Wegwijzer vergunningplicht milieubelastende activiteiten

Wegwijzer loodst bedrijven en overheden door de vergunningplicht voor milieubelastende activiteiten in de haven

Het Havenbedrijf van Rotterdam zet zich Samen met Deltalinqs, DCMR, de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties in om bedrijven in de haven te helpen bij de nieuwe vergunningplicht voor milieubelastende activiteiten onder de Omgevingswet.

Milieubelastende activiteiten in de haven

De Omgevingswet, die naar verwachting op 1 januari 2022 in werking treedt, heeft grote gevolgen voor de vergunningverlening van activiteiten in de haven. Het huidige begrip ‘inrichting’ vervalt en het begrip ‘milieubelastende activiteit’ wordt geïntroduceerd. Tevens wijzigt de begrenzing en vergunningplicht van die activiteiten.

Wegwijzer

De wegwijzer biedt een praktische handreiking voor bedrijven en overheden. Het geeft antwoord op vragen als: wanneer zijn milieubelastende activiteiten vergunningplichtig, wanneer moeten hieraan functioneel ondersteunende activiteiten ook in de vergunning meegenomen worden en van welke begrenzing kan bij de aanvraag uitgegaan worden. Dit wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden toegelicht.. De volgende voorbeelden komen aan de orde:

  • Complex bedrijf: de Seveso-inrichting
  • Terminal die ertsen of agribulk op- en overslaat
  • Containerterminal met PGS15-opslag
  • Empty depot
  • Terminal met tankopslag
  • Chemisch bedrijf
  • Zelfstandige afvalwaterzuiveringsinstallatie
  • Multifuel tankstation met LNG en LPG

Hierbij wordt opgemerkt dat in het omgevingsplan van de gemeente, de omgevingsverordening van de provincie en/of de waterschapsverordening van het waterschap aanvullende regels kunnen zijn opgenomen die in het vergunningproces meegenomen moeten worden. Deze regels zijn niet in de wegwijzer meegenomen.

Daarnaast geldt voor alle activiteiten de zogenaamde specifieke zorgplicht op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving. Dit houdt in dat iedereen die een milieubelastende activiteit of een lozingsactiviteit op het oppervlaktewater of op een zuiveringsinstallatie verricht en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor de veiligheid, gezondheid of het milieu de plicht heeft om er voor te zorgen dat deze gevolgen worden voorkomen, zoveel mogelijk worden beperkt of ongedaan worden gemaakt, of de activiteit niet wordt uitgevoerd als dit redelijkerwijs kan worden gevraagd. Ook kunnen maatwerkvoorschriften opgelegd worden.

Meer weten of vragen over de Omgevingswet?

Informatiepunt Omgevingswet
Kenniscentrum Infomil
DCMR

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page