailadres
AVG@portofrotterdam.com

Bezoekadres
World Port Center (WPC)
Wilhelminakade 909
3072 AP Rotterdam

Postadres
Postbus 6622
3002 AP Rotterdam

Openingstijden
08:00 uur - 17:00 uur

Gegevens, doel en duur van verwerking en grondslag van de verwerking

De door u beschikbaar gestelde informatie wanneer u toestemming geeft voor het gebruik van uw AIS data betreft de volgende gegevens:

A) Uw contactgegevens:
1. Voornaam;
2. Achternaam;
3. E-mailadres;
4. Scheepsnaam;
5. Europanummer;
6. MMSI nummer.

Deze bovenstaande gegevens worden verkregen voor het registreren en beheren van uw toestemming. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven. HbR kan u benaderen via het opgegeven e-mailadres met berichten die betrekking hebben op deze toestemming. HbR bewaart deze contactgege-vens tot 8 maanden na intrekken van de toestemming voor het gebruik van AIS data.

B) AIS Data:

AIS data Port of Rotterdam

Deze AIS Data (indien en voor zover u deze gegevens ook zelf daadwerkelijk in uw AIS signaal verzend) wordt door HbR gebruikt ten behoeve van producten en diensten van HbR ter bevordering van de handel en het transport in de logistieke keten. Meer concreet zijn en worden er door HbR diverse digitale pro-ducten en diensten ontwikkeld om de afhandeling van goederenstromen nog veiliger, betrouwbaarder en efficiënter te maken. Deze producten en diensten worden weer gebruikt door eindgebruikers in de logistieke keten, zoals o.a. schippers en andere vervoerders, rederijen, terminals, havens etc. Uw gege-vens dragen bij aan een betere werking en grotere betrouwbaarheid van deze systemen. Voor de meest actuele HbR productinformatie zie: https://www.portofrotterdam.com/en/port-forward). Hiernaast gebruikt HbR deze data voor interne test-, analyse- en model trainingsdoeleinden.

HbR bewaart de identificerende gegevens uit de AIS Data niet langer dan noodzakelijk voor de boven-genoemde doeleinden. Deze data wordt na 24 maanden maanden geanonimiseerd, zodat deze niet meer is te herleiden tot een individu, specifiek vaartuig of specifieke onderneming. Geanonimiseerde gegevens zal HbR ook na deze 24 maanden kunnen blijven bewaren en gebruiken.

Uw AIS Data zal NIET voor handhavings- en/of inspectiedoeleinden gebruikt worden.

Wettelijke grondslag
De wettelijke grondslag waarop HbR uw AIS gegevens verwerkt is uw specifieke toestemming, die u HbR verstrekt door akkoord te gaan met de voorwaarden “Toestemming voor gebruik AIS data”, waarvan deze Privacy Verklaring toestemming gebruik AIS data integraal onderdeel uit maakt.

Doorgifte aan derden
De AIS Data (inclusief de daarin opgenomen identificerende gegevens) kunnen door HbR in de HbR producten en diensten aan derden worden verstrekt ter bevordering van de handel en het transport in de logistieke keten. Deze derden zijn de gebruikers van de digitale producten en diensten van HbR. Tevens maakt HbR gebruik van zogenaamde verwerkers, zoals hieronder beschreven.

Verwerkers
Bij de verwerking van Persoonsgegevens maakt HbR gebruik van derde partijen (zgn. ‘verwerkers’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ‘AVG’) die in opdracht van HbR deze gege-vens verwerken. Hieronder vallen o.a. de leveranciers van cloud diensten en platformen, alsmede exter-ne medewerkers die door HbR worden ingehuurd, waarvan HbR gebruik maakt om HbR’s diensten en producten te kunnen aanbieden. Met deze verwerkers heeft HbR passende verwerkersovereenkomsten gesloten conform de vereisten van de AVG.

Technische en organisatorische maatregelen
HbR heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te be-schermen tegen ongeautoriseerd gebruik. Uw gegevens worden opgeslagen en verwerkt binnen de Eu-ropese Economische Ruimte (EER).

Rechten van betrokkenen
U heeft met betrekking tot uw Persoonsgegevens het recht:
- om uw toestemming te allen tijde in te trekken;
- om HbR te verzoeken om inzage, rectificatie of wissing van uw Persoonsgegevens;
- om HbR te verzoeken om een beperking van de u betreffende verwerking;
- op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt HbR om inzage vragen of een ander verzoek doen met betrekking tot uw Persoonsgegevens. Neem contact op met HbR via het algemene e-mailadres zoals hierboven vermeld, of gebruik hiervoor het online formulier: https://www.portofrotterdam.com/nl/verzoek-met-betrekking-tot-persoonsge...

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
U kunt een klacht indienen over de verwerking van uw Persoonsgegevens door HbR bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming
U kunt contact opnemen met de FG van het Havenbedrijf via onderstaande contactgegevens:

Functionaris Gegevensbescherming Havenbedrijf N.V.
Mw. mr. K.E. de Kok

E-mailadres
FG@portofrotterdam.com

Bezoekadres
World Port Center (WPC)
Wilhelminakade 909
3072 AP Rotterdam

Postadres
T.a.v. K.E. de Kok, FG
Postbus 6622
3002 AP Rotterdam

Openingstijden
08:00 uur - 17:00 uur

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page