Vragen en antwoorden Nieuwsblad Transport webinar

Tijdens het Nieuwsblad Transport webinar van vrijdag 17 april zijn vele vragen gesteld aan de vier sprekers. Gezien de beperkte tijd konden niet alle vragen beantwoord worden tijdens het webinar. De nog onbeantwoorde vragen hebben we inmiddels persoonlijk beantwoord aan de vraagstellers. Daarnaast hebben we vragen geclusterd en hierop antwoorden geformuleerd.

Mocht u nog andere vragen hebben naar aanleiding van het webinar, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via mail.

Gaat de haven een drive-inn testcenter maken voor corona?

Er zijn op dit moment geen plannen om testfaciliteiten op te zetten in het havengebied.

Zeevarenden met een mogelijke coronabesmetting moeten worden getest in de eerstvolgende haven. Gaan aanvragen voor testen via het HCC?

'In Nederland is er een tekort aan testen, waardoor landelijk bepaald is dat in eerste aanleg alleen patiënten die in het ziekenhuis terechtkomen in aanmerking komen om getest te worden. Daarnaast geldt dit voor zorgmedewerkers die in aanraking zijn geweest met COVID-19 patiënten.

De GGD kan in bijzondere omstandigheden besluiten toch een test uit te voeren, bijvoorbeeld als een kapitein van een schip klachten heeft en voornemens is een lange zeereis te maken. Met elkaar proberen we ervoor te zorgen dat de verspreiding van de infectieziekte (COVID-19) in de haven zoveel mogelijk beperkt wordt. Door mensen met klachten, hoe licht soms ook, te isoleren aan boord draag je voor een groot deel bij aan de verspreiding van de ziekte aan boord. Daarnaast zijn alle zeeschepen die Rotterdam bezoeken verplicht een Maritime Declaration of Health (MDoH) in te sturen. Als hier sprake lijkt van een (mogelijke) infectieziekte, zoals COVID-19, wordt door het HCC contact opgenomen met de GGD, die vervolgens adviseert hoe om te gaan met de ontstane situatie. Ook tijdens het verblijf in Rotterdam geldt dat bij verhalen/vertrek veranderingen in de gezondheidssituatie moeten worden gemeld aan het HCC. Waar nodig wordt de GGD om advies gevraagd. Doelstelling is om het vitale werk in de haven zoveel als mogelijk (maar wel veilig) doorgang te laten vinden.

Cyberaanvallen vinden steeds meer plaats (recent ook bij MSC). Blijven de deelnemers investeren in FERM?

Criminelen en andere kwaadwillenden maken handig gebruik van de huidige situatie en onzekerheden. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) waarschuwt voor een wereldwijde toename in coronagerelateerde phishing e-mails en onder andere aanvallen op thuiswerkinfrastructuur. Cybersecurity is én blijft dus een topprioriteit. FERM is dan ook onverminderd actief in de informatievoorziening richting de bedrijven in de haven. Zo blijft FERM informatie verspreiden via de nieuwsbrief en website en zullen de Port Cyber Cafés voorlopig digitaal georganiseerd worden. Daarnaast zit FERM midden in een pilot samen met een tiental bedrijven uit de haven waarbij we gezamenlijk investeren in cybersecuritydienstverlening. De opvolging hiervan wordt in de tweede helft van dit jaar verwacht.

In hoeverre heeft de coronacrisis een effect op investeringen in de transities (energie, digitaal et cetera) op de korte-/middellange termijn? Vervolg: Hoe wordt hierop samengewerkt binnen Rotterdam?

De coronacrisis heeft geen impact op de projecten en plannen die we ontwikkelen in het kader van de energietransitie, zoals Porthos (CCUS), ontwikkeling van warmtenetten of waterstofprojecten. We doen die projecten om de Nederlandse en Europese klimaatdoelstellingen te helpen realiseren, maar ook voor het verdienvermogen van het haven- en industriecomplex in de toekomst. Dus is er alle reden om die projecten juist nu door te zetten. Je zou je kunnen voorstellen dat bij een lange, diepe crisis er minder financiële middelen beschikbaar zijn, met name waar het gaat om overheidsbijdragen om de onrendabele top te financieren. Daar staat tegenover dat je als overheid juist tijdens een recessie in dit soort projecten moet investeren om de economie te stimuleren en je voor te bereiden op de toekomst. Datzelfde heeft het Havenbedrijf bijvoorbeeld gedaan met de aanleg van Maasvlakte 2.De is eind 2009 gestart. Tot op heden is het enige, ons bekende, concrete gevolg van de coronacrisis dat de CO2-heffing voor de industrie is uitgesteld omdat de overheid invoering nu onwenselijk vindt.

Wordt er door de crisis een grotere samenwerking gezocht tussen de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam?

Het Havenbedrijf Rotterdam werkt continu samen met de gemeente Rotterdam, die niet alleen aandeelhouder is, maar ook een belangrijke partner bij veel projecten. Ook op het gebied van COVID-19 wordt samengewerkt met de gemeente, zowel op bestuurlijk, ambtelijk als operationeel niveau in het goed informeren van elkaar, in het nemen van bestrijdingsmaatregelen en in het bezien op welke manier de economie na corona gerevitaliseerd kan worden.

De supply chains van en naar China raken op dit moment verstoord. Moeten we daar niet vanuit de topsector een sterkere sturing op zetten tbv alle stakeholders in de logistieke sector?

Wat betreft de zeevaart is de chinees-Rotterdamse handel teruggevallen, maar de verwachting is dat dit gaat herstellen nu de Chinese economie weer aan het opstarten is. De andere (nu nog zeer beperkte) toevoer en/of afvoer per spoor tussen China en Europa is net als zeevaart afhankelijk van de economische productiviteit in China. Ook van die kant verwachten we weer een toename de komende maanden. Er wordt nu gewerkt aan een nieuwe uitvoeringsagenda voor de Topsector logistiek. Hier is het havenbedrijf nauw bij aangesloten.

Wij maken ons als transporteur zorgen over het blijvend in gebruik zijn van de handscanners bij terminals. Dit zorgt voor zorgen bij chauffeurs. Kan daar niet dwingender een andere werkwijze worden opgelegd?

De handscanner is bij menig terminal een integraal onderdeel van het bedrijfsproces. Deze terminals hebben er dan ook voor gekozen om de scanner aan te laten. Niet in de laatste plaats vanwege het feit dat het uitzetten andere veiligheidsvraagstukken oplevert. Zoals het fysiek checken van zaken die nu door de handscanner gedaan worden. Het grondig reinigen van de handen voor en na gebruik van de handscanner lijkt een praktische oplossing.

China investeert in Griekenland, Italië, Portugal, Spanje, Servië. Wat heeft dit voor gevolgen voor de Rotterdamse en Antwerpse haven?

Het succes van de haven is een juiste combinatie van infrastructuur, terminal capaciteit, diepgang, efficiënte processen in de haven, maar zeker ook goede achterlandverbindingen. Dankzij de uitstekende infrastructuur, voldoende ruimte, het ontbreken van diepgang restricties, aanwezigheid van digitale tools en achterlandverbindingen via binnenvaart, weg, spoor en pijpleidingen is Rotterdam met afstand de grootste haven van Europa. Onze inzet is om de grootste Europese haven te blijven. Maar misschien nog wel belangrijker: we willen ook de slimste haven ter wereld zijn. Daarom blijven we volop inzetten op investeringen in fysieke haveninfrastructuur én in digitalisering. Geen enkele haven heeft een zo complete digitale toolbox als Rotterdam.

Er staat veel materiaal stil en transporteurs hebben moeite om geschikte ruimte te vinden. Hoe kan het Havenbedrijf hieraan mee helpen?

Er zijn veel bedrijven die ruimte aanbieden voor opslag van materiaal en containers. Uniport, UWT, Broekman, de empty depots zijn een paar partijen die benaderd kunnen worden.

Willen we niet nauwkeuriger de containerstromen in de keten willen volgen?

Daarom is Cargo Tracker ontwikkeld door HBR en Portbase. Hierin wordt de containerstatus inzichtelijk gemaakt.

Zijn er problemen door de gesloten grenzen binnen de Schengenzone?

Op dit moment zijn er geen problemen bij de grenzen. Dit komt vooral door de tijdige en duidelijke informatie over de tijdelijke regels voor vrachtvervoer die in Europa gelden.

Is de huidige situatie niet ideaal om het aandeel modal shift te vergroten?

Binnenvaart, spoor en weg zijn en blijven nodig om de klanten in het achterland te kunnen bedienen. Het uitstekende netwerk van inland terminals in Nederland biedt kansen voor meer vervoer per binnenvaart. Ministerie van I&W, Topsector Logistiek en Logistieke Alliantie werken samen aan een aanpak 2020-2025 voor het benutten van modal shift kansen.

Het digitale werken en vooral de implementatie van de 1,5 meter economie waar we mogelijk nog jaren aan vast zullen zitten, zullen een geheel andere werkwijze en organisatie vragen. Zien we daarbij kansen voor het achterland?

Het is belangrijk dat bedrijven in de haven en het achterland ruimte hebben op de juiste plaats voor opslag, overslag en distributie van goederen. Naast ruimte gaat het vooral om het delen van informatie en wordt samenwerking en informatie delen tussen de partijen in de logistieke keten nog belangrijker.

Is het nu de tijd om te investeren in meer LNG bunkerstations voor de binnenvaart langs de Rijn?

Niet specifiek investeren in alleen meer LNG bunkerstations. Het gaat erom dat markt en overheden samen een netwerk van clean energy hubs ontwikkelen voor klimaatneutrale transportroutes, zodat vracht- en passagiersschepen in de toekomst bijvoorbeeld batterijcontainers kunnen uitwisselen en waterstof of (bio-)LNG kunnen tanken in havens.

Zijn er gevallen van corona bekend in de binnenvaart?

Er is inderdaad een geval van corona bekend. Havenbedrijf Rotterdam wordt echter niet in alle gevallen geïnformeerd. In de meeste gevallen wordt er niet getest en blijft het bij een vermoeden. De bemanning krijgt het advies om vooral geen contact met anderen te hebben.

We spreken niet meer over congestie maar de grotere call sizes van de ULCC zorgen voor piekmomemten. Nu er geen files meer zijn en overschot aan vrachtwagens gaat er omgekeerde modelshift plaatsvinden. Hoe gaan we dit voorkomen?

Havenbedrijf Rotterdam blijft samenwerken met de partijen in de containerketen om binnenvaart nog efficiënter en aantrekkelijker te maken voor bedrijven. Het blijven werken aan een betere planning, het bundelen van lading in combinatie met betrouwbare afspraken tussen partijen zijn belangrijk om nog meer containers via de binnenvaart te vervoeren en een omgekeerde modal shift te voorkomen.

Winkels krijgen korting op de huur, banken schorten rente- en aflossingsverplichtingen op voor haar klanten. Wat doet het Havenbedrijf voor haar klanten?

Corona treft bijna alle bedrijven. Niet alleen in de Rotterdamse haven. Daarom is de Nederlandse overheid, maar ook de gemeente Rotterdam en financiële instellingen met een uitermate breed steunpakket gekomen. Het is in de basis niet aan HbR om al haar klanten financieel te ondersteunen, simpelweg omdat we dat zelf niet kunnen dragen. Ook HbR heeft verplichtingen richting medewerkers en leveranciers die wij willen nakomen. Wel hebben we de betaaltermijn op het zeehavengeld verlengd van 15 naar 30 dagen om rederijen en agenten meer flexibiliteit in hun liquiditeit te geven. De uitdaging zoals wij die van onze klanten begrijpen, ligt vooral in de sfeer van liquiditeit. Het doorvoeren van een korting is daarvoor niet de meest effectieve maatregel. Indien en voor zover HbR ondersteuningsmaatregelen treft, ondersteunen wij waar dat de meeste impact heeft. Vandaar onze de keuze om de betaaltermijn te verlengen in plaats van korting te verstrekken.

Hebben de huidige corona ontwikkelingen direct impact op de projecten/investeringen m.b.t. de energietransitie in de Rotterdamse Haven.

De coronacrisis heeft geen impact op de projecten en plannen die we ontwikkelen in het kader van de energietransitie, zoals Porthos (CCUS), ontwikkeling van warmtenetten of waterstofprojecten. We doen die projecten om de Nederlandse en Europese klimaatdoelstellingen te helpen realiseren, maar ook voor het verdienvermogen van het haven- en industriecomplex in de toekomst. Dus is er alle reden om die projecten juist nu door te zetten. Je zou je kunnen voorstellen dat bij een lange, diepe crisis er minder financiële middelen beschikbaar zijn, m.n. waar het gaat om overheidsbijdragen om de onrendabele top te financieren. Daar staat tegenover dat je als overheid juist tijdens een recessie in dit soort projecten moet investeren om de economie te stimuleren en voor te bereiden op de toekomst. Datzelfde heeft het Havenbedrijf bijvoorbeeld gedaan met de aanleg van Maasvlakte 2: die is eind 2009 gestart.Tot op heden is het enige, ons bekende, concrete gevolg van de coronacrisis dat de CO2-heffing voor de industrie is uitgesteld omdat de overheid invoering nu onwenselijk vindt.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page